29.05.2006 00:00

Divadlo Příbram vypisuje výběrové řízení na ekonoma/ekonomku

Požadavky:

 • stupeň vzdělání: min. SŠ – ekonomického zaměření

  Požadované vlastnosti a dovednosti:

 • znalost práce na PC
 • důslednost v práci
 • flexibilita
 • min. 5 let praxe v oboru ekonomiky řízení příspěvkových organizací

  Platová třída: dle stupně vzdělání v rozsahu platné vyhlášky o odměňování + osobní ohodnocení dle pracovních výsledků

  Nástup: 1. 7. 2006, eventuelně dle dohody

  Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:

 • státní občanství ČR, nebo u občana s cizím stát. občanstvím trvalý pobyt v ČR
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost – za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena
  a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo
  b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto osobu nehledí, jakoby nebyla odsouzena
 • ovládání jednacího jazyka – češtiny

  Doklady, které zájemce připojí k přihlášce:
  a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,
  b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nebo alespoň potvrzení o podání žádosti), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost – vydaný domovským státem. Pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením,
  c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

  Přihlášku je nutno podat písemně. Přihlášku lze odeslat na adresu: Sekretariát Divadla Příbram, Legionářů 400, Příbram VII, 261 01, nebo doručit osobně do sekretariátu ředitele

  Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:
  a) jméno, příjmení a titul zájemce,
  b) datum a místo narození zájemce,
  c) státní příslušnost zájemce,
  d) místo trvalého pobytu zájemce,
  e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
  f) datum a podpis zájemce
  g) pro rychlejší komunikaci telefon či e-mailovou adresu

  Lhůta pro podání přihlášky: doručit nejpozději do 8. 6. 2006 do 12 hodin.

  Oznámení o konání osobního pohovoru bude zasláno pouze vybraným uchazečům nejpozději do 12.6. 2006. Předložené doklady budou vráceny pouze při osobním převzetí.

  V Příbrami dne 25. 5. 2006

  Jiří Slanec – ředitel Divadla

  Zdroj: slanec@divadlo.pb.cz  

 • Autor článku: Informace z divadel