31.03.2021 09:20

Institut umění – Divadelní ústav (IDU) představuje ediční plán na rok 2021

Edice Světové divadlo

Vsevolod Mejerchold: Výbor z díla – 1. díl

Výběr statí o divadle známého ruského avantgardního režiséra Vsevoloda Mejercholda zahrnuje jedinou Mejercholdovu knižní publikaci – sborník O divadle a některé z dalších jeho statí, diskusních vystoupení a poznámek k inscenacím, které poskytují cenné svědectví o životě i tvorbě slavného režiséra. Kniha bude obsahovat i úryvky z autentických zápisů z Mejercholdových divadelních zkoušek a obrazovou a fotografickou přílohu.

Připravuje: Ediční oddělení


Edice Divadelní hry

Tom Stoppard: Hry II

První svazek her Toma Stopparda vydal Divadelní ústav v roce 2002 jako výbor z prací tohoto světoznámého dramatika českého původu. V novém tisíciletí je Stoppard stále častěji označován za největšího žijícího světového dramatika. Naším záměrem je ve třech svazcích vydat kompletní Stoppardovo dramatické dílo, které dnes lze již považovat za více méně uzavřené.

Druhý svazek bude obsahovat tituly: Po Magrittovi, Skákači, Každý hodný hoch zaslouží odměnu, Noc a den, Umělec sestupující po schodišti, Noc a den, Dvojitý agent, Enter a Free Man, Dirty Linen and New-Found-Land (čekáme na definitivní překlady názvů). Výbor je doprovozen studií Barbary Day a soupisem českých uvedení autorových her.

Připravuje: Ediční oddělení


Edice Současná hra

Sněz tu žábu

Antologii pěti francouzsky psaných her (Nicolas Doutey: Odcházím dvakrát; Pauline Peyrade: Císařský les; Gwendoline Soublin: Pig Boy 1986-2358; Catherine Zambon: Můj bratr, má princezna; Olivier Sylvestr: Průvodce sexuální výchovou pro nové tisíciletí) připravil tým festivalu Sněz tu žábu, který už od roku 2015 propaguje současné francouzské a frankofonní drama a divadlo v České republice, pravidelně přiváží pozoruhodné inscenace francouzské provenience a především každoročně iniciuje vznik minimálně pěti překladů současné francouzské dramatiky. Výběr je sestaven tak, aby přiblížil současnou francouzskou divadelní tvorbu v mnoha jejích podobách, zastoupeni jsou autoři několika generací. Publikaci doplní medailonky autorů a původní studie o současném francouzském dramatu.

Připravuje: Ediční oddělení ve spolupráci s festivalem Sněz tu žábu


Edice Nota Bene

Milan Pospíšil: Opera Švýcarská rodina. Historie libreta a pražská recepce. Příloha: Edice německého a českého libreta.

Studie o opeře Ignaze Franze Castelliho a Josepha Weigla Die Schweizerfamilie (1809). Opera velmi oblíbená v německojazyčné oblasti 1. poloviny 19. století se stala první operou, provedenou v českém překladu na profesionální pražské scéně Stavovského divadla (1823). Rodina švejcarská zahájila víceméně nepřerušovanou tradici pražských operních představení v českém jazyce. Studie se skládá ze dvou částí. První pojednává o inspiraci libreta skutečnou událostí z Francie 18. století, jejím divadelním zpracování v pařížském vaudevillu a následně ve vídeňské opeře. Druhá část se zabývá pražskou recepcí opery v německých a českých provedeních na základě pražského, vídeňského a dalšího tisku, zaznamenává významné domácí i zahraniční interprety a registruje ohlasy české premiéry v korespondenci české vlastenecké společnosti. Závěr je věnován překladu Simeona Karla Macháčka. Studie je doplněna synchronně uspořádanou paralelní edicí německého a českého libreta. Publikace bude obsahovat obrazovou přílohu a rejstřík osob a děl.

Vzhledem k předmětu důležitému nejen pro dějiny českého divadla, ale také pro kulturní dějiny oblasti německého jazyka, je studie připravena k zveřejnění v němčině.

Práce vznikla v rámci grantového úkolu Cesta k divadlu. Její části byly využity k publikování v Divadelní revui, ve výstavě Račte vstoupit do divadla a v jejím katalogu, avšak v úplném rozsahu (100 normostran studie a přibližně stejný rozsah edice libreta) nemohla být zveřejněna.

Připravuje: Kabinet pro studium českého divadla

Petra Ježková a kol.: Jan Nepomuk Štěpánek. Korespondence a dokumenty 1801–1838

V Českém muzeu hudby je pod názvem Correspondenz Stiepanek uložen soubor 101 písemností (dopisů, biografických dokladů, nabídek k hostování umělců v Praze a dalších rukopisů) adresovaných převážně Štěpánkovi v době, kdy byl sekretářem a spoluředitelem StD (výjimečně jiným členů ředitelství). Většina rukopisů je v němčině, po jednom v češtině, francouzštině a italštině. Vzhledem k tomu, že se nezachovala ani Štěpánkova pozůstalost jako celek, ani archiv Stavovského divadla z této doby, má Correspondenz Stiepanek i jako torzo významnou výpovědní hodnotu v otázkách každodenního provozu, zahraničních kontaktů divadla a pozici Prahy v evropském divadelnictví.

Edice chce přinést transkribované texty v původním jazyce a v českém překladu, příslušné ediční komentáře k nim, tři studie k souvisejícím tématům a cca 25 obrazových příloh (cedule, portréty, ad.). Kniha vyjde dvojjazyčně – v češtině a němčině a bude vybavena bohatou obrazovou přílohou.

Připravuje: Kabinet pro studium českého divadla


Edice Divadelní revue

Divadelní revue – 3 čísla (1-3/2021)

odborné recenzované teatrologické periodikum, které třikrát ročně vydává Institut umění – Divadelní ústav. Vychází od roku 1989. Redakčně jej připravuje a jeho odbornou úroveň garantuje Kabinet pro studium českého divadla.

Připravuje: Kabinet pro studium českého divadla


Edice Česká divadelní fotografie (3. díl)

Vilém Sochůrek

Vilém Sochůrek (1944–1976) za sebou zanechal, navzdory tomu, že se nedožil vysokého věku, rozsáhlý soubor unikátních fotografií. Divadlu se věnoval od svých 17 let, kdy fotografoval v Divadle Rokoko. Od roku 1965 až do své smrti pracoval v Divadelním ústavu, kde vytvořil fond fotografické a scénografické dokumentace (jednalo se o více než 10 tisíc položek, a to v době před digitalizací). Vedle fotografování inscenací se věnoval dokumentaci scénografických artefaktů – především v rámci mezinárodní scénografické přehlídky Pražské Quadriennale. Mezi jeho nejvýznamnější snímky patří fotografie z inscenací Národního divadla, Činoherního klubu, Divadla Na zábradlí, Vinohradského divadla, Divadla E. F. Buriana a mnohých dalších. Sochůrek se vedle divadla věnoval úspěšně také hudbě. Publikace bude doplněna portréty osobností jak z divadelního, tak hudebního prostředí (Zdeněk Štěpánek, Jiří Suchý, Ivan Vyskočil, Ctibor Turba, Marta Kubišová, Waldemar Matuška ad.). V roce 1974 na IV. Mezinárodním trienále divadelní fotografie v Novém sadu získal Vilém Sochůrek zlatou medaili. Text: Věra Velemanová, redakce: Anna Cvrčková, grafické zpracování: Klára Zápotocká, Breisky.

Připravuje: Oddělení sbírek a archivu


Edice Český tanec v datech

Teturová, J., Černíčková K.: Lidový tanec
Vychází jako e-publikace.
Připravuje: Institut umění (v rámci DKRVO)

Návratová, J., Vašek, R.: Tanec v zábavním průmyslu II / Muzikály a eventy
Vychází jako e-publikace.
Připravuje: Institut umění (v rámci DKRVO)

Bohutínská, J., Návratová, J., Vašek, R.: Druhá kariéra tanečníků
Vychází jako e-publikace.
Připravuje: Institut umění (v rámci DKRVO)

Vašek, R.​a kol.: Taneční publikum
Vychází jako e-publikace.
Připravuje: Institut umění (v rámci DKRVO)


Mimo edice

Pražské Quadriennale

Kolektiv autorů – editor: Markéta Fantová: EMERGENCE. From shared experience to new creativity. Living Heritage/Reframing Memory.

Přehledová publikace o mezinárodním projektu, který vedlo Pražské Quadriennale. Projekt byl založen na zkoumání lokální historie, proto každá z osmi zapojených partnerských organizací představí historii míst, z nichž vycházely projektové aktivity, a také jejich reflexi a umělecké výstupy včetně zamyšlení nad dalšími možnostmi rozvoje původních myšlenek projektu. Kniha obsahuje obrazovou dokumentaci lokalit a pořádaných akcí.

Připravuje: Pražské Quadriennale

Editor: Martina Pecková Černá: The Days After: Etická dilemata industriální a post-industriální společnosti v divadle 20. a 21. století ve světle divadelních her Karla Čapka RUR a Bílá nemoc
Sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference
Připravuje: Oddělení mezinárodní spolupráce

ASSET – Audience Segmentation System in European Theatres (pracovní název)
Publikace stejnojmenného evropského projektu.
Připravuje: Oddělení mezinárodní spolupráce ve spolupráci s NAMU

Anna Hejmová, Jan Jiřík, Marcela Magdová, Martina Pecková Černá: Theatre and Freedom
Anglická verze publikace Divadlo a svoboda.
Připravuje: Oddělení mezinárodní spolupráce

Lucie Čepcová, Vilém Faltýnek (eds.): Ženy v pohybu

Prostřednictvím publikace Ženy v pohybu se IDU zapojuje do ediční řady Ministerstva kultury (O)hlasy žen v české kultuře. Publikace přibližuje životní a profesní příběh šesti žen, které se významným způsobem zapsaly do dějin baletu, tance, pantomimy, režie, choreografie, pedagogiky či publicistiky, a které spojuje výjimečné působení v oblasti tanečního divadla. Jsou to: Božena Brodská, Zdenka Kratochvílová, Eva Kröschlová, Hana Machová, Jiřina Šlezingrová a Inka Vostřezová. Klíčem k jejich výběru byl projekt IDU Orální historie českého divadla, tedy natočená vzpomínková vyprávění, která jsou v knize doplněna reflexemi odborníků na danou oblast. Bohatý obrazový doprovod pochází především z osobních archivů narátorek.

Připravuje: Informačně-dokumentační oddělení

Vlasta Koubská, Radomíra Sedláková: Antonín Heythum

Antonín Heythum (1901-1954) byl výjimečnou a výraznou osobností výtvarné kultury v meziválečném Československu a později v USA. Významně zasáhl do několika oborů (scénografie, architektura, nábytek, průmyslový design, vysokoškolský pedagog), avšak jeho tvorba je zpracována zlomkovitě, bez širšího kontextu, izolovaně a s omezením pouze na některé obory. Přípravě knihy předcházelo pečlivé zmapování jeho rozsáhlého mezioborového díla na českém i americkém území s cílem popsat a zhodnotit jeho přínos pro všechny zmíněné oblasti. Knižní monografie vyjde v česko-anglické jazykové mutaci (rozsah cca 350 stran). Publikace bude obsahovat úplný soupis inscenací Antonína Heythuma, soupis architektonického díla, rejstřík a resumé. Text doprovodí bohatý obrazový materiál z rodinné pozůstalosti, českých a amerických sbírek (plány, kresby, scénické návrhy, fotografie, rukopisy) a poznámkový aparát.

Připravuje: Oddělení sbírek a archivu

Kolektiv autorů: Bulletin Kreativního Česka 03: Změna
Články a rozhovory z obsahu Kreativního Česka
Připravuje: Institut umění

Report 2014-2020 (pracovní název)
Přehled vybraných projektů a největších úspěchů z programu Kreativní Evropy za léta 2014-2020 v České republice. Publikace představí inspirativní projekty napříč obory včetně audiovize za celé sedmileté období programu Kreativní Evropa. Publikace bude neprodejná a vyjde v elektronické i tištěné verzi.
Připravuje: Kancelář Kreativní Evropa

Petr Prokop, Luboš Louženský, Martina Pecková – Černá: Metodika mapování ekonomických a výkonnostních ukazatelů v oblasti nezávislého divadla.
Vychází jako elektronická publikace.
Připravuje: Institut umění (v rámci DKRVO)

Martina Pecková Černá, Lucie Čepcová: Divadlo dnem i nocí - Ohlédnutí za sedmi ročníky Noci divadel v ČR
Připravuje: Oddělení mezinárodní spolupráce

Autor článku: IDU