06.03.2002 00:00

Národní divadlo českých měst, městeček a obcí

Vklad ochotnického - chcete-li amatérského - divadla do kulturního dědictví našeho národa mapují tři rozsáhle pojaté práce:

Cesty českého amatérského divadla. Vývojové tendence.

Patnáctičlenný autorský kolektiv teatrologů pod vedením Prof. PhDr. Jana Císaře zpracoval první ucelený pohled na dějiny českého amatérského divadla od formování české divadelní kultury až po současnost.
448 stran textu a 357 fotografií podává svědectví o nejstarší dobrovolné umělecké aktivitě, která si uchovala kontinuitu až do dnešních dnů.
Cena 220,- Kč

 

Bibliografie českého amatérského divadla.

Druhou část třídílného projektu zpracoval kolektiv odborníků pod vedením Jiřího Valenty. Zahrnuje odkazy na texty historické, teoretické, dokumentační i instruktivní a metodické. Obsahuje soupis časopisů a publikací v souvislosti s festivaly a přehlídkami, všech oborů. Vedle divadla činoherního rozsáhlou pozornost věnuje divadlu loutkovému, hudebnímu divadlu, divadlu pro děti a mládež, dramatické výchově, dětskému divadlu a uměleckému přednesu.
Obsahuje 2027 bibliografických záznamů, doprovozených 129 vyobrazeními titulů knih.
Cena 160,- Kč

 

Místopis českého amatérského divadla

Zatím co Cesty zachycují tendence vývoje v jednotlivých etapách, nutně zobecňují a dotýkají se jen mimořádných skutečností a událostí ovlivňujících tento vývoj, Místopis stručně zaznamenává stopy působení amatérských divadelních souborů v jednotlivých místech, ukazuje jejich místní specifika, a dokládá tak význam tohoto různorodého spontánního a velmi široce rozvětveného jevu.
Připravili Vítězslava Šrámková a Jiří Valenta s širokým okruhem spolupracovníků.
Práce je rozdělena do dvou dílů. I. díl obsahuje obce s názvem začínajícím písmeny A - M, II. díl N - Ž.
První díl zachycuje na 520 stranách divadelní život 2705 míst a je doprovázen 678 obrázky.
Cena 350,-Kč
Druhý díl (obce N - Ž), rozsáhlejší cca o 150 stran, vyjde na přelomu roku 2002/2003.
Cena 380,- Kč

Publikace je možno zakoupit nebo objednat v IPOS, sklad publikací,P. O. BOX 12, 120 21 Praha 2, Blanická 4 a v útvaru ARTAMA, Křesomyslova 7, Praha 4-Nusle E-mail: artama.s@volny.cz
Další informace na internetových stránkách (http//www.ipos-mk.cz/artama/artama.htm
V případě zaslání poštou se k ceně připočítává poštovné.

 

MÍSTOPIS ČESKÉHO AMATÉRSKÉHO DIVADLA

Z lektorských posudků:

Místopis je dílo naprosto ojedinělé. I kdyby měl mezery, a jistě nějaké má, neboť asi z mnoha důvodů nebylo možné dohledat a shromáždit všechny údaje o tom, kde a kdy se amatérské divadlo hrálo - už to, co se předkládá v této podobě, je naprosto fascinující… Místopis v mnoha případech doplňuje, zaplňuje a nahrazuje to, co se do Cest českého amatérského divadla nedostalo.

Prof. dr. Jan Císař

Seděl jsem několik dní nad těmi stránkami a měl z nich velkou radost. Seznamoval jsem se totiž se zřejmě nejodvážnějším naším teatrologickým projektem po akademických Dějinách českého divadla. …Kniha, která bude všestranně sloužit, podá nejpřesvědčivěji svědectví, čím bylo divadlo českému národu v 19. a 20. století. Žádná předchozí historiografická práce nebyla s to totiž tak prokazatelně doložit, jak hluboce prostoupilo divadlo život Čechů v tuto dobu, snad všechny obce, i nevelké vesnice, a všechny vrstvy. … Nad tímto textem jsem si víc než jindy uvědomoval, do jaké smělé a záslužné práce jste se dali a jak obdivuhodný je ve svém výsledku váš energický zátah po vlastech českých, uskutečněný v poslední chvíli, kdy bylo ještě možno se dovědět leccos od rychle už mizících pamětníků velkého ochotnického ruchu.

Prof. dr. František Černý

Nemohu opominout především znovu vyslovit obdiv k šíři zahrnutého materiálu, který z tohoto soupisu dělá dílo zásadního kulturněhistorického významu.
…Opět nutno ocenit jak vyčerpávající šíři záběru, tak i četné přínosy, obohacující naše poznání divadelní i obecně kulturní historie českého národa. Nově se tu tentokrát vyskytuje např. téma vězeňského divadla (Mírov), připomínají se opět ochotnické začátky mnoha později vynikajících divadelníků (E. Destinnová, E. Kohout, J. Sovák, J. Novotná ad.), ochotnické zásluhy na rozvoji architektury divadelních budov a jejich divadelní techniky a scénografie (opony), jejich aktivity v zámeckých divadlech a celá řada dalších zajímavých aspektů.

Dr. Adolf Scherl

Další informace ARTAMA zaznamenává do databáze.
Doplňující informace k Místopisu laskavě zasílejte na adresu: ARTAMA, Křesomyslova 7, Praha 4-Nusle, tel. 02/ 61 21 56 84-87, fax 61 21 56 88, e-mail: artama.s@volny.cz

Autor článku: redakce