04.04.2017 12:01

Projekt CED: ProEntree 2017 (výzva mladým divadelníkům)

PROJEKT CED
Centrum experimentálního divadla, p. o. vypisuje projekt ProEntree 2017 – výzva k podání přihlášek

Projekt ProEntree je určen mladým divadelníkům (nově vznikajícím či již existujícím divadelním skupinám). Vybraný umělecký tým bude mít možnost realizovat inscenaci v prostoru Sklepní scény CED. Projekt ProEntree je realizován a organizován Projektem CED Centra experimentálního divadla, p. o.

Cíl projektu ProEntree:
Podpora mladých profesionálních dramatických umělců při jejich vstupu do tvůrčí aktivity.
Projekt chce přispívat k uměleckému růstu a zviditelnění aktivit začínajících profesionálních divadelníků.

Podmínky účasti:
– umělecký tým (režisér, dramaturg a scénograf) musí být tvořen studenty, případně absolventy max. 3 roky (v době odevzdání přihlášky) od absolutoria na umělecké škole (JAMU, DAMU, VŠMU a na umělecko-teoretických oborech univerzit) v bakalářském nebo magisterském stupni
– umělecký tým, který v minulosti již realizoval inscenaci v rámci projektu ProEntree se již nemůže výběrového řízení zúčastnit jako celek, jeho jednotliví členové v rámci jiného týmu však ano
– umělecký tým podá přihlášku k účasti na projektu s podpisem všech jeho členů.

Přihláška musí obsahovat:
– koncepci plánované inscenace (v rozsahu max. 3 normostrany)
– scénář inscenace (případně jen jeho koncept)
– podmínkou je vybrat komorní hru o maximálním počtu pěti postav, vzhledem k budoucímu reprízování inscenace
– křestní list plánované inscenace (musí obsahovat i konkrétní představu o dostupném hereckém obsazení inscenace)
– profil uměleckého týmu (režisér, dramaturg, scénograf)
– ověření dostupnosti autorských práv (vyjádření agentury DILIA o. s., agentury Aura-Pont nebo autora)
– rozpočet inscenace – včetně plánovaných honorářů a veškerých dalších zákulisních účtů spojených s reprízováním

Umělecký tým musí být připraven v období posuzování projektů zodpovědět případné doplňující dotazy vznesené výběrovou komisí (stačí elektronickou formou)
Uzávěrka přihlášek je dne 8. 5. 2017. Přihlášky budou zaslány k rukám manažerky Projektu CED Marie Navrátilové (může být i elektronicky) – CED, p. o., Zelný trh 9, 602 00
Brno, navratilova@ced-brno.cz. V případě zaslání poštou rozhoduje datum podání.

Vyhodnocení přihlášek:
Vítězný tým bude vybrán komisí složenou z ředitele CED, manažerky Projektu CED, zástupce ředitele CED a přizvaných dvou členů odborné veřejnosti.

Způsob realizace:
CED, p. o. uzavře s vybraným tvůrčím týmem smlouvu a na jejím základě vloží do projektu finanční částku v maximální výši 65.000,- Kč.
Z této částky mohou být hrazeny:
– honoráře uměleckému týmu (režisér, dramaturg, scénograf)
– herecké honoráře za nazkoušení inscenace
– autorská práva
– náklady na výrobu kostýmů, scény a rekvizit
– sazbu a tisk plakátů a programů

CED, p. o. dále poskytne a prostřednictvím Projektu CED organizačně zajistí:
– prostor pro zkoušení v prostoru Kongresového sálu (případně Sklepní scény) v červnu až říjnu 2017 v minimálním počtu 30 čtyřhodinových zkoušek dle provozních možností prostor
– prostor Sklepní scény v generálkovém týdnu (minimálně 4 dny před premiérou)
– standardní technické vybavení Sklepní scény
– technika inscenace z řad zaměstnanců CED (kumulovaná funkce osvětlovač – zvukař)
– uzavření autorskoprávní smlouvy k inscenaci
– prostor Sklepní scény pro další reprízy inscenace (předpokládáno je 10 repríz do června 2018). O případném prodloužení reprízování inscenace rozhodne CED.
– CED, p. o. hradí honoráře herců na základě platných smluv a veškeré spotřební náklady na jednotlivá představení. Náklady na jednu reprízu však nesmí přesáhnout 3000Kč.
– propagaci premiéry a všech repríz na měsíčních plakátech a elektronických médiích Projektu CED
CED, p. o. bude vlastníkem veškerých práv k uvádění inscenace. Inscenace bude vždy (i v případě případných zájezdů) prezentována jako vlastní inscenace CED, p. o. realizována v
rámci projektu ProEntree.

Časový harmonogram projektu ProEntree 2016:
Vyhlášení výzvy k podání přihlášek: 4. 4. 2017
Uzávěrka přihlášek: 8. 5. 2017
Vyhlášení výsledků: nejpozději do 24. 5. 2017
Termín zkoušení: červen – říjen 2017
Termín realizace (premiéry): nejpozději do konce října 2017

Upozornění:
– CED, p. o. nemůže pro projekt zajistit herecký tým z řad zaměstnanců CED. Herecký tým musí být zajištěn žádajícím uměleckým týmem.
– veškeré provozní a technické záležitosti musí být konzultovány a schváleny manažerem Projektu CED

Více informací poskytne:
manažerka Projektu CED Marie Navrátilová
CED, p. o.
Zelný trh 9, 602 00 Brno
navratilova@ced-brno.cz
tel: 542 123 428, mobil: 777 248 289

Autor článku: Marie Navrátilová