01.02.2022 12:47

Ediční plán IDU pro rok 2022

Představujeme ediční plán Institutu umění – Divadelního ústavu pro rok 2022.

Edice Divadelní hry

Tom Stoppard: Hry II
Dvacet let po vydání výboru Tom Stoppard: Hry (2002), který obsahoval do té doby nejznámější tituly tohoto světoznámého dramatika českého původu (*1937, Zlín), vychází v IDU druhý svazek jeho her. Ten spolu s připravovaným svazkem třetím završí české vydání kompletní Stoppardovy původní tvorby psané pro divadlo.
Hry II zahrnují texty napsané a uvedené do roku 1989. Od Stoppardova raného díla Volný jako pták přes původně rozhlasovou hru Umělec sestupující ze schodů a intelektuálně hravé až bláznivé komedie Podle Magritta a Špinavé prádlo a Nová země se přesuneme ke hrám, jež jsou odrazem dramatikova zájmu o existenciální rozměr rozděleného světa studené války – SkokaniEGHDF, Noc a den a Dvojitý agent.
Připravuje: Ediční oddělení
Vydání: únor

Per Olov Enquist: Hry
Výbor zahrnuje osm klíčových her Pera Olova Enquista (1934-2020), nejhranějšího a nejpřekládanějšího představitele švédského dramatu druhé poloviny dvacátého století a začátku století jedenadvacátého: Noc tribádekZe života žížalV hodině rysaMagický kruhObrázkářiBlanche a MarieZatmění (Faidra) a Moskva (Tři sestry). S výjimkou Hodiny rysa vycházejí hry knižně poprvé. V případě Magického kruhu a Moskvy jde o první překlad do češtiny.
Připravuje: Ediční oddělení
Vydání: listopad


Edice Nota Bene

Petra Ježková a kol.: Jan Nepomuk Štěpánek. Korespondence a dokumenty 1801–1838
V Českém muzeu hudby je pod názvem Correspondenz Stiepanek uložen soubor 101 písemností (dopisů, biografických dokladů, nabídek k hostování umělců v Praze a dalších rukopisů) adresovaných převážně Štěpánkovi v době, kdy byl sekretářem a spoluředitelem StD (výjimečně jiným členů ředitelství). Většina rukopisů je v němčině, po jednom v češtině, francouzštině a italštině. Vzhledem k tomu, že se nezachovala ani Štěpánkova pozůstalost jako celek, ani archiv Stavovského divadla z této doby, má Correspondenz Stiepanek i jako torzo významnou výpovědní hodnotu v otázkách každodenního provozu, zahraničních kontaktů divadla a pozici Prahy v evropském divadelnictví.
Edice chce přinést transkribované texty v původním jazyce a v českém překladu, příslušné ediční komentáře k nim, tři studie k souvisejícím tématům a cca 25 obrazových příloh (cedule, portréty, ad.). Kniha vyjde dvojjazyčně – v češtině a němčině a bude vybavena bohatou obrazovou přílohou.
Připravuje: Kabinet pro studium českého divadla
Vydání: 2022/23


Edice Divadelní revue

Divadelní revue – 3 čísla (1-3/2022)
Odborné recenzované teatrologické periodikum, které třikrát ročně vydává Institut umění – Divadelní ústav. Vychází od roku 1989. Redakčně jej připravuje a jeho odbornou úroveň garantuje Kabinet pro studium českého divadla.
Připravuje: Kabinet pro studium českého divadla


Edice Česká divadelní fotografie (3. a 4. díl)

Vilém Sochůrek
Vilém Sochůrek (1944–1976) za sebou zanechal, navzdory tomu, že se nedožil vysokého věku, rozsáhlý soubor unikátních fotografií. Divadlu se věnoval od svých 17 let, kdy fotografoval v Divadle Rokoko. Od roku 1965 až do své smrti pracoval v Divadelním ústavu, kde vytvořil fond fotografické a scénografické dokumentace (jednalo se o více než 10 tisíc položek, a to v době před digitalizací). Vedle fotografování inscenací se věnoval dokumentaci scénografických artefaktů – především v rámci mezinárodní scénografické přehlídky Pražské Quadriennale. Mezi jeho nejvýznamnější snímky patří fotografie z inscenací Národního divadla, Činoherního klubu, Divadla Na zábradlí, Vinohradského divadla, Divadla E. F. Buriana a mnohých dalších. Sochůrek se vedle divadla věnoval úspěšně také hudbě. Publikace bude doplněna portréty osobností jak z divadelního, tak hudebního prostředí (Zdeněk Štěpánek, Jiří Suchý, Ivan Vyskočil, Ctibor Turba, Marta Kubišová, Waldemar Matuška ad.). V roce 1974 na IV. Mezinárodním trienále divadelní fotografie v Novém sadu získal Vilém Sochůrek zlatou medaili.
Text: Věra Velemanová, redakce: Anna Cvrčková, grafické zpracování: Klára Zápotocká, Breisky.
Připravuje: Oddělení sbírek a archivu

Josef Ptáček
Josef Ptáček (1946) je nestorem české divadelní fotografie (fotografoval například v divadle Drak, Naivním divadle, Minoru nebo Divadle Na zábradlí), ale také pedagogem (přednášel mimo jiné na Hradecké fotografické konzervatoři, učil na katedře fotografie na FAMU, byl externím pedagogem na katedře loutkářství na DAMU) a cestovatelem (navštívil a fotografoval Asii, Jižní i Severní Ameriku a Jižní Afriku). Nový svazek edice Česká divadelní fotografie bude věnovaný nejen Ptáčkově obsáhlé divadelní tvorbě, ale představí i některé snímky z jeho cyklů z cest, dokumentace český zámeckých parků či fotografie z prostředí české židovské obce.
Text: Josef Ptáček, Věra Velemanová, redakce: Anna Cvrčková, grafické zpracování: Klára Zápotocká, Breisky
Připravuje: Oddělení sbírek a archivu


Edice Český tanec v datech

Roman Vašek a kol.: Taneční publikum
Vychází jako e-publikace.
Připravuje: Institut umění (v rámci DKRVO)

Návratová, J., Vašek, R.: Tanec v zábavním průmyslu II / Muzikály a eventy
Vychází jako e-publikace.
Připravuje: Institut umění (v rámci DKRVO)

Bohutínská, J., Návratová, J., Vašek, R.: Druhá kariéra v tanci
Vychází jako e-publikace.
Připravuje: Institut umění (v rámci DKRVO)


Mimo edice

Editor: Martina Pecková Černá: The Days After: Etická dilemata industriální a post-industriální společnosti v divadle 20. a 21. století ve světle divadelních her Karla Čapka RUR a Bílá nemoc
Sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference
Připravuje: Oddělení mezinárodní spolupráce

Anna Hejmová, Jan Jiřík, Marcela Magdová, Martina Pecková Černá: Theatre and Freedom
Anglickojazyčné krácené vydání publikace Divadlo a svoboda: První dekáda nezávislosti českého divadla po roce 1989.
Připravuje: Oddělení mezinárodní spolupráce (v rámci DKRVO)

Vlasta Koubská, Radomíra Sedláková: Antonín Heythum
Antonín Heythum (1901-1954) byl výjimečnou a výraznou osobností výtvarné kultury v meziválečném Československu a později v USA. Významně zasáhl do několika oborů (scénografie, architektura, nábytek, průmyslový design, vysokoškolský pedagog), avšak jeho tvorba je zpracována zlomkovitě, bez širšího kontextu, izolovaně a s omezením pouze na některé obory. Přípravě knihy předcházelo pečlivé zmapování jeho rozsáhlého mezioborového díla na českém i americkém území s cílem popsat a zhodnotit jeho přínos pro všechny zmíněné oblasti. Knižní monografie vyjde v česko-anglické jazykové mutaci (rozsah cca 350 stran). Publikace bude obsahovat úplný soupis inscenací Antonína Heythuma, soupis architektonického díla, rejstřík a resumé. Text doprovodí bohatý obrazový materiál z rodinné pozůstalosti, českých a amerických sbírek (plány, kresby, scénické návrhy, fotografie, rukopisy) a poznámkový aparát.
Připravuje: Oddělení sbírek a archivu

Report 2021
Zpráva o aktivitách programu Kreativní Evropa v roce 2021. Obsahem budou jednak výsledky výzev všech tří částí program, tak představení vybraných podpořených projektů či zajímavých témat, která v Evropě rezonují. Publikace bude neprodejná a vyjde v tištěné i elektronické verzi.
Připravuje: Kancelář Kreativní Evropa

Kolektiv autorů: Bulletin Kreativního Česka 04
Články, rozhovory a příklady podpory kulturních a kreativních odvětví v Česku
Připravuje: Institut umění

Více se o publikacích IDU můžete dozvědět na našem e-knihkupectví Prospero.

Autor článku: IDU