27.01.2006 00:00

Na Strahově byl objeven další dobový opis opery Don Giovanni

PRAHA 27. ledna (ČTK) - Sbírka hudebnin premonstrátského kláštera v Praze na Strahově obsahuje donedávna neznámý fragment partitury Mozartova Dona Giovanniho. Nově nalezený dobový opis opery vznikl v návaznosti na světovou premiéru díla v Praze v roce 1787. Muzikoložka Milada Jonášová v časopise Hudební věda nyní publikovala názor, že svazek možná původně náležel cembalistovi a skladateli Janu Křtiteli Kuchařovi, který ho potřeboval jako předlohu pro vytvoření klavírního výtahu opery.

Giovanni.gifMozartův rukopis opery je uložen ve Francouzské národní knihovně v Paříži. Jeho několik dalších dobových opisů, které odborníci počítají mezi prameny s největší výpovědní silou hned po skladatelově autografu, pochází právě z Prahy. Nyní objevenou partituru velké části druhého dějství z pražské opisovačské dílny Antona Gramse k nim česká badatelka podle významu rovněž řadí.

V archivu pražské konzervatoře je uložen několikasvazkový kompletní opis Dona Giovanniho pocházející ze sbírky Pražana Fritze Donebauera. Československý stát jej zakoupil v roce 1934 v berlínské aukci a předal tehdy Mozartově obci v Praze. Je to partitura, z níž zřejmě Mozart dirigoval ve Stavovském divadle a podle které vznikaly další opisy.

Partitura z Gramsovy pražské dílny, takzvaná donaueschingenská, je uložena v Karlsruhe. Jonášová se domnívá, že strahovská partitura byla asi její předlohou, nebo že byly opisovány společně.

Významným pramenem je i opis partitury opery uložený v roudnickém lobkovickém archivu v Nelahozevsi. Rovněž další tři opisy měly původ v Praze. Jeden má knihovna ve Stuttgartu, druhý se patrně dostal do USA a je ztracen a poslední je zmiňován v souvislosti s Rakouskou národní knihovnou.

Strahovský klášter byl díky své knihovně a obrazárně po staletí významnou pražskou pamětihodností, kterou navštívil vedle mnoha jiných celebrit i Mozart. Improvizoval na tamní varhany a Strahov se stal jedním z míst pražského mozartovského kultu. Mozartův pražský přítel a spolupracovník Kuchař získal na Strahově místo varhaníka a jeho syn byl později členem řádu premonstrátů. V Kuchařově pozůstalosti uložené v klášterním archivu je řada opisů Mozartových skladeb.

Petr Veber rot

Autor článku: ČTK