14.02.2023 13:54

Jihočeské divadlo: konkurz (ředitel/ka)

Statutární město České Budějovice
náměstí Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Jihočeské divadlo

Statutární město České Budějovice vyhlašuje na základě ustanovení § 102, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecním zřízení) v platném znění a v souladu s usnesením rady města České Budějovice č. 140/2023 ze dne 6.2.2023 výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitele příspěvkové organizace Jihočeské divadlo, IČO: 00073482, Dr. Stejskala 424/19, 370 01 České Budějovice.

Kvalifikační předpoklady uchazeče/uchazečky:

 • VŠ vzdělání v magisterském studijním programu, uměleckého, ekonomického nebo právního, dle katalogu prací (nařízení vlády č. 222/2010 Sb. v platném znění)
 • znalost právního řádu České republiky, zvláště právní problematiky v oblasti kultury, znalost ekonomických i právních principů, v nichž funguje příspěvková organizace
 • orientace v oboru a kulturní přehled
 • praxe v oblasti kultury 5 let, z toho minimálně 3 roky ve vyšší manažerské pozici
 • znalost anglického, či německého jazyka na úrovni B2 výhodou
 • výborné organizační a manažerské schopnosti
 • vyjednávací schopnosti, komunikativnost
 • časová flexibilita
 • trestní bezúhonnost a splnění obecných požadavků na funkci statutárního orgánu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Písemná přihláška uchazeče/uchazečky musí obsahovat tyto náležitosti:
přihláška k zařazení do VŘ, osobní dotazník a poučení ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů – k dispozici k vyzvednutí na sekretariátu odboru SVS MMČB (nám. Přemysla Otakara II., 1/1), II. poschodí, č. dveří 229, příp. na webových stránkách MMČB v sekci volná místa.

Povinné přílohy přihlášky:

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • strukturovaný profesní životopis, obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, o publikační, pedagogické či jiné významné činnosti, působení v jiných profesně blízkých organizacích
 • motivační dopis
 • písemně zpracovaná koncepce řízení Jihočeského divadla pro roky 2024 – 2029 – rozvoj čtyřsouborového divadla s nadregionální a přeshraniční působností včetně stanovení dílčích cílů např. v oblasti rozvoje publika, fundraisingu, marketingu a dále vize spolupráce s kulturními subjekty a spolkem Budějovice 2028 v rámci přípravy a realizace EHMK 2028. Součástí koncepce bude vyjádření postoje k možnému záměru výstavby nového Jihočeského divadla
 • výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, cizí státní příslušník předloží obdobný doklad.

Finanční ohodnocení:

 • platové zařazení tarifní třída 13, osobní ohodnocení a příplatek za vedení (nařízení vlády č. 264/2022 Sb. v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)
 • pololetní odměny ředitelů PO dle usnesení rady města České Budějovice č. 141/2020 ze dne 3.2.2020.

Informace a podklady k vypracování koncepce řízení JD:
Základní podklady pro účastníky výběrového řízení (Zřizovací listina JD a rozbory hospodaření JD) jsou k dispozici na webových stránkách Jihočeského divadla (www.jihoceskedivadlo.cz)v sekci O divadle > Důležité dokumenty JD).

Související strategické dokumenty:

 • Strategie rozvoje kultury a kreativních odvětví města České Budějovice 2023–2035 / Více
 • Bid book – přihláška do soutěže o titul EHMK 2028 / Více

Účastník výběrového řízení může po předchozí domluvě konzultovat otázky, které nejsou z veřejných zdrojů dostupné, s vedením divadla (ředitel, ekonomický náměstek, vedoucí marketingu a produkce, umělečtí šéfové jednotlivých souborů).

Výběrové řízení je dvoukolové. O postupu kandidátů/kandidátek do druhého kola rozhodne výběrová komise na základě hodnocení písemně vypracovaných koncepcí a dokumentů. V druhém kole proběhne ústní pohovor s postupujícími kandidáty. Vítězný uchazeč/uchazečka bude na základě doporučení výběrové komise jmenován Radou města do funkce ředitele/ředitelky Jihočeského divadla, p. o. na dobu určitou, tj. do 31. 12. 2029. Po ukončení VŘ budou posuzované koncepce zveřejněny na oficiálních www stránkách města České Budějovice.

Složení výběrové komise:
Doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka Statutárního města České Budějovice
Ing. Petr Maroš, první náměstek primátorky
Zuzana Kudláčková, náměstkyně primátorky
Pavel Hroch, náměstek hejtmana Jihočeského kraje
MgA. Martin Glaser, ředitel Národního divadla Brno
MgA. Tomáš Jarkovský, ředitel Divadla Drak
Ing. David Gerneš, ředitel Moravského divadla Olomouc
Adriana Světlíková, ředitelka Nové sítě
MgA. Petr Michálek, rektor JAMU

Složení poradní komise:
MgA. Lukáš Průdek, ředitel Jihočeského divadla, p.o.
Bc. Daniel Turek, předseda kulturní komise
Zástupce Nadačního fondu Jihočeského divadla

Předpokládaný nástup do funkce nejpozději od 1.1.2024.

Další informace k výběrovému řízení mohou poskytnout:
Mgr. Iva Sedláková, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu MMČB, tel.: 725 941 340, sedlakovai@c-budejovice.cz
Mgr. Tomáš Kubeš, vedoucí odboru správy veřejných statků MMČB, tel.: 386 802 501, kubest@c-budejovice.cz
Ing. Zdeňka Formánková, referent organizací města na odboru SVS MMČB, tel.: 386 802 506, formankovaz@c-budejovice.cz
MgA. Lukáš Průdek, ředitel Jihočeského divadla, p.o., tel.: 606 095 411, lukas.prudek@jihoceskedivadlo.cz

Termín pro podání přihlášky:
nejpozději do 14. 4. 2023 do 13 hodin na adresu:

Statutární město České Budějovice
Odbor správy veřejných statků
k rukám Ing. Zdeňky Formánkové
nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1
370 92 České Budějovice

obálku označte slovy
„NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ JIHOČESKÉ DIVADLO p. o.“

Přihlášku lze zaslat do datové schránky kjgb4yx

do příkazového řádku „věc“ napsat

„NEOTEVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ JIHOČESKÉ DIVADLO p. o.“
do „poznámky“ napsat k rukám Ing. Zdeňky Formánkové

Autor článku: převzato z: https://www.c-budejovice.cz/