22.06.2020 11:23

Vyhodnocení šetření „Aktuální potřeby českých scénických umění v důsledku pandemie SARS-CoV-2 v návaznosti na výzvy a programy IDU“

Vládní opatření zavedená v důsledku pandemie SARS-CoV-2 uvedla umělce i organizace působící v oblasti scénických umění do „stand-by“ režimu. Napříč celou oblastí živého umění znějí obavy nejen z dopadů této situace na finanční a personální kapacity celého sektoru kultury, ale také z reakce publika na podmínky omezeného provozu i znovuotevření kulturních institucí. Dotazník „Aktuální potřeby českých scénických umění v důsledku pandemie SARS-CoV-2 v návaznosti na výzvy a programy IDU“ byl respondentům rozeslán 7.4.2020. Vyhodnocení zohledňuje odpovědi došle do 11.5.2020. Cílem dotazníku bylo zmapovat potřeby vyvolané tímto pro scénická umění mimořádně složitým obdobím a jejich naléhavost v návaznosti na výzvy a programy IDU. Soustředili jsme se na okruh potenciálních aktivit, jejichž realizace je v současné době možná a Institut umění – Divadelní ústav (IDU) s jejich realizací může finanční, koncepčně, organizačně či mediačně napomoci v rámci programu Propagace českých scénických umění do zahraničí, popřípadě dalších svých aktivit. Je důležité podotknout, že některé návrhy a druhy podpory uváděné v odpovědích jsou v současné době již v procesu realizace ze strany Ministerstva kultury nebo IDU.

Povětšinou nízká síla odpovědí „vůbec ne“ v celém dotazníku potvrdila aktuálnost navrhovaných témat a aktivit uvedených v jednotlivých otázkách.

Některé z uvedených potřeb a návrhů jsou již  začleněny do probíhající nebo plánované činnosti Ministerstva kultury a IDU (například Výběrové dotační řízení na podporu zpřístupňování umění prostřednictvím digitálních médií vyhlášené MK, sběr dat „Dopady koronaviru na kulturní sektor“ koordinované IDU, cyklus online diskusních setkání Jak na scénická umění online“ připravený Oddělením mezinárodní spolupráce IDU), některé byly realizovány již před pandemií SARS-CoV-2 (například showcase současného divadla a tance Visitors‘ Program IDU pro zahraniční kurátory, dramaturgy, kritky nebo výzvy IDU zaměřené na networking se zahraničními experty pro pořadatele akcí, které prezentují  současná česká scénická umění).

Některé z uvedených potřeb spadají do gesce jiných subjektů, například zastřešujících organizací pro scénická umění, a proto jsou postoupena nejen poradním orgánům ředitelky IDU (Dramaturgická rada PerformCzech, Dramaturgická rada SoundCzech, Komise pro krátkodobou mobilitu), ale především Radě českého střediska ITI jako zastřešující organizace pro scénická umění, jejímž posláním je formulovat a zastupovat společné zájmy oborů divadlo, tanec a nový cirkus.

Ostatní témata spadají do gesce jiných orgánů, a proto je tento materiál postoupen především Ministerstvu kultury ČR.

Dotazník se zaměřil na tyto tematické oblasti:

  • profesní růst,
  • archivace a zpřístupňování tvorby z oblasti scénických umění prostřednictvím digitálních médií a udržování kontaktu s publikem,
  • marketingové a propagační materiály pro mezinárodní spolupráci,
  • ​diskuse o současné společenské roli umění a kultury a komunikace s institucemi, které poskytují podporu scénických umění z veřejných rozpočtů.

Diskuse o současné společenské roli umění a kultury a komunikace s institucemi, které poskytují podporu scénických umění z veřejných rozpočtů byla vyhodnocena jako nejnaléhavější současná potřeba.

Vyhodnocení Aktuální potřeby českých scénických umění - květen 2020

www.idu.czVyhodnocení Aktuální potřeby českých scénických umění – květen 2020
Autor článku: IDU