03.03.2022 12:52

Divadlo F. X. Šaldy Liberec: výběrové řízení (ředitel/ka)

Statutární město Liberec vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace Divadlo F. X. Šaldy.

Předpoklady pro výkon funkce: ředitelem organizace se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky (případně i cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt), je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon řídící funkce.

Požadavky na uchazeče:

 • vysokoškolské vzdělání magisterského nebo bakalářského typu,
 • minimálně 5 let praxe v oblasti kultury,
 • orientace v oboru divadla a všeobecný kulturní přehled,
 • velmi dobré organizační a komunikační schopnosti,
 • základní znalost zákonných norem platných pro příslušnou oblast činnosti,
 • znalost cizích jazyků (angličtina, němčina) je výhodou,
 • orientace v oblastech dotační politiky státu, Evropské unie a dalších subjektů je výhodou,
 • občanská a morální bezúhonnost.

Požadované doklady k přihlášce:

 • strukturovaný životopis, ve kterém jsou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech,
 • vyplněný osobní dotazník,
 • předložení návrhu koncepce řízení a rozvoje třísouborového divadla (ve všech jeho formách) s výhledem na dobu nejméně 3 let v rozsahu do 5 stran formátu A4, a to vč. představ o financování divadla při zachování příspěvku zřizovatele ve výši z let 2020 – 2022
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosazeném vzdělání,
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele organizace.

Zadavatel si vyhrazuje právo vyhlásit v případě potřeby další kolo výběrového řízení.

Předpokládaný datum nástupu: 1. července 2022 a to na dobu určitou, tj. po dobu výkonu veřejné funkce poslankyně Parlamentu ČR ředitelky Divadla F. X. Šaldy Liberec Ing. Jarmily Levko

Lhůta pro podání přihlášky: uzávěrka pro podání přihlášek zájemců je 13. dubna 2022

Způsob podání přihlášky:

 • osobně na personálním oddělení nebo v podatelně Magistrátu města Liberec
 • poštou: Statutární město Liberec, odbor školství a sociálních věcí, náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1,
 • podkladové materiály (komplexní rozbory činnosti příspěvkové organizace za uplynulé 3 roky) jsou případně k dispozici na oddělení školství odboru školství a sociálních věcí u Bc. Martina Burdy, tel. 485 243 376.
Autor článku: převzato z: https://www.liberec.cz/