06.10.2022 11:14

PerformCzech: program tvůrčích rezidencí a studijních pobytů v zahraničí pro profesionály z oblasti scénických umění 2022

Zásady pro poskytnutí podpory v rámci výzvy programu tvůrčích rezidencí a programu studijních pobytů profesionálů z oblasti scénických umění v zahraničí

Cíl výzvy: Cílem výzvy je posílení mezinárodní spolupráce a profesní růst formou mobility a zasíťování v zahraničí v rámci studijních pobytů či tvůrčích rezidencí pro umělecké profese a umělecko-technické a manažerské profese v oblasti scénického umění.

Scénickým umění se rozumí tvorba v oblasti činohry, loutkového divadla, hudebního divadla, tance, nového cirkusu a interdisciplinárních a přesahových projektů s významnou divadelní/taneční složkou.

Uznatelní žadatelé: 

Fyzické osoby; divadelní, taneční a novocirkusoví profesionálové (např. herec, tanečník, dramaturg, režisér, choreograf, scénograf, kritik, teoretik apod.) a umělecko-technické a manažerské profese (zvukový a světelný designer, manažer či producent divadla nebo festivalu, pracovník PR a komunikace apod.)

Podmínky individuálního výjezdu na rezidenční či studijní pobyt v zahraničí:

 1. Program není určený k financování hostování souboru nebo jednotlivce na akci v zahraničí. Na podporu výjezdů do zahraničí slouží jiné grantové nástroje Ministerstva kultury ČR.
 2. Zahraniční výjezd musí mít své opodstatnění a konkrétní záměr žadatele v dané zemi.
 3. Žadatel musí v žádosti uvést konkrétní důvody pro rezidenční či studijní pobyt v dané zemi a následné využití. Žadatel musí být aktivní v oblasti českého scénického umění a musí mít zkušenosti s navázáním zahraniční spolupráce či znalosti o daném zahraničním trhu.
 4. Program není určený k financování právnických osob/subjektů.
 5. V souladu s principy udržitelné mobility se žadateli doporučuje pro cesty mezi 100 až 700 km použít vlak nebo autobus. Jiné dopravní prostředky se doporučuje použít pouze v případě politické nestability, nefunkční dopravní infastruktury v daném regionu či cenové nevýhodnosti.
 6. Fyzické osoby musí být starší 18 let v den podání žádosti a musí mít trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR.

Udělení podpory a uznatelné paušální náklady: Podpora bude udělena na základě příkazní smlouvy a bude vyplacena po realizaci akce na základě dodání závěrečné zprávy, příp. splnění dalších smluvních podmínek. Částka podpory bude vyplacena bez DPH (příp. DPH odvede žadatel).

Výše paušální podpory bude vypočtena dle následujících neměnných limitů:

 • Cestovní náklady: paušální částka 10.000,- Kč / os.
 • Honorář: 2.000,- Kč / os. / den
 • Ubytování: 1.500,- Kč /os. / den

CELKEM: 3.500,- Kč x počet dnů + paušální částka na cestovní náklady

Termín realizace: 1. 1. - 10. 12. 2022

Kritéria hodnocení a výběr:

 1. mezinárodní význam hostitelské organizace nebo aktivity a její přínos pro rozvoj příslušného oboru v ČR;
 2. dosavadní výsledky činnosti žadatele, jeho způsobilost pro navázání mezinárodní spolupráce a jeho schopnost předat poznatky z účasti na profesní akci v zahraničí v v dalších aktivitách;
 3. přiměřenost nákladů.

Výběr tvůrčích rezidencí a programu studijních pobytů určených k podpoře provádí Komise pro hodnocení žádostí podaných do výzev Institutu umění – Divadelního ústavu (dále jen IDU) vyhlášených v rámci Národního plánu obnovy – Status umělce – Výzva č. 1/2022, Mobilita 1 pro oblast scénických umění. Žádosti budou posuzovány z následujících hledisek:

 1. obsahová kvalita a soulad s cíli výzvy,
 2. přiměřenost rozpočtu,
 3. formální zpracování.

S podpořenými žadateli, kteří dodrží podmínky výzvy a jejich žádosti budou vybrány, budou uzavřeny příkazní smlouvy, které mimo jiné upraví podmínky, výši smluvní ceny, formu zpracování závěrečné zprávy, způsob proplacení podpory a další povinnosti. Podpora bude podpořeným žadatelům vyplacena až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů.

Podpořený žadatel bude ve všech elektronických (případně tištěných) propagačních materiálech ke studijnímu pobytu uvádět povinná loga Národního plánu obnovy, Next Generation EU, Ministerstva kultury ČR, IDU a PeformCzech a dále prohlášení „Financováno Evropskou unií – Next Generation EU“.

Celková finanční alokace na výzvu: 1 661 000,- Kč

Online formulář najdete od 5.10. 2022 ZDE

Termín pro podání žádostí: 19.10. 2022 (23:59).

Kontaktní osoba: Pavel Štorek, pavel.storek@idu.cz


Zásady pro poskytnutí podpory

Loga Národní plán obnovy

Loga Performczech


https://www.performczech.cz/

Autor článku: převzato z: https://www.performczech.cz/