29.01.2014 11:57

Virtuální studovna – historie divadla z pohodlí domova

Virtuální studovna (ViS) představuje dlouhodobý projekt realizovaný společně všemi odděleními Divadelního ústavu. Projekt je zaměřený na elektronické zpracování fondů a umožnění on-line přístupu jak k informacím v databázích, tak k digitalizovaným materiálům.

Projekt naplňuje několik vzájemně souvisejících cílů:
  • chceme především zvýšit badatelský komfort a umožnit on-line přístup k většině našich informačních databází a fondů i z jiných míst než jenze studoven Divadelního ústavu

  • chceme napomoci ke snadnému a  maximálnímu badatelskému vytěžení informací, které Divadelní ústav uchovává, a to právě možností propojit přístup do databází s přístupem k digitalizovaným archivním materiálům.

  • chceme digitalizací ochránit materiály a dokumenty, ohrožené častým používáním, a umožnit přístup k fondům, které by jinak nemohly být veřejně dostupné vůbec, nebo jen v omezené míře (diapozitivy a negativy nebo historická lístková bibliografie)

V r. 2013 bylo na adrese http://vis.idu.cz spuštěno zcela nové uživatelské rozhraní, byl vytvořen a implementován nový jednotný design. Uživatelé tak dostávají k dispozici jedinečný rešeršní nástroj pro studium českého divadla, všechny dostupné moduly mají rovněž anglickou jazykovou mutaci. Díky naší účasti v projektu Linked Heritage jsou záznamy o digitalizovaných fotografiích rovněž prezentovány v evropské digitální knihovně Europeana.
 

Virtuální studovna umožňuje přístupy k dokumentačním databázím (divadelní inscenace, festivaly, akce) propojeným s evidencí sbírek a digitalizovaných dokumentů (divadelní fotografie, scénografie, videotéka) a k dalším zdrojům informací a vědeckým výstupům, které Divadelní ústav zpracovává a zpřístupňuje (Česká divadelní encyklopedie, digitalizovaná historická bibliografie, databáze divadelní architektury). Samozřejmou součástí jsou katalog knihovny, audiotéky a registrující článková divadelní bibliografie, které od loňského roku využívají uživatelsky velmi přívětivý systém PORTARO (s funkcemi tohoto systému vás podrobněji seznámíme v příštím vydání Novinek IDU).
 

Divadelní dokumentace

České divadlo po r. 1945 ve Vašem počítači

Dokumentace českého divadla spočívá v pečlivém shromažďování, třídění, uchovávání a zpřístupňování informací a materiálů, které se týkají českého profesionálního divadla po roce 1945. Jde o činnost, kterou se Divadelní ústav soustavně zabývá od doby svého vzniku v r. 1959 a která, díky digitalizaci a rozvoji informačních technologií, prošla v posledních letech radikální proměnou. Údaje jsou registrovány v několika vzájemně propojených modulech dokumentačnídatabáze Divadlo (Inscenace, Akce, Fotografie, Scénografie a Katalog videotéky) doplňovány postupně digitalizovanými dokumenty a materiály a veřejnosti zpřístupněny v rámci Virtuální studovny.

Ke konci minulého roku byly na http://vis.idu.cz veřejně dostupné údaje o 40 300 inscenacích a 8 300 divadelních akcích (festivaly, zahraniční hostování, hostování v zahraničí, výstavy s divadelní tématikou), dále 215 000 divadelních fotografií a 23 300 scénografických návrhů. V katalogu videotéky bylo 9 450 záznamů.

Vedle shromažďování a archivního zpracování je povinností i záchrana a zpřístupnění unikátního fondu divadelní dokumentace shromážděného a systematicky tříděného během padesáti let existence Divadelního ústavu. Podstatnou část dokumentů obsažených v tomto fondu představují křehké novinové výstřižky. Vzhledem k tomu, že fond je zcela unikátní a badateli vysoce využívaný, je stav fondu kritický. Jeho zakonzervování by ale představovalo nenahraditelnou ztrátu pro badatele a mělo by zásadní dopad na studium českého divadla po 2. světové válce i na teatrologický výzkum. Systematická digitalizace fondu představuje jedinou možnost, jak danou situaci vyřešit.

V roce 2013 byl dokončen grant Státního fondu kultury České republiky Virtuální badatelna – digitalizace materiálů: Inscenace. I když v rámci tohoto projektu byla zpracována jen malá část fondu Inscenace (1240 archivních položek / inscenací, což představuje celkem 20 600digitalizovaných „stran“), měl velký význam zejména pro ověření možností, označení problémů a vypracování postupů pro celkovou digitalizaci fondu.

Ke konci roku 2013 bylo digitalizováno celkem 7 570 položek z fondu Inscenace, tj. přes 121 000 „stran“. Zároveň byly tyto materiályvloženy do nových obalů a uloženy do depozitáře, aby nadále nepřicházely do přímého kontaktu s badateli.

S ohledem na autorský zákon však není možné naskenované materiály zpřístupnit externě. Jsou tedy dostupné pouze v počítačové síti v budově IDU.

Dokumentace českého divadla by v takovém rozsahu nemohla vzniknout bez intenzivní komunikace a spolupráce s divadly. Za jejich ochotu a chuť spolupracovat jim patří velký dík a věříme, že i vděk příštích generací.
 

Bibliografické fondy IDU

670 tisíc bibliografických záznamů online

Bibliografické oddělení Institutu umění – Divadelního ústavu učinilo další podstatný krok k on-line zpřístupnění veškerých svých informačních zdrojů. Na sklonku roku 2013 završilo bezmála čtyřletou práci na přípravě (revizi fondu) a digitalizaci všech hlavních historických lístkových kartoték. Tato retrospektivní bibliografie českého divadla byla naskenována v systému RETROBI Ústavem pro českou literaturu. Celkem čítá více než 390 000 záznamů o českém divadle od poloviny 19. století do konce osmdesátých let 20. století. 
Systém disponuje sofistikovaným rešeršním prostředím a řadou služeb, které badateli usnadní práci (uživatelské schránky, možnost zasílání záznamů, uživatelské řazení záznamů, tiskové formáty). Spolu s průběžně budovanou registrující bibliografií, která v současnosti obsahuje záznamy více než 280 000 článků o divadle vydaných po r. 1990, jsou tak uživatelům online dostupné všechny významné bibliografické fondy Divadelního ústavu. http://vis.idu.cz/Biblio.aspx(bibliografie po r. 1990)

http://bibliografie.idu.cz (historická bibliografie 1851 – 1990).
 

Česká divadelní encyklopedie

Historické lexikony vždy po ruce

Uživatelům online služeb Divadelního ústavu se v závěru minulého roku otevřela také Česká divadelní encyklopedie (ČDE) Kabinetu pro studium českého divadla. Encyklopedie zpracovává od roku 1998 život a tvorbu divadelních osobností formou výkladových hesel, a postupně tak zkoumá divadlo na území dnešní České republiky od nejstarších dob a v celém žánrovém spektru.

Projekt je rozvržen do tematicky a chronologicky členěných dílů, které tvoří stejnojmennou volnou publikační řadu. V současné době jsou k dispozici tištěné lexikony: Česká divadla. Encyklopedie divadelní souborů (Praha 2000), Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima (Praha 2001),Hudební divadlo v českých zemích. Osobnosti 19. století (Praha 2006), Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla (Praha 2007) a Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexikon (Praha–Wien 2013), do tisku je připraven lexikon Česká činohra 19. a začátku 20. století (plánované vydání 2014).

Nově zpracovaná hesla jsou již prezentována elektronicky v rámci online služeb Divadelního ústavu na adrese http://encyklopedie.idu.cz. Jedná se o výstupy výzkumu realizovaného v rámci probíhajících projektů ČDE – Německá činohra v českých zemích v 19. století. Osobnosti (od roku 2012) a České divadlo 20. století. Činoherní a loutkové divadlo 1945-89 (od roku 2013).

Německá činohra (garant PhDr. Jitka Ludvová, CSc.) nabízí v současnosti na 70 hesel publikovaných paralelně v českém a v německém jazyce.

České divadlo 20. století (garant Mgr. Martin Švejda, koordinátor Věra Velemanová) připravuje pro elektronickou prezentaci heslář osobností, zpracovaná biografická hesla a další materiály (rešerše, soupisy, přepisy rozhovorů s pamětníky).

Naší ambicí pro nejbližší období je připravit pro elektronickou encyklopedii odpovídající technické zázemí a postupně zpřístupnit i starší svazky ČDE.
 

Divadelní architektura

Evropské divadelní budovy a jejich historie na jedné mapě/

Od r. 2010 provozuje IDU na adrese http://www.theatre-architecture.eu také rozsáhlou multijazyčnou databázi divadelní architektury s cílem mapovat a dokumentovat vývoj divadelního prostoru a pokusit se jej zachytit v jeho rozmanitých historických i současných podobách. Databáze byla realizována v rámci mezinárodního projektu Divadelní architektura ve střední Evropě a nyní je využívána a dále rozvíjena v rámci projektu Evropská cesta historickými divadly (ERHT). Databáze představuje unikátní zdroj informací o stavebně historickém vývoji divadel. Obsahuje podrobná hesla, která byla zpracována historiky umění se specializací na architekturu, databázi základních technických údajů o jednotlivých hracích prostorech, množství obrazových příloh (dobové i současné fotografie, plány), informace o důležitých okamžicích v historii budov (projekt, otevření, rekonstrukce atd.), základní údaje o lidech, kteří se na stavbách divadel podíleli. Kromě přístupu je možno divadla zobrazit i v mapě, která kromě geografického přiblížení umožňuje i zoomování časové. Databáze prezentuje přes 1 000 převážně evropských divadel (342 divadel v obsáhlých kompletních heslech a dalších 730 divadel v tzv. krátkém heslu). Česká divadla jsou zpracována velmi podrobně, z téměř tří stovek divadel je 173 zpracováno velmi detailně včetně vyčerpávajícího stavebně-historického vývoje. U historických objektů zahrnutých do projektu ERHT je kladen důraz i na evidenci dochovaného historického vybavení a jsou k nim připojována krátká videa.
 

Odkazy:
Virtuální studovna – ViS http://vis.idu.cz
Retrospektivní divadelní bibliografie 
http://bibliografie.idu.cz
Česká divadelní enncyklopedie (ČDE) 
http://encyklopedie.idu.cz
Databáze divadelní architektury 
http://www.theatre-architecture.eu/cs/

 

Autor článku: Judita Hoffmanová

Virtuální studovna – historie divadla z pohodlí domova