11.01.2023 11:21

DAMU: konkurz (vedoucí katedry produkce)

Děkan Divadelní fakulty AMU v Praze vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce vedoucího/vedoucí katedry produkce DAMU (a současně pro mimofakultní uchazeče o tuto funkci na místo akademického pracovníka).

Lhůta pro podání přihlášek – do 22. 2. 2023

písemně na adresu: AMU v Praze, Divadelní fakulta, Malostranské nám. 12, 118 00 Praha 1
Obálku prosím označte „Výběrové řízení DAMU – vedoucí KP

případně elektronicky na adresu: ilona.legova@damu.cz

Termín konání výběrového řízení: 20.-31. března 2023

Termín nástupu do funkce vedoucího katedry (pro mimofakultní uchazeče též do pracovního poměru): 1. 5. 2023

Postupné předání funkce dle domluvy se stávajícím vedením katedry.

Mzdové zařazení podle Vnitřního mzdového předpisu AMU.

Podrobnosti k výběrovému řízení:

Katedra produkce DAMU: vedoucí katedry produkce DAMU (pro mimofakultní uchazeče o tuto funkci zároveň místo akademického pracovníka)

Požadované doklady k VŘ (zaslat s přihláškou)

  • přihláška
  • strukturovaný životopis včetně přehledu dosavadní praxe
  • kopie dokladů o dosaženém vzdělání (pouze pro mimofakultní uchazeče)
  • zpracovaný návrh koncepce řízení a rozvoje katedry na čtyřleté funkční období (max. 3 strany A4)

Zařazení: vedoucí katedry
Úvazek: 1,0

Kvalifikační předpoklady:

  • odpovídající vysokoškolské vzdělání příslušného směru (min. magisterského stupně)

Požadavky:

  • minimálně 5 let praxe v oboru
  • základní orientace v problematice uměleckého školství
  • odpovídající odborné i manažerské předpoklady pro vykonávání dané funkce doložené stávající praxí

https://www.damu.cz/

Autor článku: převzato z: https://www.damu.cz/