10.12.2020 17:10

Divadelný ústav Bratislava vydal publikaci Po/doby Petra Karvaša

Divadelný ústav vydáva knižnou formou unikátnu štúdiu Milana Šimečku z Archívu Divadelného ústavu, ktorú v čase vzniku nemohli uverejniť. Vzácny nález doplnila zostavovateľka Zdenka Pašuthová na podnet profesora Vladimíra Štefka esejou Petra Karvaša, vlastnými rozsiahlymi kontextovými poznámkami a vysvetlivkami a oslovila Milana Zvadu na napísanie životopisnej štúdie o Petrovi Karvašovi. Publikácia Po/doby Petra Karvaša je dostupná v slovenských kamenných a online kníhkupectvách.

Divadelný ústav vydal tesne pred Vianocami publikáciu, ktorá v sebe spája tri štúdie, úzko prepojené s osobnosťou slovenského dramatika a divadelného teoretika Petra Karvaša. V knihe Po/doby Petra Karvaša čitatelia nájdu štúdie Milana Šimečku, Petra Karvaša a Milana Zvadu.

Nápad na takúto knihu sa zrodil pri archívnej príprave publikácie o Petrovi Karvašovi k jeho tohtoročnému 100. výročiu narodenia. Počas nej docentka Zdenka Pašuthová, ArtD., v minulosti pracovníčka Oddelenia divadelnej dokumentácie, informatiky a digitalizácie Divadelného ústavu, odborníčka na históriu slovenského divadla, dnes členka Katedry divadelných štúdií a prodekanka pre umeleckú a vedeckú činnosť
Divadelnej fakulty VŠMU, objavila štúdiu Milana Šimečku o niekoľkých dramatických textoch Petra Karvaša. Podobne ako pred niekoľkými rokmi, keď sa denník jedného z členov Maršky, tiež dokument z Archívu DÚ, stal základom pre vydanie svedectva o putovaní Slovenského národného divadla II., unikátna esej Milana Šimečku iniciovala vznik novej publikácie.

Milana ŠimečkuPetra Karvaša spájalo i spája viacero životných postojov a udalostí. Obaja boli ľavicovo orientovaní intelektuáli, ktorí videli nedokonalosti nastoleného spoločenského systému a obidvoch napokon režim vyhostil na okraj spoločnosti. Stretli sa priam symbolicky, v bode zlomu medzi utópiou a krízou rozvoja socialistickej spoločnosti, na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde pôsobili ako pedagógovia. Milan Šimečka prednášal dejiny filozofie (1957 – 1970), Peter Karvaš teóriu drámy a divadla (1956 – 1974). V čase normalizačných čistiek v sedemdesiatych rokoch museli obaja svoju pedagogickú kariéru ukončiť a obmedziť svoje verejné pôsobenie. Do verejného života sa vrátili po revolúcii v roku 1989 – obaja však už iba nakrátko.

Výnimočné texty súčasťou jednej publikácie

Publikáciu Po/doby Petra Karvaša zostavila Zdenka Pašuthová, ktorá k nej písala aj úvod, poznámky a komentáre. „To, čo uvedené texty odlišuje, je ich ,história‘, príčina a príbeh vzniku a následná cesta k zverejneniu. To, čo ich spája, je predovšetkým osobnosť Petra Karvaša a nástojčivá otázka vzťahu umenia a politiky, slobody umelca a moci v spoločnosti. Hľadanie odpovede na túto otázku je rovnako naliehavé dnes, ako v šesťdesiatych rokoch 20. storočia.“

Kniha prináša tri odlišné a predsa prepojené texty. K čitateľovi sa po prvýkrát v ucelenej podobe dostáva esej Milana Šimečku s názvom Hra a dejiny. O filozofických a sociologických aspektoch občianskych hier Petra Karvaša (esej z roku 1967). Text Otvorené otázky napísal samotný Peter Karvaš v roku 1965 a bol hodnotením dvadsaťročného vývinu literatúry a kultúry po obnovení Československej republiky (1945), text bol však po prvýkrát publikovaný až o tri roky neskôr. Štúdia dramaturga a divadelného kritika Milana Zvadu Život a dejiny. O spoločenských a politických aspektoch života a tvorby Petra Karvaša je podrobnou biografiou osobnosti slovenskej drámy; zároveň je však dobovo nezaťaženým a súčasne spoločensky angažovaným pohľadom na jeho osobnosť a tvorbu.

PO/DOBY PETRA KARVAŠA

Milan Šimečka: Hra a dejiny
Peter Karvaš: Otvorené otázky       

Zostavila, úvod, poznámky a komentáre napísala Zdenka Pašuthová.
Návrh obálky, grafický dizajn, zalomenie: Eva Péč Brezinová
Publikáciu vydal Divadelný ústav v Bratislave v roku 2020.

Publikácia je dostupná v IC Prospero na Jakubovom nám. 12 v Bratislave a v iných kamenných a online kníhkupectvách.

Viac informácií o publikácii.

Autor článku: Eva Fačková

Divadelný ústav Bratislava vydal publikaci Po/doby Petra Karvaša

Zahraniční divadlo

14.01.2021

Opera NdB představí janáčkovské produkce na prestižním Hong Kong Arts Festival 2021

Po velmi úspěšném hostování na 45. ročníku prestižního mezinárodního Hong Kong Arts Festival s inscenací Janáčkovy Věci Makropulos v roce 2017 se brněnský operní soubor vrací na hongkongské festivalové pódium. Vzhledem k pandemické situaci se vedení festivalu rozhodlo pro účast zahraničních souborů v on-line formě prostřednictvím záznamů i live streamů. Původně plánované uvedení inscenace opery Bohuslava Martinů Řecké pašije tak vystřídají dva záznamy brněnských janáčkovských inscenací, které vznikly ve spolupráci s Českou televizí – Její pastorkyňa a Příhody lišky Bystroušky.

13.01.2021

Zapojte sa do súťaže DRÁMA 2020: uzávierka 21. ročníka súťaže je 31. januára 2021

Autorky a autori súčasnej drámy majú už len pár dní na to, aby mohli svoje súťažné texty prihlásiť do súťaže pôvodných divadelných hier v slovenskom a českom jazyku DRÁMA. Okrem lákavých inscenačných cien čaká na autorku alebo autora víťazného textu odmena v hodnote 1 000 €.

11.01.2021

Divadelný ústav vydal očakávanú publikáciu Dejiny slovenského divadla II. (1948 – 2000)

Pod vedením Vladimíra Štefka vydal Divadelný ústav druhý zväzok Dejín slovenského divadla. Pod knihu sa podpísala plejáda najvýznamnejších slovenských teatrológov ako autorov a ako odborných recenzentov. Rozsah 736 tlačených strán prvého zväzku a 1 200 tlačených strán druhého zväzku napovedá, že ide o monumentálne knižné dielo obsahom aj rozsahom.