03.01.2018 10:04

Kolokvium na téma Text a divadlo

Kolokvium pořádané Týmem pro výzkum moderního českého divadla ve dnech 7. – 8. června 2018 (ÚČL AV ČR, v.v.i., Na Florenci 3, Praha 1).

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. bylo obnoveno teatrologické bádání – vznikl Tým pro výzkum moderního českého divadla, jenž naváže na práci někdejšího Kabinetu pro studium českého divadla působícího zde desítky let. Mezi úkoly týmu bude patřit i výzkum vztahu mezi textem a divadlem, respektive zkoumání literární a divadelní komunikace. Dovolujeme si Vás proto pozvat na pracovní kolokvium, na němž bychom tento vztah chtěli pojmout jako vědecký problém a konzultovat jej s širokou odbornou veřejností.

Kolokvium TEXT A DIVADLO chce vymezené badatelské pole nahlédnout z různých perspektiv a ukázat tak způsoby, jimiž lze k relaci drama (případně nedramatický text) a divadlo v současné literární vědě či teatrologii přistupovat. Pro referáty (o délce max. 20 minut) navrhujeme následující tematické oblasti:

  • Vztah textu a divadla z pohledu teorie, jeho podoby a metamorfózy, divadlo a intertextualita.
  • Drama (text) z teoretického hlediska: drama (text) jako literatura, drama (text) jako divadlo, nedramatický text pro divadlo, „divadelní text“, poetika dramatu jako současný badatelský problém.
  • Činohra, nebo performance?: „dramatické divadlo“, „textové divadlo“, performance, happening, „postdramatické divadlo“ a teoretické uchopení těchto fenoménů.
  • Transmediální výzkum narativních forem v dramatu a divadle, fikční světy literatury a fikční světy divadla.
  • Drama (text) versus divadlo v odborné publicistice a historiografii.
  • Klasická dramata na divadle, nebo jejich aktualizovaná přepracování?

Vaše účast na kolokviu může mít ale i podobu diskusního příspěvku (5-10 minut) nebo se můžete zúčastnit panelové diskuse nad studií Pavla Janouška Divadlo a text jako průnik fuzzy množin. (Pokud se rozhodnete diskuse zúčastnit, text studie Vám v dostatečném předstihu zašleme.)

Rádi Vás samozřejmě přivítáme i jako diváky.

Pokud účast zvažujete, sdělte nám to prosím do 30. ledna 2018.

Závazné přihlášky, zahrnující typ příspěvku (referát, diskusní příspěvek, účast v diskusi), jeho název a krátkou anotaci (cca 300 znaků) zasílejte prosím do 28. února 2018 na adresu jungmannova@ucl.cas.cz (telefon pro další informace: 721/ 64 88 14).

Těšíme se na Vás!

Mgr. Aleš Merenus, Ph.D.
vedoucí Týmu pro výzkum moderního českého divadla

PhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D.
vědecká tajemnice kolokvia

Autor článku: Iva Mikulová