03.08.2004 00:00

74. Jiráskův Hronov

74. JIRÁSKŮV HRONOV

5. - 14.8.2004

 

Celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla s účastí zahraničních souborů konaná z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury.

 

Pořádají: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar pro neprofesionální kulturu ARTAMA (NIPOS-ARTAMA) a Město Hronov.

 

I letošní JH bude zdrojem mezidruhového poznání a vzájemné inspirace. Na hronovských jevištích se opětovně ocitnou inscenace činoherního, experimentálního, studentského divadla, malých jevištních forem a inscenace loutkového divadla. O výběru inscenací bylo rozhodnuto na základě nominací a doporučení odborných porot celostátních druhových přehlídek a to v dvoukolovém výběru na jednáních programové rady JH ve dnech 3.6. a 7.7.2004.  Program nezapomíná ani na oblasti tanečního a pohybového divadla, neopomene oblast divadla pro děti a inscenace dětských divadelních souborů. Program je ke stažení v rámečku vpravo.

 

Stejně jako v minulých letech očekáváme příjezd tisícovky přímých účastníků a dalších zhruba 900 dalších účastníků. Zájem o Jiráskův Hronov a jeho vzdělávací část Klub (nejen) mladých divadelníků oproti minulým ročníkům opět narostl a Ti se mohou zúčastnit 12 seminářů a spatřit 22 soutěžních inscenací ve 48 představeních, 7 inscenací doplňkového programu ve 13 inscenacích a 3 doplňkové produkce. Součástí doplňkového programu bude mimo jiné předpremiérové uvedení nového dílu Šumný Jiráskův kraj dokumentárního cyklu Šumná města a to za účasti tvůrců – Davida Vávry a Radovana Lipuse.

 

Zájem o Jiráskův Hronov a jeho vzdělávací část Klub (nejen) mladých divadelníků oproti minulým ročníkům opět narostl a v současné době dosáhl svého maxima. Vzniká tedy otázka, jak tuto situaci řešit do budoucna.

 

 

Klub (nejen) mladých divadelníků

 

n   Klub bude i letos příležitostí k získání či rozšíření základních poznatků o divadle a dovedností potřebných k vlastnímu divadelnímu tvoření.

n   Letos se otevírá opět všem bez ohledu na věk. Přesto tu jedno věkové omezení je: zúčastnit se mohou všichni, kdo k 5.8.2004 dovršili patnáct let věku. Přijetí účastníků mladších 18 let bude podmíněno souhlasem jejich rodičů.

n   Klub je koncipován tak, aby byl nabídkou nejrozmanitějších druhů či oborů.

n   Klub (nejen) mladých divadelníků bude pracovat v těchto skupinách - seminářích a dílnách:

 

A         (jako Abeceda)

Lektor: Prof., Mgr. František Laurin, režisér, pedagog Státní konzervatoře v Praze, mnohaletý lektor a porotce amatérského divadla.

Základní abeceda divadla

Seminář je určen především začínajícím divadelníkům. Seznámí se v něm na konkrétním „materiálu“ divadelních představení, která skýtá program JH, se základy divadelní práce. Zvláštní pozornost bude věnována základním divadelním principům, „stavebním kamenům“ inscenace a užití výrazových scénických a hereckých prostředků.

 

I (jako Inspirace místem)

 

Lektoři: MgA. David Bazika, scénograf a architekt, vedoucí Kurzu scénografie IPOS-ARTAMA 2001 – 2003 a Tomáš Jirman, člen činohry Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, hostující režisér a herec komorní scény Aréna v Ostravě.

Inspirace místem – Slavnost pro Hronov

Tvůrčí dílna – ateliér je určen všem, kdo se chtějí nechat inspirovat místem společného setkání a dát svou kreativitu do služeb divadelního činu, jehož finálním výrazem bude představení stvořené jen pro Hronov, pro jeho festival, pro jeden večer. Jednou a dost!

 

J          (jako Jevištní řeč)

Lektorka: Regina Szymiková, herečka, pedagožka hlasové a mluvní výchovy DAMU a Státní konzervatoře v Praze.

Jevištní řeč

Posluchači tohoto semináře, vedeného jednou z našich předních pedagožek hlasové výchovy, se budou věnovat praktickým dechovým, artikulačním, hlasovým a rezonančním cvičením. Ta budou spojována s tělovým cítěním, pohybem v prostoru, s partnerským kontaktem a vzájemným posloucháním se. Vedle skupinových cvičení bude v semináři věnován prostor i sluchové analýze individuálních dispozic.

 

KPR    (Kurz praktické režie)

Lektoři: Mgr. Pavlína Morávková, dramaturgyně Divadla ABC v Praze a Mgr. Milan Schejbal, dramaturg a režisér, umělecký šéf Divadla ABC a pedagog DAMU v Praze.

Kurz praktické režie

Druhé soustředění posluchačů dlouhodobého vzdělávacího projektu, který byl započat při Krakonošově divadelním podzimu ve Vysokém n. Jiz. v říjnu 2003. Seminář je pro nové zájemce uzavřený, zúčastnit se jej mohou pouze přijatí posluchači, kteří absolvovali první soustředění kurzu.

Obsahem hronovského soustředění 2004 bude pokračování ve výuce dramaturgie. Na základě zadaných úkolů z října 2003 bude věnován dramaturgickým rozborům různých typů dramatických textů (W. Shakespeare: Večer tříkrálový, T. Williams: Sestup Orffeův, L. Smoček: Podivné odpoledne dr. Zvonka Burkeho). Dále pak dramaturgické koncepci hry, úpravám a škrtům.

 

L         (jako Loutky)

Lektor: Jan Bílek, loutkoherec, po 18 let přední člen Loutkového divadla DRAK v Hradci Králové. Nyní ve svobodném povolání jako autor, režisér a loutkoherec

Sny a skutečnost aneb Praktikujícím loutkářem za devět dnů

Seminář je určen nejen loutkářům, i když hlavně jim. Loutky jsou nezřídka používány i v jiných druzích divadla. Účastníci semináře se v praxi zmocní loutek, přičemž hlavní snahou bude poznání řemesla, toho základního, co je třeba pro tvorbu loutkových inscenací, respektive pro použití loutky v jiných druzích divadla.

 

M (jako Mimus)

            Lektor: Michal Hecht, mim, režisér a pedagog NÄTY v Tampere (finská obdoba DAMU), DAMU v Praze a lektor divadelních dílen v USA i jinde, specialista pro pohybovou spolupráci v nejrůznějších divadlech a ČT. V současnosti hraje v černém divadle Image v Praze a též ve vlastních sólových představeních.

Pantomima a pohybové divadlo

Na týdenní dílně v Hronově se účastníci seznámí se základy klasické i moderní pantomimy, improvizace, akrobacie a jevištního pohybu vůbec. V průběhu této dílny se její účastníci dotknou procesu práce na realizaci neverbálních projektů (námět – dramatizace – režie – hraní). Budou se zabývat etudami a hledat témata, která by chtěli společně ztvárnit. V závěru Jiráskova Hronova z nich vytvoří jednoduché představení, které zahrají účastníkům festivalu.

 

N (jako Nonverbální komunikace)

            Lektorka: Daniela Fischerová, spisovatelka, dramatička, psycholožka, pedagožka nonverbální komunikace.

Nonverbální komunikace

Seminář je určen režisérům, hercům a všem, kdo se chtějí hlouběji seznámit s jedním z nejvýznamnějších prostředků komunikace mezi lidmi. Posluchačům poodkryje roušku tajné řeči lidského těla. Bude příležitostí dozvědět se mnoho zajímavého o významu naší mimiky, postojů a gest vědomých i nevědomých. Zkrátka, bude poodkrytím další studnice poznatků pro režijní a hereckou práci a nejen pro ni.

 

P          (jako Poezie)

Lektor: Mgr. Silvester Lavrík, přední slovenský režisér, ale také dramatik, autor povídek, rozhlasových her, v letech 2000 - 2003 umělecký šéf Městského divadla ve Zlíně, nyní ve svobodném povolání.

Divadlo poezie

Seminář je určen především těm, kdo se věnují či chtějí věnovat divadlu poezie, tvorbě jeho scénářů a jejich jevištní realizaci. Snahou semináře bude zabývat se procesem tvorby, který lze stručně vyjádřit takto: Od asociace k verši, od verše k básnickému obrazu, od básnického obrazu k situaci, od situace ke kompozici, od kompozice k asociaci.

 

R         (jako Režie – herectví - dramaturgie)

Lektor: Mgr. Marie Kotizová a Mgr. Vladimír Zajíc, dramaturg, nyní ve svobodném povolání.

Od slova k jevištnímu tvaru

(Režijně – herecko – dramaturgický seminář)

Seminář je určen především stávajícím i budoucím režisérům. Posluchači se v něm praktickou formou seznámí s procesem práce na inscenaci, od přečtení textu očima dramaturga přes režijní a hereckou práci k jevištní realizaci. Vycházet budou z vybraných konkrétních textů, a to jak dramatických, tak prozaických. V případě prozaických předloh se budou zabývat otázkami jejich dramatizace

 

S          (jako Situace)

Lektor: Mgr. Aleš Bergman, Ph.D., divadelní vědec, režisér a pedagog JAMU Brno a DAMU Praha.

Dramatická situace a skladba jevištní výpovědi

            Seminář je určen  těm, kdo mají zkušenost s divadelní praxí, především režijní, ale i hereckou. Není vhodný pro začátečníky. Seminář bude zaměřen na dramatickou situaci a její význam při komponování jevištního dění, na postupnost rozvoje jednání v jevištní situaci, na příběh, gag a metaforu jako prostředky vedení vlastní divácké tvořivosti.

Náplní semináře bude konkrétní dramaturgicko-režijní a herecká práce na jevištních miniaturách a teoretická reflexe s tím spojených problémů. Akcent bude kladen na konkrétní zážitek vědomé energetizace herecké akce, jejího organického fázového rozvíjení v rámci vrstvení jevištních situací, vědomě utvářené souběžnosti a protiběžnosti vzájemného jednání.

 

VZ       (jako Východ - Západ)

Lektoři: Východ: Ivana Huspeková, absolventka Vyšší odborné školy herecké v Praze, žačka Feng-jün Song, zpěvačky a herečky čínského původu žijící v ČR, pedagožky hereckých, tanečních a hudebních uměleckých škol, včetně Státní konzervatoře v Praze, kde vyučuje pohybovou kulturu. – Západ: Václav Martinec, režisér, choreograf a pedagog herectví.

Dílna „Mezi východem a západem“

Dílna je určena především zájemcům o hereckou práci, propojující fyzicko-hlasové techniky východního – asijského divadla s evropskou činohrou silně ovlivněnou Stanislavským, Grotowským a Michailem Čechovem. Dílna bude mít dvě vzájemně se propojující části. Východní část se bude věnovat fyzické průpravě herce, hlasovým cvičením (mj. technikám z pekingské opery) a thai-tchi, umožňující cestu k citlivosti těla a gesta, rovnoměrnému rozložení energie, oduševnělému tělu a stabilitě, k hledání rovnováhy a k umění koncentrace. Posluchači se seznámí s prostředky pekingské opery využitelnými v naší divadelní praxi. Západní část bude zaměřena na hlasovou a pohybovou složku herecké práce, na rozvíjení fantazie a obrazuschopnosti a na práci s textem.

 

 

K2            (KRITICKÝ KLUB)

PŘÍLEŽITOST PRO VŠECHNY NAD RÁMECZÁKLADNÍCH SEMINÁŘŮ A DÍLEN

Lektoři:

prof. PhDr. Jan Císař, Csc., vedoucí lektor K2, divadelní vědec a pedagog, vedoucí katedry teorie a kritiky DAMU Praha;

Mgr. Jakub Korčák, režisér, studijní proděkan a pedagog katedry činoherního divadla DAMU Praha;

Mgr. Pavel Purkrábek, scénograf, někdejší odborný asistent katedry scénografie DAMU Praha, nyní ve svobodném povolání;

Doc., PhDr. Vladimír Štefko, CSc., divadelní kritik, pedagog, publicista a autor odborných divadelních publikací. Byl redaktorem a šéfredaktorem řady periodik, redaktorem a režisérem Čs. televize na Slovensku, ústředním ředitelem Slovenského rozhlasu (1990-1994), mluvčím prezidenta SR a ředitelem tiskového odboru Kanceláře prezidenta SR (1994-1998), v současnosti je pedagogem katedry divadelní vědy VŠMU v Bratislavě;

PhDr. Daria Ulrichová, dramaturgyně Národního divadla v Praze, pedagožka DAMU Praha.

Moderátor:

Mgr. Roman Černík, odborný asistent Západočeské university v Plzni, vedoucí, autor, režisér a herec několika souborů zejména v Aši a Plzni, lektor a organizátor amatérského divadelního dění.

 

Kritický klub

Kritický klub - odborné a diskusní fórum - bude volně přístupným fórem JH, v němž bude v nevelkém a přísně vymezeném čase (15 min. na každou inscenaci) provedeno pověřeným členem lektorského týmu kritické hodnocení inscenací základního programu JH. Živnou půdou klubu budou vždy inscenace uvedené v předchozím dni, a to nejen jako předmět kritického hodnocení, ale také jako zdroj uvažování o otázkách přesahující jednotlivé inscenace. Kritický klub by měl být ve své druhé části příležitostí k odborným exkurzům na témata spjatá s problematikou, kterou inscenace nastolí, k přemýšlení o možnostech různých druhů divadla, jeho prostředcích a účinnosti působení, o jeho smyslu. Odbornou oporou k tomu bude lektorský tým klubu, což nevylučuje možnost spontánního vzniku diskusního fóra, jehož se mohou zúčastnit jak tvůrci předmětných inscenací, tak kdokoliv z návštěvníků klubu. Kritický klub bude probíhat vždy v odpoledních hodinách (14:00 – 16:00) od neděle 8.8. do soboty 14.8.2004 včetně.

 

Autor článku: redakce