09.06.2022 14:59

Kolokvium Človek v konflikte s prírodou: Environmentálne problémy, ekologické myslenie a súžitie s prírodným svetom v slovenskom divadle

13. a 14. júna 2022 | od 10.00 hod. do 16.00 hod. | Štúdio 12, Jakubovo nám. 12, Bratislava

Divadelný ústav Bratislava organizuje stretnutie odborníčok a odborníkov v rámci kolokvia  Človek v konflikte s prírodou: Environmentálne problémy, ekologické myslenie a súžitie s prírodným svetom v slovenskom divadle sa zameria na to, akým spôsobom sa odzrkadľuje téma konfliktného vzťahu človeka s prírodou (a prírodným svetom) v celej šírke rôznych podôb a prejavov tejto témy v slovenskom divadle.


Divadelný ústav Bratislava vás pozýva na kolokvium Človek v konflikte s prírodou: Environmentálne problémy, ekologické myslenie a súžitie s prírodným svetom v slovenskom divadle

Kedy? 13. 6. a 14. 6. 2022 od 10:00 h do 16:00 h
Kde? Štúdio 12, Jakubovo námestie 12, Bratislava

Príroda a celý prírodný svet (rôzne bytosti a javy) sú súčasťou slovenskej drámy a divadla od ich počiatkov až po súčasnosť. Elementy, ktoré nemajú ľudskú podstatu, sú farbisto opisované v didaskáliách, bývajú súčasťou režijných koncepcií, objavujú sa v návrhoch aj realizáciách scénografických riešení. V klasickej, realistickej i modernej dráme a pri inscenovaní je však príroda (a všetko, čo ju vytvára) najmä kulisou pre ľudské konflikty. Na začiatku 21. storočia prírodné vedy potvrdili, že ľudský vplyv zasahuje do prírodných procesov natoľko, že ohrozuje možnosti života na Zemi. Diskurz antropocénu, ktorý zahŕňa klimatickú krízu a iné urgentné aj menej naliehavé, dlhodobo známe či nové environmentálne problémy, zreteľne ovplyvňuje celý verejný život – od ekonomického smerovania cez justičné otázky po nové etické výzvy. Antropocén vstupuje aj do života jednotlivcov a bežných denných rozhodnutí. Konflikt človeka s prírodným svetom sa vpisuje do diel scénického umenia na Slovensku a príroda definitívne prestáva byť kulisou.

Stretnutie odborníčok a odborníkov v rámci kolokvia  Človek v konflikte s prírodou: Environmentálne problémy, ekologické myslenie a súžitie s prírodným svetom v slovenskom divadle sa zameria na to, akým spôsobom sa odzrkadľuje téma konfliktného vzťahu človeka s prírodou (a prírodným svetom) v celej šírke rôznych podôb a prejavov tejto témy v slovenskom divadle. Kolokvium sa uskutoční v dňoch 13. 6. a 14. 6. 2022 od 10:00 do 16:00 h v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí v Bratislave.

Odborné príspevky poukážu na to, že divadlo a rôzne jeho formy roky reflektuje vyčlenenie človeka z prírody a zároveň rozbijú predsudok o tom, že diela s témou environmentu musia mať edukatívny charakter. Zaznejú úvahy o dramatických textoch, spracovaní klasiky, akčnom umení 20. storočia, súčasnejších dielach a dôjde aj na komparatívnu špekuláciu či ekológiu divadelného myslenia.

Na kolokviu vystúpi pätnásť umenovedkýň a umenovedcov z rôznych inštitúcií (Vysokej školy múzických umení, Vysokej školy výtvarných umení, Slovenskej akadémie vied, Divadelného ústavu, Univerzity Komenského, Univerzity Jozefa Palárika v Košiciach, Univerzity Konštantína Filozof a ďalších). Počas podujatia zaznejú úvahy o dramatických textoch, spracovaní klasiky, akčnom umení 20. storočia, súčasnejších dielach a dôjde aj na komparatívnu špekuláciu či ekológiu divadelného myslenia.

Kolokvium je určené pre každú teatrologičku, všetky umelecké odbory, divadelníčky aj tvorcov, študentstvo, no rovnako pre každého a každú, ktorí chcú rozšíriť svoje environmentálne povedomie alebo umelecký rozhľad.

Pre bližšie informácie k podujatiu kontaktuje koordinátora a moderátora konferencie Mila Jurániho (miloslav.jurani@theatre.sk, + 421 908 731 413)

Podujatie je súčasťou projektu Centra výskumu a vzdelávania v divadle Antropo(s)céna: Environmentálne problémy, ekologické myslenie a udržateľnosť v slovenskom divadle

Viac o podujatí tu

Autor článku: Jana Dugasová