05.03.2019 10:13

Nové knihy vydané Nakladatelstvím JAMU

Nakladatelství JAMU vydalo na sklonku loňského roku několik publikací, například druhý díl sborníku habilitačních a profesorských přednášek přednesených na Divadelní fakultě JAMU v letech 2007–2018, knihu Martiny Krátké o pedagogické metodě Ctibora Turby a publikaci Slova o mimu É. Decrouxe, která vychází v českém jazyce vůbec poprvé. Dále vyšla studie Dana Dlouhého o využití výpočetní techniky v kompozici, druhé vydání rozebrané monografie Jaroslava Šťastného o brněnském skladateli Josefu Bergovi a jeho skladbě Snění a také čtvrté opravené a rozšířené vydání publikace Vladislava Bláhy Dějiny kytary.

K novinkám v produkci Nakladatelství JAMU patří také rozsáhlá monografie Andrey Buršové o herečce a pedagožce JAMU Nice Brettschneiderové. Dále byla vydána publikace Vojena Drlíka o brněnském německém divadle za protektorátu a jeho proměnách v důsledku politicko-společenských událostí, vyšly také vzpomínky Františka Zacharníka na brněnskou operetu, které jsou doplněné o nástin jejího historického vývoje napsaný Vojenem Drlíkem. Kniha Zoji Mikotové a Ladislavy Petiškové je věnovaná významné choreografce a pedagožce JAMU Jiřině Ryšánkové.

Publikace Ctibor Turba – pedagogika v mimickém a komediálním divadle si klade za cíl představit asi největší přínos této legendy pro české divadelnictví, a to jeho práci pedagogickou. Turba totiž jako student slavné školy francouzského mima Jacquesa Lecoqa pomocí metody zaměřené na pohyb a gesta rozvíjí svou vlastní metodiku herecké práce mima nebo komického herce. Podstatnou část knihy tvoří sumář osobní zkušenosti Martiny Krátké s výukovou metodou Ctibora Turby, neboť jako jeho studentka mohla jeho přístup k pedagogické práci pozorovat zblízka i zakusit sama na sobě.

V knize Slova o mimu čtenář najde úvahy Étienna Decrouxe: texty přednášek, jež přednesl v Evropě a ve Spojených státech, časopisecké články, nepublikované eseje, poznámky, které používal pro své kurzy. Decroux v nich připomíná původ mimu, vysvětluje, v čem se liší od starší pantomimy, srovnává jej s tancem a divadlem a ukazuje význam, který může umění mimu mít pro činoherce.

Publikace Počítačem podporovaná algoritmická kompozice vymezuje základní pojmy tohoto oboru, přináší krátký přehled historie používané výpočetní techniky a softwaru pro tvorbu počítačových kompozic a také seznam nejdůležitějších programů. Dále je předestřen návrh systemizace tohoto typu aplikací, na jehož základě jsou stručně představeny příklady programů z jednotlivých kategorií.

Monografie o skladbě Snění brněnského skladatele Josefa Berga je druhým opraveným vydáním studie z roku 2002. Josef Berg žil krátce a v podmínkách pro rozvoj avansovaného umění velmi svízelných. Přesto vytvořil dílo, které dodnes imponuje svým rozsahem a originalitou, ale i etickým rozměrem. Jaroslav Šťastný v knize poukazuje na dobové a osobnostní podmíněnosti Bergova díla a zpřístupňuje i některé dokumenty a ilustrativní ukázky z Bergovy literární tvorby.

Vladislav Bláha se v knize Dějiny kytary snažil zpracovat nové výzkumy a poznatky v oblasti kytarové historie, které upravují náhled na některá období historického vývoje kytary a jejich předchůdců. Publikace zaplňuje mezeru ve výuce dějin a literatury nástroje na vysokých školách i konzervatořích, je vhodná i pro učitele ZUŠ.

Monografie Herečka NIKA BRETTSCHNEIDEROVÁ v exilu aneb Portrét divadla THEATER BRETT do pádu „železné opony“ je záznamem cesty Niky Brettschneiderové a Ludvíka Kavína k založení divadla Theater Brett v rakouském exilu ve Vídni a reflektuje jeho tvorbu v letech 1977–1989. Autorka Andrea Buršová se zaměřuje především na vývoj hereckých výrazových prostředků od mimojazykového k verbálnímu projevu a charakterizuje celkem čtyřicet dva inscenací.

Publikace Šťastně v „Říši“. Brněnské německé divadlo za protektorátu mapuje dosud málo známé osudy brněnského německého divadla od okamžiku, kdy je ovládli nacionálně socialisticky orientovaní divadelníci, až po ukončení divadelního provozu ve druhé polovině roku 1944 v důsledku tzv. totálního nasazení. Autor věnuje pozornost dramaturgickým proměnám, činnosti intendantů Theo A. Modese a Franze Klingenbecka i vztahu německého divadla k českému.

V knize Ve službách operety se František Zacharník, herec, zpěvák, textař, režisér a umělecký šéf brněnské zpěvohry, pokouší zachytit to, co mu utkvělo v paměti z divadelní historie, z osudů kolegů a inscenací. Druhá část textu publikace je stručnou historií brněnské zpěvohry od konce šedesátých, resp. počátku sedmdesátých let až do hořkého konce, zohledňující i reflexi veřejnosti a upřesňující klíčové události. Její autor Vojen Drlík byl členem souboru, prožil s ním hvězdné vrcholy i okamžiky trpkého zklamání, ale zároveň sledoval jeho osudy i kritickými zraky vnějšího pozorovatele a kulturního historika.

Kniha nazvaná Jiřina Ryšánková. Vstříc novým formám je věnována významné pedagožce Divadelní fakulty JAMU Jiřině Ryšánkové, jež se podílela na rozvoji výuky hereckého pohybu a významnou měrou se zasloužila o zavedení pantomimy jakožto řádného předmětu herecké výchovy na této škole. Autorky práce si vzaly za cíl přiblížit osobnost této pedagožky, tanečnice a choreografky a především poskytnout současným zájemcům o pohybové divadlo její významné teoretické spisy. Publikace tak kromě studie Ladislavy Petiškové věnované profesnímu životu J. Ryšánkové obsahuje také vybrané teoretické spisy J. Ryšánkové.

Více informací o jednotlivých titulech najdete zde: http://e-shop.jamu.cz/novinky.

Autor článku: Naďa Satková

Nové knihy vydané Nakladatelstvím JAMU

Zprávy

22.01.2021

Konání přijímacích zkoušek na DAMU umožní antigenní testy

Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze se vzhledem k aktuální situaci rozhodla zřídit v prostorách školy pro účastníky přijímacích zkoušek na Katedru činoherního divadla místo antigenního testování na Covid-19.

21.01.2021

Podle ředitele Národního divadla jsou podmínky nového protiepidemického systému PES nereálné

Hrát pro pětinu hlediště a za podmínky povinného testování diváků je podle ředitele Národního divadla Jana Buriana za hranicí udržitelnosti. Existuje na tom podle něj shoda mezi řediteli většiny českých divadel a kulturních organizací. Zatím neoficiální nová tabulka opatření navázaných na protiepidemický systém počítá s tím, že ve čtvrtém stupni rizika by se mimo jiné i divadla mohla zaplnit z 20 procent kapacity, maximálně však 300 sedícími lidmi s negativním antigenním či PCR testem.

19.01.2021

Televize NAŽIVO uvedla 59 premiér, nyní mění koncept: od 20. ledna připravuje pořady pro další platformy

Televize NAŽIVO, kterou založily spřátelené soubory Cirk La Putyka, Jatka78 a společnost HEAVEN’S GATE režiséra Viktora Tauše v reakci na loňská vládní opatření zcela omezující uvádění živé kultury, mění po dvou měsících od spuštění svůj koncept. 20. ledna končí její terestrické vysílání v multiplexu 23 a O2 TV a dále bude vlastní pořady připravovat pro jiné kanály i televize.