24.08.2007 00:00

Národní divadlo v Brně vypisuje výběrové řízení na umělecké šéfy

Národní divadlo v Brně - příspěvková organizace,
IČ 000 94 820
se sídlem Dvořákova 11, 657 70 Brno
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst:
uměleckých šéfů souboru Janáčkovy opery, Mahenovy činohry a baletu.

Podmínky výběrového řízení

Předpoklady pro podání přihlášky:
- ukončené vysokoškolské vzdělání uměleckého směru
- praxe v oboru
- občanská a morální bezúhonnost
- manažerské a organizační schopnosti
- znalost práce na PC
- aktivní znalost minimálně jednoho cizího jazyka (německý, anglický nebo francouzský)

Náležitosti přihlášky:
- jméno, příjmení, titul
- datum a místo narození
- státní příslušnost
- místo trvalého pobytu
- číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
- telefonní spojení
- datum a podpis

K přihlášce doložte:
- písemně zpracovanou koncepci další činnosti uměleckého souboru včetně zpracovaného dramaturgického plánu minimálně na jednu sezonu
- životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
- výpis z rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce)
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- písemný souhlas se zpracováním osobních údajů podle § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Písemnou přihlášku zašlete na adresu:
Národní dovadlo v Brně, Dvořákova 11, 657 70 Brno k rukám ředitele akad. arch. Daniela Dvořáka nejpozději do 10. 9. 2007
Národní divadlo v Brně si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit nebo místo neobsadit.

V Brně dne 20. 8. 2007

akad. arch. Daniel D v o ř á k
ředitel NDB

Zdroj: Motalova Šárka, motalova@ndbrno.cz

Autor článku: redakce