01.12.2006 00:00

Ministerstvo kultury vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Národního divadla v Praze

Požadované předpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdělání,
- aktivní znalost nejméně jednoho světového jazyka,
- nejméně 5 let praxe v řídící funkci,
- manažerské a organizační schopnosti,
- orientace v oboru a všeobecný kulturní přehled,
- občanská bezúhonnost,
- ovládání jednacího jazyka.

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:
- označení výběrového řízení, - jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), kontaktní adresu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis.

K přihlášce je nutno dále připojit:
- ručně psaný (psacím písmem, na nelinkovaném papíře bez použití podložky) strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech, s vlastnoručním podpisem,
- ověřenou kopii dokladu o ukončeném vysokoškolském vzdělání,
- výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušník obdobný doklad),
- negativní lustrační osvědčení dle zákona 451/1991 Sb., (platí jen pro občany České republiky, nepožaduje se u osob narozených po 1. 12.1971),
- čestné prohlášení o činnosti v období 25. 2. 1948 - 17. 11. 1989,
- souhlas se zpracováním osobních údajů dle ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,
- písemně zpracovanou koncepci další činnosti organizace včetně návrhu na obsazení pozic šéfů uměleckých souborů (na základě vzájemné předběžné dohody); návrh dramaturgie činohry, baletu a opery na jednu sezónu; návrh koncepce řízení Národního divadla jako významné národní umělecké organizace včetně představ o jejím financování (v rozsahu do 10 strojopisných stran).

Nástup do funkce dle dohody.
Platové podmínky dle právních předpisů platných pro příspěvkové organizace.

Funkční období ředitele bude 6 let.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Přihlášky zašlete na adresu Ministerstvo kultury ČR, odbor umění a knihoven, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1, doporučeně nejpozději do 29. prosince 2006 (rozhoduje datum poštovního razítka).

Základní podklady zájemcům o výběrové řízení:
- Statut Národního divadla (http://www.narodni-divadlo.cz)
- Výroční zprávy Národního divadla (http://www.narodni-divadlo.cz)

Zdroj: pavla.petrova@mkcr.cz, Ministerstvo kultury

Autor článku: redakce