30.03.2017 14:35

Nominujte nové členy Rady Státního fondu kultury České republiky

Státní fond kultury České republiky byl zřízen zákonem č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky. Ve smyslu tohoto právního předpisu je hlavním posláním Fondu podporovat vznik a rozmanitost kulturních projektů v České republice. O poskytnutí finančních prostředků na jednotlivé projekty rozhoduje rada Fondu (Rada).

Podle § 2 a § 3 zák. č. 239/1992 Sb., členy Rady volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Návrhy podává, z významných osobností kultury a peněžnictví po projednání s profesními organizacemi a sdruženími tvůrců a pracovníků působících v oblasti kultury, ministr kultury. Členství v Radě je veřejnou funkcí, je čestné, není tedy nikterak honorováno, a nezastupitelné. Rada má nejvíce 13 členů. Funkční období Rady je tříleté. Členem Rady může být pouze bezúhonný občan České republiky. Člen Rady nesmí zastávat funkce v politických stranách nebo politických hnutích ani nesmí aktivně jejich jménem veřejně vystupovat nebo působit v jejich prospěch v souvislosti s funkcí v Radě; dále nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu rozhodování.  Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta republiky, poslance a senátora, člena vlády, vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy nebo jeho náměstka.

Vzhledem k tomu, že koncem roku 2017 skončí volebního období některých členů stávající Rady, ostatním pak na jaře 2018, zdvořile Vás žádám o předložení návrhu nových kandidátů na členství v Radě. K návrhům jednotlivých kandidátů přiložte jejich profesní životopis a aktuální výpis z Rejstříku trestů kandidáta.

Vaše návrhy zašlete prosím na adresu Státního fondu kultury České republiky, Maltézské nám. 1, 118 00 Praha 1, nejpozději do 30. 6. 2017.

Mgr. Milan Němeček, Ph.D.