13.01.2020 13:28

Otevřená výzva na hodnotitele v Programu Kultura z Fondů EHP 2014-2021

Oblasti expertizy: 1. POSILOVÁNÍ KAPACIT OBOROVÝCH ZASTŘEŠUJÍCÍCH ASOCIACÍ, SÍTÍ A PLATFOREM 2. UMĚLECKÁ A KULTURNÍ KRITIKA

Otevřená výzva na hodnotitele v Programu Kultura z Fondů EHP 2014-2021

Výzva na hodnotitele je určena pro výzvy, které jsou zaměřené na posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem (výzva CB1) a na uměleckou a kulturní kritiku (výzva ACC1).

IDU v této souvislosti hledá odborníky z oblasti umění, kulturní politiky, kteří disponují víceletými pracovními a hodnotitelskými zkušenostmi a mají zájem podílet se na hodnocení projektů ucházejících se o podporu v rámci uvedených výzev [1].

Výběr hodnotitelů proběhne na základě obdržených žádostí (jejich zaměření a počet) v obou výzvách a profesních zkušenostech hodnotitelů. Registrace do databáze automaticky neznamená hodnocení žádostí. S vybranými hodnotiteli budou následně uzavřeny smlouvy. Nutnou podmínkou pro uzavření smlouvy je absolvovat školení týkající se hodnotícího procesu a hodnotících kritérií v dané výzvě. O termínu školení budete v dostatečném předstihu informován/a pracovníky IDU.

Hodnotitelům náleží za každé vypracované a odevzdané hodnocení (v jehož rámci posuzují např. nastavení cílů projektu, tematické zaměření, kvalitu a odbornou úroveň nebo ekonomické aspekty projektu s tím, že závěrečné shrnutí bude hodnotiteli vypracováno v anglickém jazyce) odměna ve výši 5.500,- Kč. Konkrétní podmínky budou upraveny ve smlouvě.

V rámci přihlášky prosím vyberte příslušnou oblast svého zaměření.

Kategorie externích hodnotitelů v rámci výzev Umělecká a kulturní kritika, Posilování kapacit oborových zastřešujících asociací, sítí a platforem jsou:

 • Scénická umění - divadlo
 • Scénická umění - tanec a pohybové umění
 • Scénická umění - současný cirkus
 • Scénická umění - hudba klasická
 • Scénická umění - hudba současná
 • Vizuální umění - malířství, kresba, grafika, sochařství
 • Vizuální umění - nová média a intermediální (digitální) tvorba
 • Vizuální umění - fotografie
 • Design, užitá umění a umělecká řemesla
 • Literatura
 • Architektura

Poznámka: Externí hodnotitel může ve své přihlášce zaškrtnout více oborů současně.

Termín uzávěrky této výzvy je stanoven na 28. 2. 2020.

IDU tyto odborníky žádá, aby se zaregistrovali do databáze hodnotitelů, a to prostřednictvím tohoto formuláře.

Více informací o výzvách - http://www.eeagrants.cz/cs/programy/kultura/oblasti-podpory

Fondy EHP a Norska

Prostřednictvím fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy.

Česká republika je příjemcem těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru.

Zprostředkovatelem Programu Kultura z Fondu EHP 2014-2021 (dále jen Program) je v České republice Ministerstvo financí ČR a partnery Programu Ministerstvo kultury ČR a Institut umění – Divadelní ústav IDU.

[1] Externí hodnotitel se nesmí podílet na přípravě ani zpracování žádostí ve výzvě, pro kterou zajišťuje hodnocení kvality žádostí.

Autor článku: IDU