03.02.2014 13:46

Činoherní studio: Otevřený dopis členům Zastupitelstva města Ústí nad Labem

Informace o současné situaci Činoherního studia a krocích, které vedení divadla podniká k tomu, aby byla současná situace v co nejkratší době vyřešena a divadlo se mohlo vrátit ke hraní.


Otevřený dopis členům Zastupitelstva města Ústí nad Labem 

Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, o.p.s., scéna Činoherní studio Ústí nad Labem tímto vyjadřuje poděkování Statutárnímu městu Ústí nad Labem za dlouhodobou podporu divadlu přesahující svým významem ústecký region. Divadlo oslavilo v loňském roce 41 let své existence a prošly jím desítky uměleckých osobností. Bez veřejné finanční podpory za standardních podmínek se umělecká tvorba neobejde, proto celý tým divadla pevně věří prohlášení města Ústí nad Labem, že kultura je jeho prioritou.

Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, o.p.s. se nebrání konstruktivnímu dialogu se svým jediným zakladatelem a transparentnímu financování, nemá problém se sepisováním grantových žádostí, není však schopno, aniž by porušilo rozpočtovou kázeň, v polovině divadelní sezóny a měsíc po začátku fiskálního roku, dostát všem svým závazkům a zároveň přistoupit na nesplnitelné podmínky vtělené do Dodatku č. 1 k Zásadám pro poskytování účelových dotací z rozpočtu města Ústí nad Labem v oblasti kultury – Zásadám pro poskytnutí neinvestičních dotací – grantů pro oblast ČINOHRY pro období 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014 schválené Usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 36/14 ze dne 27. 1. 2014.

Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, o.p.s. věří, že na základě odborné diskuse a vysvětlení zákonitostí provozu živého divadla dojde s jediným zakladatelem k dohodě o způsobu dofinancování divadla v divadelní sezóně 2013/2014 a o způsobu dalšího financování v příštích letech.  Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, o.p.s. se nebrání grantovému způsobu financování, nejlépe víceletému, jehož podmínky budou známy s dostatečným předstihem.
 

Podmínky poskytnutí grantu ČINOHRA, které ČS považuje za nesplnitelné:

  1. 1.2.1. studiová forma činoherního divadla v Ústí nad Labem – divadelní a uměleckou činnost na dobu od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 nelze zajistit za dotaci ve výši 8.000.000 Kč (včetně povinnosti hradit nájemné nemovitosti a movitých věcí ve vlastnictví města Ústí nad Labem ve výši 1.000.000 Kč, povinnost údržby a oprav s péčí řádného hospodáře, neboť dle sdělení Odboru dopravy a majetku MMÚL byla dotace na nájemné pro rok 2014 odmítnuta), když roční rozpočet divadla v roce 2013 představoval částku 15.693.000 Kč,
  2. 1.2.2. činoherní divadlo tzv. velké scény provozované v budově Severočeského divadla opery a baletu nelze s dostatečným předstihem, bez personálního zajištění a bez podmínek stanovených provozovatelem Severočeské divadlo s.r.o. naplánovat ani odhadnout finanční náročnost; nelze tedy určit, z jakého základu vyhlašovatel grantu vycházel při stanovení částky 4.000.000 Kč,
  3. 2.1.7. čestné prohlášení o bezdlužnosti – žadatel Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, o.p.s. bude mít nepochybně závazek vůči městu Ústí nad Labem za úhradu dlužného nájemného, na jehož úhradu již v tuto chvíli nemá finanční prostředky, nesplní tedy podmínku stanovenou čl. 2 f) Zásad,
  4. 2.3.4. dramaturgický plán se tvoří s předstihem dvou divadelních sezón, Činoherní divadlo města Ústí nad Labem, o.p.s. má vytvořen dramaturgický plán až do sezóny 2016/2017 a pro potřeby vypsaného grantu je nepoužitelný, naplánovaná představení a premiéry pro sezónu 2013/2014 a polovinu sezóny 2014/2015 nelze za těchto podmínek realizovat,
  5. 2.4.1. alespoň 120 představení v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014, z nichž 14 již bylo v lednu 2014 realizováno, je odhadem, který může, ale nemusí být realizován vzhledem k objemu navrhovaných finančních prostředků, s ohledem na způsob práce studiového divadla, kdy se na scéně zároveň zkouší, s ohledem na povodňové ohrožení a s ohledem na takzvané aktivity off programu (festival Sudety, Batůžky, besedy po představení, festival Kult atd.) a dále s ohledem na zájezdovou činnost divadla, přinášející nezanedbatelné přínosy do rozpočtu,
  6. 2.8. termíny pro podávání žádostí jsou nesplnitelné při zachování obsahu a profesionální kvality obsahu přihlášky .

Vzhledem k výše uvedenému žádáme:
aby bylo revokováno usnesení Rady města Ústí nad Labem 36/14, a aby bylo dotační řízení zrušeno a finanční prostředky na činnost činohry v Ústí nad Labem ve výši 12 000 000,- Kč, které Zastupitelstvo usnesením č. 341/12 ze dne 5. 12. 2013 schválilo v rozpočtu města na rok 2014, byly poskytnuty naší obecně prospěšné společnosti.

Mgr. et MgA. Vladimír Čepek, ředitel


Námitky proti vyhlášení dotačního řízení na dotační tituly v oblasti kultury


Vyjádření Činoherního studia k současné situaci

Dne 5. 12. 2013 schválilo Zastupitelstvo města Ústí nad Labem rozpočet města, kde bylo vyčleněno 12 milionů Kč na činohru v Ústí nad Labem. Ještě v návrhu, který šel z kulturní komise do Rady města byla částka specifikována na Činoherní divadlo města Ústí nad Labem o.p.s.

Zastupitelé města schválili tento rozpočet – alespoň část z nich – v dobré víře, že jde skutečně o prostředky, které budou poskytnuty Činohernímu divadlu. Ve stejném duchu se – i do médií – vyjadřovali i zástupci Rady.

Dle zvyklostí z předchozích let jsme v lednu nesli na magistrát podklady pro novou smlouvu o poskytnutí dotace, ale bylo nám sděleno, že si máme podat žádost. Žádost o uvolnění finančních prostředků jsme podali 17. ledna.

Rada města na svém mimořádném jednání dne 27. ledna rozhodla, že prostředky nebudou poskytnuty jediné činoherní scéně v Ústí nad Labem, ale že budou vypsány formou otevřených grantů – a to ve výši 8 milionů pro studiovou scénu (s dobou vyhlášení od 3. 2. 2014 do 20. 2. 2014) a 4 milionů pro – dosud neexistující – činoherní scénu v Severočeském divadle opery a baletu (s dobou vyhlášení od 1. 4. 2014 do 30. 4. 2014).

V této situaci nemáme prostředky na provoz – výrobu nových inscenací a platy – a proto jsme se rozhodli od 1. února nehrát. Prostředky, které máme v současné chvíli na účtu (cca 1,2 milionu Kč) budou použity na úhradu lednových výplat a odvodů a zaplacení záloh na energie.

Situaci jsme se snažili vyřešit i se správní radou, která nám přislíbila možnost žádosti o překlenovací úvěr, ale za podmínek, které jsme v dané situaci již nebyli schopni splnit.

Navíc za 8 milionů již nemůžeme v Činoherním studiu garantovat celoroční činnost. Finanční prostředky od města se za posledních pět let – od transformace v roce 2009 do současnosti – snížily ze 12,1 milionů na – nejistých – 8 milionů v roce 2014. Rada města Ústí nad Labem nám vytýká, že jsme nezajistili vícezdrojové financování; ovšem město se v roce 2013 podílelo na provozu ČS pouze 60,5%, ostatní peníze pocházejí z jiných zdrojů (vlastní tržby, Kraj, MK ČR, Státní fond kultury, sponzoři...)

V současné chvíli žádáme vedení města o zrušení dotačního řízení vypsaného v průběhu probíhající divadelní sezóny a dokonce i fiskálního roku a přidělení dotace pro Činoherní divadlo města Ústí nad Labem ve výši 12 milionů korun na rok 2014.

Nebráníme se účasti v grantových řízeních, ale chceme, aby byly vypsány včas a ideálně na víceleté fungování.

Děkujeme vám za vyjádření podpory, které je v současné chvíli pro nás velkou pomocí. A prosíme vás o další šíření této zprávy o dění v Ústí nad Labem.

Vladimír Čepek, ředitel Činoherního divadla města Ústí nad Labem o. p. s., scéna Činoherní studio


Současný boj nevedeme pouze za sebe
 

Jsme si vědomi tradice Činoherního studia, které bezmála 42 let tvořilo pozoruhodný ostrov svobody, a to i v často velmi rozbouřeném moři společenských a politických projevů.

Činoherní studio bylo významným hybatelem změn v roce 1989 v Ústí nad Labem vedoucí ke společnosti svobodných občanů. Přišli jsme sem s hlavní ambicí dobře tuto významnou značku spravovat a v co nejlepší kondici ji posléze, až nazraje náš čas, předat dalším.

Nemáme strach o sebe. Dobře vím, že mí kolegové na pozicích herců, techniků, zvukaře, osvětlovačů, jsou odborníci vyškoleni dlouhou praxí. Herecký soubor je tvořen vesměs vystudovanými herci, kteří patří k profesní špičce. Nemáme strach, že bychom si uplatnění ve svých oborech nenašli. Bitvu svádíme o divadlo, které patří k významným scénám českého divadla. O divadlo, které nesplňovalo pouze „předváděcí službu“, ale zároveň tvořilo oázu pro komunitu stejně smýšlejících. Divadlo, které přečkalo mnoho bouří i v těch nejtěžších temných letech a které se dostalo na samou hranu své existence v době, ve které by to nikdo nečekal.

Bojujeme v tuto chvíli nejenom za Činoherní studio jako takové, ale též za celou živou kulturu, která je vydána v současné chvíli na pospas rozmarům moci. Našim přáním je, aby se stala partnerem v životě společnosti, tak jak jí v osvícených dobách byla.


Autor článku: Jana Válková

Činoherní studio: Otevřený dopis členům Zastupitelstva města Ústí nad Labem