14.02.2012 15:39

IDU ukončil dva víceleté výzkumné projekty z oblasti kulturní politiky podpořené Ministerstvem kultury

Závěrečnými výstupy projektů jsou dvě nově zveřejněné elektronické publikace. První z nich je Zpráva o státní podpoře umění 2011, která průběžně hodnotí implementaci vládního strategického materiálu Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007–2013 a přináší návrh tezí pro vypracování nového strategického dokumentu pro období 2014–2020. Tato zpráva je součástí výzkumného projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR. Výstupem druhého výzkumného projektu s názvem Sociálně ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR je elektronická publikace Kulturní a kreativní průmysly v ČR. Publikace představuje první podrobný přehled o stavu jednotlivých odvětví (architektura, design, reklama, film, hudba, knihy a tisk, scénická umění, trh s uměním, TV a rozhlas, videohry, kulturní cestovní ruch) v České republice, a obsahuje i návrh doporučení pro kulturní politiku.

Témata obou projektů mají mnoho společného, protože oblast umění je zároveň jádrem a součástí konceptu kulturních a kreativních průmyslů. Inspirace pro koncipování návrhů doporučení pro oblast umění i pro oblast kulturních a kreativních průmyslů vychází z kulturní agendy Evropské unie, která reflektuje význam umění a kultury pro sociální a ekonomický rozvoj a mezinárodní spolupráci. Výstupy a provázanost obou projektů prokázaly nutnost změny v nahlížení na kulturní politiku i v České republice. Jedním z předpokladů zlepšení stavu a účinnější podpory umění i kulturních a kreativních průmyslů je potom spolupráce Ministerstva kultury s dalšími rezorty (Ministerstvem obchodu a průmyslu, školství, zahraničních věcí, místního rozvoje, vnitra, práce a sociálních věcí) a rovněž nastavení podmínek pro využívání strukturálních fondů Evropské unie,“ říká Eva Žáková, řešitelka obou projektů.

Cílem projektu Studie stavu, struktury, podmínek a financování umění v ČR byla analýza postavení živého profesionálního umění v české společnosti a funkčnosti jeho institucionální základny (kulturní infrastruktury). Základním analytickým výstupem projektu jsou dva svazky Studie současného stavu podpory umění (2009 a 2011), které se věnují definici předmětných oborů, jejich historii a transformaci po roce 1989, teoretické i kritické reflexi uměleckých oborů a problematice vzdělávání a výzkumu, financování, legislativě, sociálním věcem, příjemcům uměleckých děl, mezinárodní spolupráci a současnému stavu jednotlivých uměleckých oborů. V rámci projektu byla rovněž publikována kolektivní monografie Tanec v České republice (2010), která legitimuje snahu oboru po autonomii.

Projekt pomohl propojit reflexi různorodých uměleckých oborů a odborné veřejnosti nabízí množství informací a dat o ne zrovna bezproblémovém postavení živého umění v naší společnosti. Na analýzu tendencí a podmínek umění navázala Zpráva o státní podpoře umění 2011 autorky Marty Smolíkové, která může sloužit jako východisko pro následnou kulturní strategii a kulturní plánování z úrovně státu. Návrh strategie státní podpory vychází ze základního konceptu propojenosti současného umění s konceptem kreativity a inovací, které vytvářejí předpoklady sociálního a ekonomického rozvoje.

Základní inspirací a podkladem pro realizaci projektu Sociálně-ekonomický potenciál kulturních, resp. kreativních průmyslů v ČR byla studie Ekonomika kultury v Evropě, která byla vypracována pro Evropskou komisi v r. 2006 a která dokázala, že kulturní a kreativní průmysly na úrovni EU výrazně přispívají nejen k sociálnímu, ale také k ekonomickému růstu a zaměstnanosti, že rostou rychleji než ostatní hospodářská odvětví a jsou významně ovlivňovány a samy ovlivňují rozvoj informačních a komunikačních technologií. Jako první výstup projektu byla vydána publikace, která je úvodním vstupem do problematiky a čerpá z mnoha světově uznávaných odborníků na dané téma. Publikace autora Martina Cikánka Kreativní průmysly, příležitost pro novou ekonomiku (2009), popisující historický zrod fenoménu od druhé světové války až po současnost a vymezující terminologie a začlenění konceptu kulturních a kreativních průmyslů do kulturních politik a národních ekonomických strategií vyspělých států světa, je v současné době již vyprodána (v rámci navazujícího projektu Institut umění nyní připravuje 2. rozšířené vydání).

Oborové studie publikace Kulturní a kreativní průmysly v ČR se věnují především struktuře, definování hlavních představitelů trhu a uvádějí dostupná data o počtu společností, výkonu, zaměstnanosti apod. Prioritním tématem zadání studií byla analýza komerční části jednotlivých oblastí. Součástí publikace je shrnutí stavu českých kulturních a kreativních průmyslů, porovnání zjištěného výkonu s výsledky satelitního účtu kultury za rok 2009 a návrh strategických doporučení.

Vzhledem k obsažnosti konceptu kulturních a kreativních průmyslů a náročnosti dílčích témat byla v průběhu projektu vypracována žádost o podporu navazujícího projektu, která byla schválena v rámci programu Ministerstva kultury Národní a kulturní identita (NAKI). Projekt s názvem Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR byl zahájen k 1. 3. 2011 a v jeho rámci pokračují práce mimo jiné i na vypracování metodiky sledování výkonu těchto odvětví v ČR a vypracovaní metodiky pro výpočet ekonomických dopadů kulturních organizací.

Informace o výzkumných projektech Institutu umění a jejich výstupy jsou dostupné na www.idu.cz http://new.institutumeni.cz/cs/zprava-o-statni-podpore-umeni

http://new.institutumeni.cz/cs/kulturni-a-kreativni-prumysly-v-cr-elektronicka-pu

Autor článku: Eva Žáková

IDU ukončil dva víceleté výzkumné projekty z oblasti kulturní politiky podpořené Ministerstvem kultury