04.02.2003 00:00

UNIMA v Atlantě

O doprovodných akcích, které provázely schůzi Rady a exekutivy UNIMA v Atlantě jste se mohli dočíst v minulém čísle Loutkáře (Puppets take Atlanta, Loutkář 4/2002, str. 175-177), Atlanta 2002 ve dnech 19.-23. 6. však nežila jen festivalem Puppets 2002, který byl převážně "americkou vitrínou" produkce amerických loutkářských souborů a jednotlivců, ale pracovním zasedáním obou vrcholových orgánů UNIMA. O čem se na čtyřdenním zasedání jednalo?

Osou prvního dne setkání byla obsáhlá zpráva generálního sekretáře UNIMA Miguela Arrecheho, se kterou bylo seznámeno celkem 55 členů Rady z 27 zemí.(Ve zprávě se objevila - v souvislosti s předáním funkcí generálního sekretáře mezi Jacquesem Félixem a Miguelem Arrechem - pro nás jedna zajímavá poznámka: oficiální dokument registrace UNIMA jako organizace z r. 1929 se doposud nikde nenašel a generální sekretariát ho nemá k dispozici. Pro všechna důležitá jednání slouží tedy registrace z r. 1980, kterou pořídili generální sekretariát ve Francii. Apelujeme na všechny, kteří by v této souvislosti měli nějaké materiály či dokumenty které by prokázaly registraci této mezinárodní organizace založené v Praze v r. 1929, aby se spojili s redakcí či s českým střediskem UNIMA v Celetné 17, Praha 1). V pečlivě připravené zprávě s přehledným finančním rozborem i časovým plánem dalších aktivit byl velkým předmětem diskuse návrh generálního sekretáře na zvýšení členských příspěvků. Diskutované bylo zejména na "chudší" a "bohatší" země a jejich proporční podíl na příspěvcích. Výsledkem bouřlivé výměny názorů bylo potvrzení dosavadního stavu tj. 4 US pro jednotlivce na rok, s důrazem na hledání dalších finančních zdrojů pro tuto organizaci.

Důležitým bodem vyplývajícím ze zprávy generálního sekretáře byl další osud světové loutkářské encyklopedie World Encyklopedie of Puppetry Arts. Po odstoupení prof. Henryka Jurkowského z pozice hlavního odborného garanta projektu a vedoucího vydavatelského teamu se práce na Encyklopedii zastavila. Marek Waszkiel byl v Atlantě pověřen katalogizováním a předáním všech materiálů, které byly soustředěny u prof. Jurkowského (pozn. podklady pro encyklopedii jsou v současné době již v Charleville Mézieres), exekutiva dostala od Rady UNIMA mandát do tří měsíců najít nového garanta projektu, kterým se podle posledních zpráv stal pan John Mc Cormick z Irska.

Po zprávě generálního sekretáře následovaly bilanční zprávy předsedů jednotlivých komisí, které se prokázaly vesměs velmi aktivní činnost. Výjimku tvořila jen Evropská komise, kde na funkci předsedy resignoval před časem Gerd Taube z Německa. Novou předsedkyní této komise se v Atlantě stala Mona Wiig z Norska.

Pro všechny členy UNIMA bude zřejmě velmi zajímavá aktivita Komise pro kulturní výměny, kterou vede Alberto Cebreiro. Tato komise shromažďuje tzv. festivalové granty, které nabízejí možnost stipendijní účasti na festivalech členům UNIMA. Informace je možno získat přímo u předsedy komise Alberta Cebreira (Alberto Cebreiro Parodi, Ronda del Port 5-7a, 46 128 Alboraia-Valencia, fax: +0034 963 555 137, duendes@teleline.es), seznam festivalů, které poskytují tuto možnost je k dispozici v českém středisku. O grant mohou požádat i studenti vysokých loutkářských škol bez ohledu na to, zda jsou členy UNIMA. Všechny žádosti o tento grant musí být adresované národnímu centru UNIMA, které rozhodne o doporučení Komisi pro kulturní výměny. Nabízené možnosti jednotlivých festivalů jsou individuální, v žádném případě však není hrazeno cestovné!

Informační materiály UNIMA

Výsledkem práce Publikační a komunikační komise UNIMA je v současné době především pravidelné vydávání informací The Newsletter of UNIMA v anglické a španělské mutaci. Buletin vychází čtyřikrát ročně (letos vyšla dvě čísla) a má na něj nárok každý člen UNIMA. Na stránkách Loutkáře se dovídáte pravidelně o obsahu jednotlivých čísel, samotný bulletin bude k dispozici na Valné hromadě UNIMA na Přeletu nad loutkářským hnízdem (sobota 9. 11. v 11.15 v Divadle Minor), na vyžádání je mimopražským zájemcům zasílán poštou.

Kromě tohoto bulletinu existuje další revue vydávaná generálním sekretariát UNIMA E pur se muove (A přece se točí), o které jsme vás již informovali. Cílem této revue (její distribuce je formou abonmá, které činí 12 E za jedno číslo, roční předplatné 22 E. ) Pilotní výtisk je k dispozici v českém středisku UNIMA i v knihovně Divadelního ústavu v Celetné 17. V Atlantě se diskutovalo o tom, aby se obsah obou časopisů nedubloval, obsahová část revue E pur si muove byla upřesněna především na budoucí aktivity (připravované projekty), ale i na ohlasy významných uměleckých počinů (studií, inscenací, workshopů) s mezinárodním přesahem. Pozornost bude věnována i tvorbě těch umělců, jejichž práce tvořila či tvoří významnou část loutkářské historie. Materiály a náměty k české reprezentaci je možno zasílat na adresu Českého střediska UNIMA.

Komise pro vědecký výzkum připravuje vydání adresáře s názvem Puppet research Guide. Bude inovací seznamu teatrologů píšících o loutkovém divadle rozšířeném s seznam nejdůležitějších loutkářských sbírek, adresář muzeí a loutkářských škol.

Kongres UNIMA a festival UNIMA 2004 v Rijece v Chorvatsku se bude konat 7.-11. června 2004. Již teď upozorňujeme organizátory českých loutkářských akcí, které bývají soustředěny na červen, aby přizpůsobili jejich data konání této velké mezinárodní akci a eventuálně počítali s tím, že zámořští návštěvníci kongresu a festivalu v Chorvatsku mohou chtít využít svého pobytu v Evropě ke zhlédnutí dalších programů orientovaných na loutkové divadlo.

V Atlantě byl schválen návrh indického představitele UNIMA Dadiho Pudamjee: Mezinárodním dnem loutkového divadla by se měl stát 1. jarní den - 21. březen. Návrh podléhá ještě schválení UNESLO, které koordinuje jednotlivé nominace, pokud bude návrh v této instituci schválen, měl by být mezinárodní den loutkového divadla oficiálně vyhlášen na závěr mezinárodního loutkářského festivalu v březnu 2003 v New Delhi v Indii.

Reprezentace Českého střediska UNIMA v Atlantě

České středisko UNIMA poslalo prostřednictvím svých delegátů do Atlanty tři dary pro muzeum Center for Puppetry Arts. Byly to tři repliky historických loutek: Kašpárek (darovalo Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi), metamorfóza (plošnou skládací loutku darovalo divadelní oddělení Moravského zemského muzea), loutka Čerta (věnovalo divadelní oddělení Národního muzea ve spolupráci s Krumlovskou Inspirací). Překvapení hostitelé z Center for Puppetry Arts byli skutečně pozorností Českého centra UNIMA dojati a ještě několikráte ústně i písemně vyjádřili našemu centru i všem třem muzeím své poděkování. Poděkování nás potěšilo o to víc, že v muzeu bylo vyhlášené české loutkářství doposud skromně zastoupeno jen dvěma sbírkovými předměty.

A ještě k Center for Puppetry Arts

Z článku o Atlantě uveřejněném v minulém čísle by mohlo vyplynout, že je Center for Puppetry Arts jen jakousi variantou našich menších kulturních domů. Takže pro upřesnění dodáváme: centrum disponuje dvěma velkými sály o kapacitě 500 míst, dvěma muzei (v jednom z nich se pořádají i příležitostné loutkářské výstavy), prostory pro kurzy, ateliéry a kancelářemi a jedním přednáškovým sálem s videoaktivním programem. Centrum má 50 zaměstnanců (včetně stálého souboru) a uskutečňuje 5-7 premiér ročně (v nastudování vlastního souboru či formou pohostinských vystoupení), téměř denně mohou diváci vidět až dvě představení. Centrum, které bylo založeno před 20 lety pořádá kurzy o výrobě a použití loutek v pedagogice, které můžete opět téměř denně sledovat i na internetu. Samozřejmým doplňkem centra je malá prodejna se suvenýry a loutkářskou literaturou

(Za použití materiálů The Newsletter of UNIMA připravila Nina Malíková)

Autor článku: Loutkář