05.04.2006 00:00

Ústí nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na ředitele Severočeského divadla opery a baletu

Statutární město Ústí nad Labem ve spolupráci s kanceláří HOFÍREK – CONSULTING vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa 

ředitel-ka Severočeského divadla opery a baletu Ústí nad Labem,

příspěvkové organizace.

 Požadované předpoklady:

 vysokoškolské vzdělání

 nejméně 3 roky praxe v manažerské funkci

 výborné organizační, komunikační a řídící schopnosti,

 orientace ve fungování a financování příspěvkových organizací

 všeobecný kulturní přehled se zaměřením na divadelnictví

 komunikativní znalost světového jazyka

 negativní lustrační osvědčení

 občanská bezúhonnost

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo doklad o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, datum a podpis

 strukturovaný profesní životopis

 ověřenou kopii dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání

 lustrační osvědčení nebo potvrzení o jeho vyžádání

 originál nebo ověřenou kopii výpisu z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce, cizí státní příslušník obdobný doklad

 koncepce rozvoje organizace v rozsahu max. 5 stran A4

Termín nástupu: předpokládaný nástup od 1. 7. 2006

Do výběrového řízení budou zahrnuty pouze přihlášky doručené doporučenou poštou nebo osobně do 2. května 2006 do 14 hodin na adresu HOFÍREK – CONSULTING, Sportovní 28, P.O. BOX 71, 360 21 Karlovy Vary.

Obálka musí být viditelně označena: VŘ - Severočeské divadlo

Kancelář HOFÍREK – CONSULTING poskytne na vyžádání zájemcům o výběrové řízení podkladové materiály pro zpracování koncepce rozvoje organizace. Informace na tel. čísle 353 339 605.

Zdroj: hana.podhajska@mag-ul.cz

Autor článku: Informace z divadel