30.01.2020 15:43

Štátne divadlo Košice: konkurz (ředitel/ka)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa/ky Štátneho divadla Košice.

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Ďalšie požadované predpoklady:

 • bezúhonnosť,
 • spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu.

Iné kritériá a požiadavky:

 • odborná a riadiaca prax najmenej tri roky (riadiacou praxou sa rozumie vykonávanie funkcie vedúceho zamestnanca v zmysle § 9 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov),
 • všeobecný prehľad z oblasti kultúry a divadelného umenia,
 • aktívna znalosť anglického jazyka, znalosť ďalšieho svetového jazyka je výhodou,
 • znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti kultúry, divadla, umenia, autorského práva a činnosti príspevkovej organizácie, správy majetku štátu a súvisiacich právnych predpisov (zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu  v znení neskorších predpisov, zákon č. 523/2004 Z. z.orozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 103/2014 Z. z. o divadelnej činnosti a hudobnej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov),
 • znalosť vnútorných predpisov Štátneho divadla Košice zverejnených na webovom sídle organizácie www.sdke.sk,
 • predloženie písomného materiálu Koncepcia riadenia a rozvoja Štátneho divadla Košice  do roku 2025 (s dôrazom aj na jednotlivé umelecké súbory, umelecké dielne, ekonomické záležitosti, marketing a ľudské zdroje) v rozsahu maximálne 20 strán formátu A4 a s podpisom autora,
 • skúsenosti so spoluprácou s domácimi a zahraničnými kultúrnymi, divadelnými, hudobným, tanečnými a ďalšími umeleckými inštitúciami,
 • znalosť práce s PC,
 • riadiace, organizačné a manažérske schopnosti, tvorivosť, komunikatívnosť, flexibilita.

Více informací najdete zde.

Autor článku: Převzato z: culturenet.cz