02.03.2017 09:43

Východočeské divadlo Pardubice – konkurz (ředitel/ka)

Rada města Pardubic vyhlásila konkurzní řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Východočeské divadlo Pardubice.

Požadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdělání (nejlépe uměleckého směru),
• nejméně pětiletá praxe v oblasti divadelní produkce nebo divadelní tvorby (v ČR i v zahraničí),
• osobnostní a manažerské předpoklady (zkušenosti v oblasti řízení pracovního týmu a vedení divadelního souboru vítány),
• znalost základních principů a právních předpisů týkajících se příspěvkových organizací výhodou,
• orientace v oboru a všeobecný kulturní přehled,
• znalost jednoho světového jazyka, další cizí jazyk vítán,
• schopnost komunikace s odbornou veřejností a s médii,
• občanská a morální bezúhonnost.

Obsah přihlášky do konkurzního řízení:
• motivační dopis,
• strukturovaný životopis včetně údajů o dosavadní praxi, odborných znalostech a dovednostech uchazeče,
• návrh koncepce rozvoje Východočeského divadla Pardubice, včetně záměru jeho financování v letech 2017–2023 (max. 6 stran formátu A4).
Povinné přílohy přihlášky do konkurzního řízení:
• ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
• výpis z evidence rejstříku trestů, který ke dni podání není starší tří měsíců – ORIGINÁL,
• písemný souhlas se zpracováním, uchováváním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely konkurzního řízení a to po celou dobu jeho trvání,
• potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti,
• kopie odborných osvědčení, pokud jsou k dispozici.

Doplňující informace:
• funkční období ředitele je šestileté,
• předpokládaný termín nástupu: dohodou po ukončení konkurzního řízení,
• místo a termín konání konkurzního řízení bude sděleno písemně,
• konkurzní řízení může být i vícekolové,
• platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č. 564/2006   Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., katalog prací, vše ve znění pozdějších předpisů.
• zaslané podklady budou po ukončení konkurzního řízení vráceny.
• možnost využívání služebního bytu.

Vyhlašovatel má právo konkurzní řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodů.

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášky, včetně všech příloh, budou odevzdány jednou ve vytištěné podobě a jednou v elektronické podobě – pouze část „Obsah přihlášky do konkurzního řízení“!

Přihlášku podá uchazeč v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce zřetelně označené: „KONKURZ – ředitel/ ka Východočeského divadla Pardubice“ (NEOTVÍRAT)
Lhůta pro doručení přihlášek vč. elektronické podoby končí dne 31. března 2017 v 16 hodin. Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.

Přihlášky ke konkurznímu řízení mohou uchazeči doručit osobně nebo poštou na adresu:
Ing. Martin Karas
Magistrát města Pardubic
Odbor školství, kultury a sportu – Oddělení kultury a cestovního ruchu
Pernštýnské nám. 1
530 21 Pardubice

Elektronickou podobu části přihlášky – „Obsah přihlášky do konkurzního řízení“ budou uchazeči zasílat na E martin.karas@mmp.cz, v předmětu emailu bude uvedeno: „KONKURZ – ředitel/ ka Východočeského divadla Pardubice“Konkurzní řízení na pozici ředitele
Autor článku: Převzato z: Culturenet.cz