29.04.2013 13:48

Vladimír Štefko získal Cenu ministra kultúry

Vladimír Štefko získal Cenu ministra kultúry za rok 2012 za výnimočný prínos            v oblasti divadla a tanca s prihliadnutím na zostavenie publikácie Dejiny slovenskej drámy 20. storočia, ktorú vydal Divadelný ústav v Bratislave.

Jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenskej teatrologickej obce profesor Vladimír Štefko, divadelný teoretik a kritik, sa stal laureátom ceny za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca. Minister mu odovzdal ocenenie za jeho dlhoročnú teatrologickú, pedagogickú činnosť a autorstvo viacerých monografií, ktoré významne prispeli                        k zaznamenaniu a poznaniu slovenskej divadelnej histórie, s prihliadnutím na zostavenie publikácie Dejiny slovenskej drámy 20. storočia.


Dejiny slovenskej drámy 20. storočia

Kolektívne dielo Dejiny slovenskej drámy 20. storočia prináša v prierezovom vnímaní a vo vývinových súvislostiach ucelený pohľad na vývin a stav slovenskej drámy v 20. storočí s presahom do storočia nasledujúceho.

Dejiny slovenskej drámy 20. storočia zahŕňajú v piatich obsiahlych kapitolách zložitý príbeh a spletitú históriu slovenskej drámy 20. storočia, jej uvádzania na divadelné javiská, ako aj životné osudy jej tvorcov.
Publikácia prináša portréty významných dramatikov, ktorí profilovali osudy slovenskej drámy a divadla a svojou činnosťou ovplyvnili ich vývin a tvar. Zahŕňa tiež informácie o tvorbe menej známych autorov, ktorí zasiahli do vývinu slovenskej drámy hoci len parciálne. Rovnako sa venuje aj mimoliterárnym aspektom divadelnej tvorby, ktoré často výrazne  ovplyvnili texty pre divadlo. Publikáciu dopĺňa rozsiahly súpis knižných vydaní divadelných hier, súpis prvých uvedení divadelných hier na profesionálnych scénach, registre a bohatá fotodokumentácia.

Publikácia Dejiny slovenskej drámy 20. storočia vznikala od roku 2007 v rámci Centra výskumu divadla Divadelného ústavu pod vedením renomovaného divadelného teoretika
a kritika profesora Vladimíra Štefka. Knihu lektorovali prof. Ľubomír Vajdička a prof. PhDr. Tibor Žilka, DrSc.
Vznik publikácie viedol Vladimír Štefko, autor štyroch kontextových kapitol a dvoch štúdií o profilových dramatikoch. Autormi ďalších statí sú slovenskí teatrológovia a kritici: Michal Babiak, Juliana Beňová, Martin Ciel, Peter Čahoj, Božena Čahojová, Oleg Dlouhý, Kornel Földvári, Ján Jaborník, Elena Knopová, Jozef Koleják, Dagmar Kročanová Roberts, Natália Mazanová, Zdenka Pašuthová, Martin Porubjak, Ján Sládeček, Ján Šimko a Martin Timko.

 

Autor článku: Lucia Čarnecká

Vladimír Štefko získal Cenu ministra kultúry