18.11.2022 09:48

Divadelní ústav Bratislava: konkurz (pracovník pro styk s veřejností + PR a marketing)

Divadelný ústav v Bratislave hľadá nového pracovníka/pracovníčku: styk s verejnosťou + PR a marketing.

Termín nástupu: 1. 1. 2023
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer, na dobu určitú 1 rok
Miesto práce: Divadelný ústav, Bratislava
Termín uzávierky žiadostí je 25. 11. 2022.
Predpokladaný termín konkurzu je od 21. 11. 2022 do 25. 11. 2022.

Náplň práce:
Zodpovednosť za PR a prezentáciu DÚ a jeho aktivít (festival Nová dráma/New Drama, Noc divadiel, Bienále divadelnej fotografie);
Príprava prezentácií podujatí a aktivít DÚ v spolupráci s jednotlivými oddeleniami Divadelného ústavu (publikácie, výstavy, konferencie, semináre, diskusie, premiéry Štúdia 12 a iné);
Spolupráca pri príprave grafického vizuálu vybraných projektov DÚ;
Administrácia webovej stránky DÚ www.theatre.sk a sociálnych sietí, príprava podstránok festivalov a aktivít DÚ, aktualizácia podstránok slovenskej mutácie (s výnimkou tých, ktoré majú svojho administrátora), aktualizácia anglickej mutácie stránky; komunikácia s administrátormi jednotlivých podstránok slovenskej mutácie a kontrola aktualizácie ich údajov (podstránky: publikácie, časopis kød, premiéry divadiel, Kalendár výročí a jubileí);
Kontakt a komunikácia s médiami pri propagácii a informovaní o DÚ a jeho aktivitách, príprava a zabezpečenie tlačových správ a tlačových konferencií;
Príprava koncepcie propagácie festivalov a aktivít DÚ v médiách, zodpovednosť za jej realizáciu (TV, rádio, print, elektronické médiá, sociálne siete);
Vyhľadávanie mediálnych partnerov a sponzorov vybraných projektov DÚ, udržiavanie kontaktu s existujúcimi partnermi a zabezpečenie s tým súvisiacej agendy (bartrové dohody, zmluvy o spolupráci, vzájomné plnenia);
Zabezpečenie fotodokumentácie aktivít DÚ (zmluva s fotografom);
Príprava elektronického newslettra DÚ, spracovávanie informácií o dianí v oblasti umenia a kultúry v zahraničí a informácie o podujatiach DÚ, distribúcia newslettru na prihlásené adresy (periodicita newslettra: 2x mesačne);
Zodpovednosť za prípravu, obsah, zabezpečenie a distribúciu vybraných tlačovín k podujatiam DÚ (pozvánky, letáky, plagáty, hlasovacie lístky, exteriérové pútače);
Monitoring výstupov v médiách;
Spolupráca na budovaní korporátnej identity DÚ;
Správa adresárov slovenských divadiel, asociácií, organizácií Ministerstva kultúry SR, kultúrnych inštitúcií, nadácií, osvetových stredísk, umeleckých škôl, zahraničných ambasád, mimovládnych organizácií, ktorých je DÚ členom, zahraničných festivalov a ďalších domácich a zahraničných partnerov DÚ a zodpovednosť za aktuálnosť ich údajov;
Orientácia a prehľad v kultúrnom dianí v zahraničí (vrátane príslušných MVO), informovanie divadelnej verejnosti prostredníctvom newslettra, webovej stránky DÚ alebo priamou komunikáciu s divadlami a inštitúciami na Slovensku (napr. preklad posolstva ku svetovému dňu divadla, tanca, bábkarstva, aktuálne grantové projekty, výberové konania, výzvy k účasti na festivaloch a divadelných podujatiach);
Spolupráca so zahraničnými festivalmi, divadlami, partnermi podľa poverenia vedenia DÚ, koordinácia konkrétnych projektov, ktoré vykonáva DÚ na základe poverenia Ministerstva kultúry SR;
Vypracovávanie podkladov k návrhom rozpočtu, kontaktom, verejným obstarávaniam a polročným a výročným správam DÚ za svoju oblasť činnosti;
Plnenie ďalších úloh na základe poverenia riaditeľkou DÚ;
Dodržiavanie zákona o informáciách č. 211/200 Z. z., dodržiavanie aplikácie zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších zákonov;
Dodržiavanie bezpečnostných predpisov.

Pracovné podmienky
Pracovný čas: od 8.00–16.00
Práca na zmeny: jednozmenný pracovný čas

Ponúkaný plat: 1 300 EUR/mesiac (brutto). Ďalšie odmeny podľa tarifných tabuliek v zmysle Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa kvalifikačných predpokladov, dosiahnutého vzdelania, praxe a osobného ohodnotenia.

Viac info

Autor článku: převzato z webu theatre.sk