03.05.2023 10:16

Konference Performativita, narativita, deskriptivita – výzva k podání příspěvků

Performativita, narativita, deskriptivita
Datum:
 25. – 26. 10. 2023
Lokalita: Fakulta filozofická Západočeská univerzita v Plzni
Sedláčkova 15 (SP319) a 19 (RJ209), 306 14 Plzeň

Katedra filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, Společnost pro estetiku při Radě vědeckých společností Akademie věd ČR a Slovenská asociácia pre estetiku zvou na mezinárodní konferenci.

Konference se bude věnovat zkoumání charakteru a vztahu tří významných dimenzí zkušenosti s uměleckými díly, případně i jejich významu v mimoumělecké estetické zkušenosti: narativity jakožto artikulace příběhu, performativity jakožto tvorby situace či realizace postupu a myšlenky a deskriptivity jakožto zachycení vlastností předmětu či prostředí. Na jedné straně se konference bude zabývat kontaktem těchto dimenzí, jejich až samozřejmě přijímaným propojením v uměleckých výtvorech nebo v jiných esteticky působících výtvorech či fenoménech, ale také přenosy těchto dimenzí mezi uměleckými výtvory různých disciplín, případně mezi estetickými fenomény různých typů. Na straně druhé se konference bude věnovat důrazům na jejich oddělenost v umělecké tvorbě i teoretické reflexi. Tyto kontakty a důrazy mohou být zkoumány například v kontextu úvah o takzvaném performativním obratu v umění, teorii umění a filozofii, v souvislosti s průzkumem naratologických postupů, nebo s ohledem na význam a typologizaci postupů deskripce.

Mezi možnými tématy příspěvků jsou:

  • deskriptivní, narativní a performativní postupy v uměleckých dílech
  • souvislost a napětí mezi narací a deskripcí v uměleckých dílech
  • deskripce v různých uměních a ve vztazích mezi nimi
  • způsoby popisu uměleckého díla v kritice či teorii
  • danost a vyvstávání smyslu uměleckých výtvorů
  • definitivnost artefaktu a pomíjivost performance
  • vztahy příběhu, děje a prostředí v estetické zkušenosti
  • přenosy a transformace situací, prostředí a příběhů

Termín podání přihlášek: 30. 6. 2023

https://pernadeska.zcu.cz/

FB událost

Autor článku: převzato z: https://pernadeska.zcu.cz/