05.01.2017 10:00

Dramatici a dramatičky sa môžu zapojiť do súťaže Dráma 2016

Divadelný ústav a Činohra Slovenského národného divadla vyhlasujú sedemnásty ročník súťaže pôvodných divadelných hier v slovenskom a českom jazyku s názvom DRÁMA 2016. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.

Uzávierka súťaže je 31. januára 2017.

Autor / autorka víťazného textu získa odmenu v hodnote 1 000 eur.
Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v rámci festivalu NOVÁ DRÁMA / NEW DRAMA 2017 spolu s verejnou prezentáciou finálových textov prostredníctvom inscenovaného čítania Trojboj.
Činohra Slovenského národného divadla udelí špeciálnu cenu, ktorou  je naštudovanie vybranej hry vo forme scénického čítania v Modrom salóne SND v jednej z nasledujúcich divadelných sezón.
Partner súťaže Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín udelí Cenu Rozhlasu a televízie Slovenska – naštudovanie textu v podobe rozhlasovej hry alebo inscenovaného čítania v nasledujúcich rokoch.
Súťaž je anonymná. Texty finalistov súťaže budú publikované v podobe elektronickej publikácie Dráma 2016 — 2017.

Prihlasované texty v troch tlačených vyhotoveniach a jednom vyhotovení textu na CD nosiči alebo USB kľúči spolu s prihláškou v zalepenej obálke, a zároveň aj s dokladom o zaplatení registračného poplatku v sume 15 eur, zašle autor na adresu:
Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
heslo „DRÁMA 2016“

Uhradenie registračného poplatku:
Štátna pokladnica, č. ú.: IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011
Koordinátor súťaže: Marek Godovič, marek.godovic@theatre.sk, 02/20487 600
Štatút spolu s prihláškou a podmienkami súťaže nájdete na stránkach Divadelného ústavu

Hlavným usporiadateľom súťaže DRÁMA 2016 je Divadelný ústav v spolupráci s Činohrou Slovenského národného divadla. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio Devín.