26.05.2006 00:00

Otevřený dopis Rady uměleckých obcí premiéru Jiřímu Paroubkovi

Otevřený dopis Rady uměleckých obcí (RUO) předsedovi vlády ČR Jiřímu Paroubkovi

Vážený pan
Ing. Jiří Paroubek
předseda vlády ČR
Úřad vlády ČR


Kopie:
Mgr. Vítězslav Jandák
ministr kultury

V Praze 23. května 2006

Vážený pane předsedo vlády,

vzhledem k tomu, že vláda ze svého programu jednání již dvakrát odložila Koncepci účinnější podpory umění 2007-2013, Vám chceme sdělit, že Rada uměleckých obcí plně podporuje co nejrychlejší přijetí této Koncepce vládou.

Jedná se o vůbec první strategický dokument z oblasti umění od roku 1990 a jeho přijetí považujeme za klíčový mezník v kulturní politice našeho státu.

Domníváme se, že je bezpodmínečně nutné umění podporovat všemi dostupnými (nejen finančními) prostředky, a sice na základě koncepčního programu, který umožní jak státu, tak i jednotlivým subjektům realizovat kvalitnější a náročnější projekty ve svém oboru. Cílem koncepce je především pojmenovat nástroje a metody účinnější podpory umění, na jejichž formulaci se podílela odborná veřejnost včetně uměleckých obcí.

Koncepce předpokládá meziresortní spolupráci a financování nejen ze státního rozpočtu. Její přijetí by mělo vytvořit předpoklady pro čerpání prostředků ze strukturálních fondů EU. V souvislosti s transformací státní správy a přesunu kompetencí na kraje je nutné, aby existovala koncepce podpory umění na centrální úrovni. Takovou koncepci chápeme jako předpoklad i podklad pro vytváření koncepcí pro kraje či města.

Vážený pane předsedo, přijetí Koncepce vládou považujeme za politické vyjádření, že vláda oblast umění, která spoluvytváří naše kulturní dědictví, považuje za nedílnou součást osobnostního rozvoje jednotlivce, ale především celkového rozvoje České republiky, jak z hlediska soudržnosti společnosti, tak i z hlediska hospodářského.

S úctou

Šimon Pellar
předseda
Rada uměleckých obcí


Další informace

Dopis byl schválen na mimořádném jednání RUO 23. května 2006, které bylo svoláno za účelem projednat oslovení předsedy vlády v souvislosti s Koncepcí účinnější podpory umění 2007-2013, která byla v souladu s Usnesením vlády ČR ze dne 21. prosince 2005 č. 1652 o Plánu nelegislativních úkolů vlády ČR na 1. pololetí 2006 a o Přehledu námětů pro Plán nelegislativních úkolů vlády ČR na 2. pololetí 2006 předložena ministrem kultury Vítězslavem Jandákem vládě k projednání.

Vláda ČR zařadila Koncepci účinnější podpory 2007-2013 na svůj program k projednání:
dne 10. května 2006 - dokument nebyl projednán
dne 17. května 2006 - dokument nebyl projednán
dne 24. května 2006 - dokument nebyl zařazen na program

Přítomni: Šimon Pellar - předseda RUO (Obec překladatelů), Vojtěch Mojžíš (AHUV), Luděk Nešleha (Herecká asociace), Marta Smolíková (ITI), Ivana Matějková (Asociace fotografů)

Per rollam potvrdili: Bohuslava Kolářová (Sdružení pro rozhlasovou tvorbu), Ludmila Císařová (SAI), Václav Kubát (UVU), Vladimír Štulc (Obec architektů), Pavlína Kubíková (Obec spisovatelů), Jan Hlavatý (Syndikát výtvarných umělců) a Táňa Fischerová (ITI)

Omluveni: FITES

Převzato z www.institutumeni.cz

Autor článku: redakce