09.01.2007 00:00

Stanovisko výboru Asociace profesionálních divadel ČR k situaci kolem výběrového řízení na místo ředitele Národního divadla

Tisková zpráva
9.1.2007

Výbor Asociace profesionálních divadel ČR zveřejňuje dopis zaslaný ministru kultury, který vyjadřuje její stanovisko k situaci kolem výběrového řízení na místo ředitele Národního divadla. Asociace navrhuje vytvoření pravidel pro jmenování a odvolávání ředitelů kulturních institucí a nabízí svou odbornou pomoc.

Asociace profesionálních divadel ČR reprezentuje nejvýznamnější divadla v naší zemi jako zaměstnavatele, Výbor asociace je jejím výkonným orgánem. Dopis podepsali všichni členové výboru.

V Praze dne 9. ledna 2007

Doc. MgA. Jan Burian
předseda APD ČR
tel.: 724 602 762


ASOCIACE PROFESIONÁLNÍCH DIVADEL ČESKÉ REPUBLIKY
Národní divadlo Praha, Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
předseda Doc. MgA. Jan Burian

Vážený pan
Mgr. Martin Štěpánek
Ministr kultury
Ministerstvo kultury
Maltézské nám. 471/1
118 11 Praha 1

V Praze, dne 8. ledna 2007

Vážený pane ministře,

Obracíme se na Vás jako výkonný orgán Asociace profesionálních divadel ČR, která reprezentuje nejvýznamnější divadla v naší zemi jako zaměstnavatele, s následujícím stanoviskem k situaci vyvolané vypsáním výběrového řízení na post ředitele Národního divadla. Nechceme hodnotit důvody Vašeho rozhodnutí, které Vás vedly k odvolání Daniela Dvořáka. zejména jsou-li skutečně vedeny vážnými problémy v hospodaření organizace. Máme však zároveň určité pochybnosti, zda bylo toto výběrové řízení vypsáno v souladu s potřebami tak složitého organismu, jakým tato významná divadelní instituce je. Jsme ale především zastánci dodržování zákonů a pravidel, a to nás nutí se k záležitosti vyjádřit. Dlouhodobě upozorňujeme společně s dalšími organizacemi, že oblast kultury nemá stanovena jasná pravidla ani pro vypisování výběrových řízení na ředitele, ani pravidla pro jejich odvolávání a hodnocení jejich práce. Díky tomu se velmi často v posledních letech stává, že jsou ředitelé odvoláváni i jmenováni za nejasných okolností či ze zástupných důvodů, což pochopitelně vede k nervozitě, následným akcím občanské neposlušnosti, skandálům a hlavně k ohrožování tvorby divadel. Tato pravidla neexistují na žádné úrovni státní ani veřejné správy a jsme přesvědčeni, že by právě Ministerstvo kultury ČR, jako státní orgán zodpovědný za kulturní politiku a rozvoj této oblasti, mělo tato pravidla vytvořit, řídit se jimi a při jejich uplatňování jít příkladem. Pochopitelně je otázka, zda by i veřejná samospráva vzala tato pravidla za svá, ale věříme, že pokud by takový materiál s patřičnou závazností existoval alespoň pro stát, mohl by být užitečným vzorem, který by jistě byl převážně využíván. Při stávající neexistenci jakékoliv samostatné právní normy pro oblast kultury, která by upravovala opravdu něco podstatného, je každé podobné pravidlo vítaným pomocníkem. Neexistencí těchto pravidel se stávají ředitelé mnohdy vazaly výměn politiků bez ohledu na svou skutečnou činnost. Za dobu existence Asociace profesionálních divadel jsme byli svědky mnoha takových odvolání i jmenování. Přitom v zájmu APDČR i českého umění je, aby v čele divadel pracovali kvalitní odborníci, kteří by však jako každý manažer v jiné sféře měli ve své pracovní smlouvě jasně stanoveny podmínky svého působení ve funkci i svého možného odvolání. Nechceme pro ředitele divadel žádné definitivy, ale chceme, aby své funkční období mohli naplnit bez obav z každé politické změny, mediální kampaně nebo odborové či jiné "vzpoury". V současné době se změnou zákoníku práce je paradoxně každý zaměstnanec "chráněn" po dvou letech zaměstnání u jednoho zaměstnavatele získáním pracovní smlouvy na dobu neurčitou. Ředitel však může být odvolán kdykoliv, a to přesto, že je to právě on, kdo osobně odpovídá za umělecký profil divadla, za hospodaření s vysokými finančními prostředky, oblibu u diváků i úspěch u odborné veřejnosti. Tento rozpor by tedy měl být co nejdříve odstraněn a podmínky vzniku i konce jmenování by měly být jasně definovány.

Jakékoliv voluntaristické či utilitární rozhodnutí o odvolání či jmenování ředitele divadla ve své podstatě znehodnocuje veřejné prostředky vložené do oblasti kultury, protože nedodržením pevných období a pravidel, která jsou pro budování divadla nutná, dochází k neustálým změnám programů, pracovníků, hospodářské politiky i obchodní strategie, což s sebou nese m.j. i vyšší náklady. Vážený pane ministře, sám jako umělec víte, jak je divadlo křehký organismus a jak dlouho se buduje jeho tvář. Neopírá-li se odvolání a jmenování statutárního orgánu divadla o jasná pravidla a není-li podloženo jejich vyhodnocením, mohou vzniknout nevratné a nenahraditelné škody. Každý netransparentní a ukvapený postup vyvolává řadu více či méně podložených podezření a ve svém důsledku ohrožuje i toho ředitele, který se za těchto pochybností ujme nově své funkce. Opakovaně jsme byli svědky toho, jak se zbytečně rozpadají umělecké týmy, odcházejí významní herci a rozpadají se celé soubory. Takto oslabeným divadelním organismům pak opět trvá několik sezón, než naleznou novou tvář, která však nemusí dosáhnout předchozí úrovně. Obracíme se na Vás tedy s naléhavou prosbou o vytvoření pravidel pro jmenování a odvolávání ředitelů kulturních institucí (alespoň těch, které spadají do kompetence MK), která by se mohla stát vzorovými pravidly pro celou oblast kultury řízenou veřejnou správou. V této činnosti Vám nabízíme svou odbornou pomoc a součinnost a věříme, že tuto naši výzvu budete brát jako iniciativní návrh k řešení dalších obdobných situací. Existence jasných pravidel pro všechny pak zabrání přinejmenším většině spekulací a emotivnímu, neproduktivnímu a často i nekompetentnímu řešení obdobných situací.

Výbor APDČR

Doc. MgA. Jan Burian předseda APD ČR

Mgr. Luděk Golat

Mgr. Igor Stránský

Mgr. Zdeněk Prokeš

MgA. Eva Měřičková

Stanislav Doubrava

Autor článku: redakce