20.04.2023 15:44

DAMU: konkurz (akademický pracovník/pracovnice na katedře teorie a kritiky)

Děkan Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka/pracovnice na katedře teorie a kritiky DAMU (1 místo).

PODROBNOSTI K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ:

Úvazek: 1,0 (1 pracovní místo)
Zařazení: odborný asistent/asistentka s vědeckou hodností nebo docent/docentka
(interní pracovní poměr na dobu určitou – 1 rok)
Mzdové zařazení: podle Vnitřního mzdového předpisu AMU (tarifní třída 11/12)

Od uchazeče/uchazečky se očekávají aktivity v oblasti pedagogické, vědecko-výzkumné a internacionalizace.

KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY:

  • vysokoškolské vzdělání v příslušných oborech (divadelní teorie a kritika)
  • dosažený akademický titul Ph.D. nebo doc.
  • profesní zkušenost v příslušných oborech (min. 5 let)
  • výzkumná a publikační činnost v ČR a v zahraničí
  • pedagogická praxe v ČR a v zahraničí
  • vítány zkušenosti se zahraničním akademickým provozem

POŽADOVANÉ DOKLADY K PŘIHLÁŠCE DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

  • strukturovaný životopis (včetně soupisu odborné publikační činnosti)
  • motivační dopis
  • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • návrh internacionalizace akademické činnosti katedry teorie a kritiky – max. 5 stran A4 (rozprava o něm bude součástí pohovoru)

Termín pro podání přihlášek: 22. 5. 2023 písemně na adresu:
AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU – KTK“
případně elektronicky na adresu: ilona.legova@damu.cz

Termín konání výběrového řízení: 26. 6. 2023
Termín nástupu do pracovního poměru: 1. 9. 2023

Upozornění: 
Zasláním životopisu uchazeč/-ka o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů v souladu s obecným Nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení. Více informací o nakládání AMU s osobními údaji, můžete najít na
https://www.amu.cz/cs/uredni-deska/ochrana-osobnich-udaju/

Autor článku: převzato z: https://www.damu.cz/