13.08.2020 10:01

Program COVID – Kultura

Program připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem kultury (MK) v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru. Jeho hlavním cílem je pomoci podnikatelským subjektům z oblasti kultury, které byly omezeny v podnikatelské činnosti v souvislosti s negativními dopady nouzového stavu. Žádosti bude možné podávat od 18. srpna 2020 od 09:00 hodin do 18. září 2020, a to on-line prostřednictvím informačního systému, který bude dostupný na webových stránkách MPO.

Informace o výzvě:

 • Výzvu MPO ve spolupráci s MK zveřejnilo 11. srpna 2020.
 • Program COVID – Kultura prochází v současné době řízením o získání souhlasu Evropské komise s opatřením podpory.
 • Žádosti bude možné podávat od 18. srpna 2020 od 09:00 hodin do 18. září 2020, a to on-line prostřednictvím informačního systému, který bude dostupný na webových stránkách www.mpo.cz.
 • Ověření identity žadatele bude probíhat prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci. Manuál k elektronické identifikace je k dispozici ke stažení níže. Podrobnosti o jednotlivých prostředcích elektronické identifikace naleznete na informačním webu eIdentita.cz.
 • Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému.
 • Maximální výše podpory činí částku ve výši 5 milionu Kč pro jednoho žadatele.
 • Celková alokace programu činní částku ve výši 900 milionu Kč.
 • Cílem programu je poskytnout podporu podnikatelským subjektům v oblasti kultury na marně vynaložené výdaje, které vznikly v rozhodném období od 1. října 2019 do 17. května 2020 ve spojitosti s organizací kulturních akcí, které se měly konat v období od 10. března 2020 do 31. srpna 2020 a byly v přímé souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády přesunuty nebo zrušeny.
 • Na dotaci není první nárok.

Kdo je oprávněným žadatelem?

Oprávněnými žadateli jsou:

 • podnikatelské subjekty, které mají jako svou hlavní činnost pořádání či zajištění hudebních, hudebně dramatických, tanečních a divadelních projektů, jejichž primárním cílem je poskytnutí kulturní služby veřejnosti v oblasti Performing Arts;
 • individuální umělci;
 • podnikatelské subjekty:
 • pořadatelé filmových festivalů;
 • pořadatelé hudebních festivalů;
 •  pořadatelé výtvarných, divadelních či tanečních festivalů a přehlídek;
 • hudební kluby - provozovny, jejichž hlavní funkcí je autorská živá hudební produkce a vytváření hudebního programu, dramaturgie, propagace a provozování hudebního programu je jejich hlavní činností;
 • technické firmy a podnikatelské subjekty zajišťující akce v rámci kulturní služby veřejnosti (poskytující služby či prostory pro kulturní akce dle Programu);
 • umělecká tělesa, tj. umělecké soubory, hudební tělesa či orchestry;
 • pořadatelé cirkusů a nového cirkusu;
 • umělecko-manažerské agentury, které jsou hlavními pořadateli kulturní akce;
 • galerie a muzea;
 • divadla.

Jaké podmínky musí žadatel splnit, aby byla mu byla podpora přiznána?

Žadatel nepřerušil provozování živnosti, nebo mu nebylo provozování živnosti pozastaveno, nebo nepřerušil provozování podnikatelské činnosti na základě jiného právního předpisu než živnostenského zákona;

 • je daňovým subjektem dle zákona 280/2009 Sb., daňový řád;
 • dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nebylo rozhodnuto o jeho úpadku;
 • soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku;
 • není v likvidaci;
 • podnik, respektive podnikatelská aktivita, nesplňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení s výjimkou těch podniků, respektive podnikatelských aktivit, které splňují podmínky pro zahájení kolektivního úpadkového řízení v důsledku šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19;
 • příjemci byla znemožněna nebo omezena hlavní činnost v oblasti realizace kulturních akcí v důsledku vládních opatření proti šíření onemocnění SARS-CoV-2 po dobu vyhlášení nouzového stavu na území ČR a přetrvávajících omezeních v rámci mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví;
 • při podání žádosti a po celou dobu čerpání podpory musí příjemce vykonávat hlavní podnikatelskou činnost v oblasti kulturních akcí; tuto skutečnost prokazuje čestným prohlášením;
 • příjemce musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle §125 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění; prokazuje čestným prohlášením;
 • příjemce není v prodlení s platbou žádných svých závazků vůči vybraným institucím splatných do 10. března 2020. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel v prodlení;
 • žadatel bere na vědomí zpracování osobních údajů pro potřeby administrace programu.

Jaké podmínky, které podnikatelský subjekt musí splnit pro přiznání podpory za zrušené nebo přesunuté kulturní akce?

 • Podpora poskytnutá MPO může příjemci pokrýt až 50 % uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce dle níže uvedených specifik. Maximální výše dotace na jeden podnikatelský subjekt je 5 mil. Kč.

Co je třeba k žádosti doložit?

Všechny potřebné doklady a čestná prohlášení budou pro žadatele připraveny v informačním systému. Jsou jimi např.:

 • Soubor uhrazených faktur/smluv/účetních dokladů, které se budou vztahovat k jednotlivým uznatelným výdajům, které žadatel uvedl do části č. 2 žádosti – Přehled uznatelných výdajů podnikatelského subjektu za přesunuté nebo zrušené kulturní akce. Jednotlivé faktury musí obsahovat podpis statutárního zástupce podnikatelského subjektu a dále jednotlivé faktury musí být v elektronické či oskenované podobě.
 • Doklad o úhradě jednotlivých uznatelných výdajů, které žadatel uvedl do části č. 2 žádosti - Přehled uznatelných výdajů podnikatelského subjektu za přesunuté nebo zrušené kulturní akce.
 • Čestná prohlášení příjemce podpory, která jsou uvedena v článku č. 7 výzvy k programu COVID - Kultura.

Kompletní informace najdete na stránkách https://www.mpo.cz/kultura

Autor článku: Převzato z: idu.cz