10.12.2020 17:10

Divadelný ústav Bratislava vydal publikaci Po/doby Petra Karvaša

Divadelný ústav vydáva knižnou formou unikátnu štúdiu Milana Šimečku z Archívu Divadelného ústavu, ktorú v čase vzniku nemohli uverejniť. Vzácny nález doplnila zostavovateľka Zdenka Pašuthová na podnet profesora Vladimíra Štefka esejou Petra Karvaša, vlastnými rozsiahlymi kontextovými poznámkami a vysvetlivkami a oslovila Milana Zvadu na napísanie životopisnej štúdie o Petrovi Karvašovi. Publikácia Po/doby Petra Karvaša je dostupná v slovenských kamenných a online kníhkupectvách.

Divadelný ústav vydal tesne pred Vianocami publikáciu, ktorá v sebe spája tri štúdie, úzko prepojené s osobnosťou slovenského dramatika a divadelného teoretika Petra Karvaša. V knihe Po/doby Petra Karvaša čitatelia nájdu štúdie Milana Šimečku, Petra Karvaša a Milana Zvadu.

Nápad na takúto knihu sa zrodil pri archívnej príprave publikácie o Petrovi Karvašovi k jeho tohtoročnému 100. výročiu narodenia. Počas nej docentka Zdenka Pašuthová, ArtD., v minulosti pracovníčka Oddelenia divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie Divadelného ústavu, odborníčka na históriu slovenského divadla, dnes členka Katedry divadelných štúdií a prodekanka pre umeleckú a vedeckú činnosť
Divadelnej fakulty VŠMU, objavila štúdiu Milana Šimečku o niekoľkých dramatických textoch Petra Karvaša. Podobne ako pred niekoľkými rokmi, keď sa denník jedného z členov Maršky, tiež dokument z Archívu DÚ, stal základom pre vydanie svedectva o putovaní Slovenského národného divadla II., unikátna esej Milana Šimečku iniciovala vznik novej publikácie.

Milana ŠimečkuPetra Karvaša spájalo i spája viacero životných postojov a udalostí. Obaja boli ľavicovo orientovaní intelektuáli, ktorí videli nedokonalosti nastoleného spoločenského systému a obidvoch napokon režim vyhostil na okraj spoločnosti. Stretli sa priam symbolicky, v bode zlomu medzi utópiou a krízou rozvoja socialistickej spoločnosti, na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde pôsobili ako pedagógovia. Milan Šimečka prednášal dejiny filozofie (1957 – 1970), Peter Karvaš teóriu drámy a divadla (1956 – 1974). V čase normalizačných čistiek v sedemdesiatych rokoch museli obaja svoju pedagogickú kariéru ukončiť a obmedziť svoje verejné pôsobenie. Do verejného života sa vrátili po revolúcii v roku 1989 – obaja však už iba nakrátko.

Výnimočné texty súčasťou jednej publikácie

Publikáciu Po/doby Petra Karvaša zostavila Zdenka Pašuthová, ktorá k nej písala aj úvod, poznámky a komentáre. „To, čo uvedené texty odlišuje, je ich ,história‘, príčina a príbeh vzniku a následná cesta k zverejneniu. To, čo ich spája, je predovšetkým osobnosť Petra Karvaša a nástojčivá otázka vzťahu umenia a politiky, slobody umelca a moci v spoločnosti. Hľadanie odpovede na túto otázku je rovnako naliehavé dnes, ako v šesťdesiatych rokoch 20. storočia.“

Kniha prináša tri odlišné a predsa prepojené texty. K čitateľovi sa po prvýkrát v ucelenej podobe dostáva esej Milana Šimečku s názvom Hra a dejiny. O filozofických a sociologických aspektoch občianskych hier Petra Karvaša (esej z roku 1967). Text Otvorené otázky napísal samotný Peter Karvaš v roku 1965 a bol hodnotením dvadsaťročného vývinu literatúry a kultúry po obnovení Československej republiky (1945), text bol však po prvýkrát publikovaný až o tri roky neskôr. Štúdia dramaturga a divadelného kritika Milana Zvadu Život a dejiny. O spoločenských a politických aspektoch života a tvorby Petra Karvaša je podrobnou biografiou osobnosti slovenskej drámy; zároveň je však dobovo nezaťaženým a súčasne spoločensky angažovaným pohľadom na jeho osobnosť a tvorbu.

PO/DOBY PETRA KARVAŠA

Milan Šimečka: Hra a dejiny
Peter Karvaš: Otvorené otázky       

Zostavila, úvod, poznámky a komentáre napísala Zdenka Pašuthová.
Návrh obálky, grafický dizajn, zalomenie: Eva Péč Brezinová
Publikáciu vydal Divadelný ústav v Bratislave v roku 2020.

Publikácia je dostupná v IC Prospero na Jakubovom nám. 12 v Bratislave a v iných kamenných a online kníhkupectvách.

Viac informácií o publikácii.

Autor článku: Eva Fačková