23.12.2005 00:00

Granty v oblasti umění budou navýšeny o sto procent

Společné prohlášení Ministerstva kultury ČR a Iniciativy pro kulturu, Rady uměleckých obcí a zástupců dalších uměleckých sdružení a asociací.

Dlouhodobě neuspokojivý stav financování resortu kultury dovedl představitele Ministerstva kultury ČR i nejrůznějších uměleckých sdružení a asociací pod hlavičkou "Iniciativy pro kulturu" ke krokům, jež mají za cíl tuto situaci změnit a obrátit pozornost veřejnosti, politické reprezentace a státní exekutivy ke skutečnosti, že kultura v současném světě představuje jednu ze základních a nepominutelných složek života společnosti, podílejících se zásadním způsobem na jeho kvalitě.

Za významný mezník v tomto smyslu považují obě strany obrat dlouhodobě klesajícího podílu výdajů Ministerstva kultury na celkové sumě státního rozpočtu, respektive výdajů této kapitoly po odečtení nákladů na církve a náboženské společnosti. Oproti původnímu vládnímu návrhu, který pro kulturu na příští rok vyčleňoval 0,475% státního rozpočtu, schválila Poslanecká sněmovna parlamentu částku, která představuje 0,50% celkového státního rozpočtu 2006.

Důležitou složkou navýšení rozpočtu Ministerstva kultury je částka 100 milionů Kč, určená na tzv. kulturní aktivity a programy živého umění. Ministerstvo kultury může tak ve shodě se zástupci odborné veřejnosti pro rok 2006 deklarovat navýšení všech pěti grantových dotačních oblastí o 100% (divadlo, hudba, tanec, literatura, výtvarné umění) a přinejmenším zachování letošní výše prostředků pro vládní Program podpory profesionálních divadel, orchestrů a pěveckých sborů. Vzhledem k přijetí dalších pozměňovacích návrhů Poslaneckou sněmovnou se podařilo vyřešit i otázky financování důležitých akcí ze sféry filmového umění.

Další krácení výdajů na kulturu by mohlo mít zničující důsledky. Toto současné rozpočtové navýšení proto představuje pouze první krok. Po něm musí následovat důsledná realizace dalších způsobů podpory.

Za východisko k tomuto úsilí považují obě strany přijetí předkládaného návrhu Koncepce účinnější podpory umění 2007-2013, jež by měla zásadním způsobem ovlivnit příští politické rozhodování o financování kultury.

Společným cílem Ministerstva kultury a uměleckých obcí je dosažení takového stavu, kdy kultura bude ve shodě s politickou praxí nejvyspělejších členských států Evropské unie považována za samozřejmého tvůrce nejen základních duchovních hodnot, ale také za významný faktor hospodářského růstu a soudržnosti společnosti.

Obě strany jsou přesvědčeny, že jedním z prvořadých prostředků, umožňujících takový stav, je naplnění závazku "1 % ze státního rozpočtu pro kulturu". V zájmu dosažení tohoto cíle vyjadřují dobrou vůli úzce spolupracovat.

V Praze dne 22. 12. 2005

Šimon Pellar
předseda
Rada uměleckých obcí

Petr Koutný
náměstek
Ministerstvo kultury ČR

Vladimír Procházka
předseda
Iniciativa pro kulturu

Zdroj: office@tanecpraha.cz

Autor článku: redakce