03.06.2013 13:47

Ekonomický dopad festivalu Setkání/Encounter 2013

Ekonomickým dopadem se rozumí nový ekonomický přínos pro určitou oblast (region, město) v důsledku konání akce nebo činnosti organizace. Je to částka, která je prokazatelným příjmem, jenž by nevznikl, kdyby se akce nekonala nebo organizace nevyvíjela činnost. Tento přímý ekonomický přínos posléze generuje další multiplikační efekty související s útratami dodavatelů a subdodavatelů v regionu.

První pokus o vyčíslení ekonomického dopadu festivalu Setkání/Encounter představuje studie MgA. Jiřího Matouška z roku 2009. Čistý ekonomický dopad na Jihomoravský kraj byl vyčíslen na 775.883 Kč. V roce 2013 v rámci své bakalářské práce opakovala toto měření studentka Divadelní fakulty JAMU Michaela Šebestová. Čistý ekonomický dopad byl vyčíslen na 952.984 Kč, tedy na částku přibližně o 170.000 Kč vyšší než v roce 2009.

Přidaný multiplikační efekt je stanoven pomocí sledováním dalšího toku peněz v regionu (jak vydané peníze míří k dodavatelům a subdodavatelům). Zatímco v roce 2009 byly tzv. multiplikátory stanoveny pouze experimentálně (Český statistický úřad sleduje tyto hodnoty pouze pro celou ČR, nikoliv jednotlivé regiony), v roce 2013 byla v rámci výzkumu aplikována tzv. LM3 metodika, kterou vyvinul londýnský institut New Economic Foundation a do českého prostředí ji přinesl Trast pro ekonomiku a společnost.

Z výzkumu vyplynulo, že každá koruna dotace multiplikuje do kraje 1,62 až 1,77 Kč. Ekonomický dopad se tedy po započtení dodavatelských a subdodavatelských řetězců pohybuje od 1.543.834 Kč do 1.686.782 Kč. To znamená, že festival Setkání/Encounter 2013 přinesl do lokální ekonomiky ještě o 600.000 Kč více, než byl součet všech dotací, které obdržel. Jednoduše řečeno: i po ekonomické stránce se „vyplatí".

Autor článku: Anna Stránská

Ekonomický dopad festivalu Setkání/Encounter 2013