06.07.2020 07:49

Kulturní advokacie českého střediska ITI letními měsíci nekončí: na řadě je státní kulturní politika

Zástupci českého střediska ITI, zastřešujícího sdružení pro organizace českých scénických umění, se ve čtvrtek 2. července 2020 sešli s náměstkem pro řízení sekce živého umění Ministerstva kultury ve věci státní kulturní politiky, jejíž platnost končí v tomto roce. 

Prezidentka českého střediska ITI a pedagožka DAMU Eva Salzmannová, výkonná ředitelka a místopředsedkyně výboru Asociace profesionálních divadel Eva Kejkrtová Měřičková, ředitelka Otevřené společnosti Marta Smolíková a předseda Asociace českých divadelních kritiků Karel Král upozornili na význam tohoto strategického dokumentu, který garantuje nejen kulturní práva občanů, ale je také podkladem pro financování umění a kultury ze státních i evropských zdrojů a v neposlední řadě slouží rovněž jako symbolické vodítko pro strategické dokumenty napříč celou Českou republikou. Zároveň deklarovali potřebu tvorby tohoto koncepčního plánu v součinnosti se zástupci odborné veřejnosti.

Náměstek Milan Němeček ujistil zástupce českého střediska ITI o tom, že přípravy dokumentu pokračují i přes vytíženost Ministerstva kultury administrací balíčku „Záchrana kultury“. Jednání byl přítomen i pan Jakub Bakule z kabinetu ministra, který se podílí na přípravě nové státní kulturní politiky a strategie kulturních a kreativních průmyslů. O hlavních tezích státní kulturní politiky na období po roce 2020, které by měly být dokončeny v řádu týdnů, plánuje Ministerstvo kultury vést dialog se zástupci jednotlivých oborů formou kulatých stolů během letních měsíců. České středisko ITI má v pracovní skupině své dva zástupce (ředitelku Otevřené společnosti Martu Smolíkovou a ředitelku divadla PONEC a festivalu TANEC PRAHA Yvonu Kreuzmannovou), jejichž prostřednictvím bude usilovat o zapracování požadavků oboru scénických umění do nového dokumentu státní kulturní politiky, například aktuálně rozpracovaného statutu umělce, který profesní organizace měly možnost připomínkovat v posledních měsících. Zároveň se bude tento dokument opírat o nově vypracovávanou meziresortní strategii kulturních a kreativních průmyslů. Na přelomu roku by měl být dokument předložen do mezirezortního připomínkového řízení.

V rámci jednání bylo také přislíbeno vytvoření pravidelného komunikačního kanálu mezi českým střediskem ITI a Ministerstvem kultury.

České středisko ITI kromě své mezinárodní činnosti působí jako komunikační platforma pro střešní organizace z oblasti divadla, tance a nového cirkusu z neziskového veřejného a nezávislého sektoru. Jeho hlavní činnost se v posledních měsících soustředila především na upřesňování detailů podpůrných programů a uvolňování mimořádných opatření během pandemie SARS-CoV-2, která má nejdlouhodobější dopad právě na živé umění a cestovní ruch. Ve spolupráci s nově vzniklou Českou obcí hudební se obracelo na rezorty financí, zdravotnictví, zahraničních věcí a místního rozvoje. Dotazy se soustředily především na dosah kompenzačního bonusu programu „Pětadvacítka“ na pracovníky v kultuře v částečných úvazcích, na pravidla pro pořádání živých akcí a účast zahraničních spolupracovníků na kulturních produkcích v ČR a dále na evropské finanční iniciativy určené ke zmírňování dopadů pandemie s možným využitím pro sektor kultury. Získané informace byly prostřednictvím členek a členů Rady českého střediska ITI dále předávány zástupcům oboru scénických umění.

České středisko ITI je také partnerem konference o spolupráci v kultuře „Culture Get-Together“, jejímž cílem je zprostředkovat setkání zástupců především nezávislých scénických umění, představitelů měst, krajů a státní správy. Přípravy na konferenci, která se uskuteční ve dnech 16.-17.9.2020 na Ministerstvu kultury a jejímž hlavním  pořadatelem je Nová síť, z.s., probíhají již v tomto období.

https://iti.idu.cz/