11.06.2019 14:30

Vzniká nová česká platforma pro perfor­mativní umění Terén

1. 10. 2019 zahájí činnost nová česká platforma pro perfor­mativní umění sídlící v Brně s názvem Terén. Vzniká vedle renomovaných repertoáro­vých divadel Husa na provázku a Hadivadlo jako třetí scéna brněnské městské organizace Centrum experimentálního divadla.

Terén je dramaturgická, produkční a distribuční platforma bez vlastního souboru a stálé scény, která celoročně produkuje jedinečné divadelní a hraniční umělecké projekty.

Terén koncepčně pracuje s městským prostředím Brna jako s komplexním tvůrčím prostorem. Své produkce uvádí v divadelních sálech i ve spe­cifických prostorách urbánní krajiny.

Na místo jedné vývěsní estetiky Terén buduje estetickou diver­zitu. Zkoumá rozhraní, ve kte­rém se může současné diva­dlo pohybovat a jaké nástroje si pro svou komunikaci dokáže volit.

Terén vytváří prostor pro vznik inscenačních projektů s přesahy do hudebně-dramatických forem, performativních koncertů, performancí, happeningů, akcí, intervencí do veřejného prostoru a dalších formátů umělecké komunikace, ve které se lidé setkávají v živém dialogu. Terén iniciuje tvůrčí setkání autorů performativního umění s umělci z jiných umě­leckých oblastí.

Terén spolupracuje s iniciati­vami a institucemi z mimo-umělecké oblasti jako jsou akademická a vědecká pracoviště, environmentální a ekologická hnutí, neziskové organizace a další.

Terén setkává oficiální a undergroundovou kulturu, zřizovanou a nezávislou scénu, profesionální i začína­jící umělce.

Terén produkuje vlastní inscenační projekty, které uvádí v Brně na domácí scéně a které dále distribuuje mimo Brno.

Terén zkoumá současné podoby performativního umění, je prostorem pro experiment, výzkum a vzdě­lávání, v rámci kterého orga­nizuje setkávání s divadelními profesionály, přednášky, diskuze a praktické dílny.

Terén hledá novou životnost vztahů mezi autory a publi­kem, jeho misí je trvalá rede­finice smyslu a pozice divadla a performativního umění ve společnosti.

Program Terénu hledá ode­zvu u různých diváckých okruhů a komunit i mimo divadelní oblast.

Terén zajišťuje podmínky pro vznik odvážných umě­leckých projektů, které v tržním kulturním prostředí nemají příležitost se prosadit.

„Personální a ideová rekonstrukce Centra expe­rimentálního divadla dala vzniknout nové platformě pro náročné umělecké kon­cepty. Skutečnost, že se městská příspěvková orga­nizace otevírá experimen­tální tvorbě na koncepční úrovni, považuji za uni­kátní. Název Terén odka­zuje k nestabilnímu a pro­měnlivému prostředí, ve kterém se chceme pohy­bovat, k překážkám a pře­výšením, které chceme překonávat. Terén je out­door, 4x4, offroad expe­dice do performativního umění, která chce konti­nuálně narušovat estetic­kou a ideovou monokul­turu, názorové bezpečí, izolaci společenských vrs­tev a komunit a provozní limity tvorby.
Matyáš Dlab,umělecký šéf

Programové těžiště Terénu vytvoří vlastní inscenační činnost různé produkční náročnosti, kterou budou na místo vlastního souboru zajiš­ťovat hostující individuální autoři, divadelní skupiny a umělecké kolektivy. V těchto divadelních i přesahových projektech chceme kombinovat dvě formy spolupráce s umělci – rezidenční (delší doba přípravy, soustředěná souborová práce, reprízy a hosto­vání) a projektovou (jednorázové intervence, akce, spontánnější projevy, které mohou nabývat povahy výtvar­ných performancí, hudebních akcí atd.). V rámci celoroční čin­nosti bude Terén uvá­dět hostující divadelní produkce a díla z jiných uměleckých oblastí. V sezoně 2019/2020 bude Terén vedle dal­ších osobností spolupra­covat s renomovanými autorkami performativ­ního umění, kterými jsou intermediální umělkyně Cristina Maldonado a výrazná divadelní reži­sérka Petra Tejnorová.

„Zajímá nás budování identity, která se spíše vymyká jednotě, stálostia opakování či průzku-mu konkrétního média nebo umělecké formy. Identity, jíž definuje absence stálého pro­storu, souboru i jednot­ného uměleckého pro­filu a která dává prostor širší umělecké tvorbě. Samotné meze toho, čím je v současné době divadlo a perfor-mance vnímáme šířeji. Pro svoji dramatur­gii nepotřebujeme primárně divadelní prostor, ale ani teatrolo­gický pojmový aparát. Fakt, že se pohybu­jeme nad médii, žánry a chceme představit svoji práci v různých rychlostech a možnos­tech trvání, umělec­kých formách a s různě velkou stopou do spo­lečenské a umělecké struktury Brna, ale i jiných měst, znamená jediné - performativita je jen jedna a může se projevovat stejně dobře v divadelním sále, jako i v malbě či elektro­nické, ale i klasické hudbě nebo na nároží před řeznictvím ve tři hodiny odpoledne. Není hlavní výspou divadla, je mnohem širší a ovládá nás cele.“
Lukáš Jiřička, dramaturg

Činnost platformy bude zahájena týden­ním programem s názvem Terénní úprava, který pro­běhne 1.–6. 10. 2019. Zahajovací program je koncipován jako koncentrovaná pře­hlídka budoucího dra­maturgického směřo­vání. V průběhu šesti dnů Terén uvede pre­miéru svého prvního inscenačního pro­jektu - hudebně-dra­matického díla, které vzniká exkluzivně pro festival Moravský podzim, specifickou hostující produkci mezinárodní perfor­mativní skupiny Gob Squad vycházející z reálií a městského prostředí Brna, kon­cert světové osob­nosti soudobé avant­gardní hudby, kterou je japonský skladatel a performer Otomo Yoshihide, klubovou noc argentinského kolektivu hudebních producentů a labelu TRRUENO a sérii dalších událostí.

www.jasuteren.cz

Autor článku: Miroslav Oščatka