28.05.2021 11:42

Výběrové řízení: MK ČR – Ministerský rada (Kancelář státního tajemníka)

Č. j.:    MK 35353/2021 OLZ
Datum: 21. května 2021

Státní tajemnice v Ministerstvu kultury jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Ministerský rada č. 375 – Kancelář státního tajemníka v oboru služby:
26 – Systém veřejné správy a všeobecná vnitřní správa
Místem výkonu služby je Praha.
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.
Předpokládaným dnem nástupu do služby na služebním místě je 1. srpna 2021
Služební místo je zařazeno podle přílohy č. 1 k zákonu do 13. platové třídy.

Náplň činnosti na služebním místě:

 • Koordinace a zodpovědnost agendy poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu i informacím, evidence písemné žádosti o informace, jejich vyřízení a případná správní a soudní rozhodnutí týkající se tohoto zákona, písemné žádosti o informace vyřizuje přímo, pokud se předmět žádost týká více organizačních útvarů, vyřizování stížností v SST
 • Koordinace a zodpovědnost za zpracování výroční zprávy ministerstva a výroční zprávy dle Zákona 106/1999 Sb.
 • Koordinace a zodpovědnost za činnosti související s uznáváním autorizací na základě žádosti o autorizaci podle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 • Příprava podkladů ke zpracování Zpravodaje SST, příručky pro nové zaměstnance.
 • Navrhuje, připravuje a organizačně zajišťuje aktivity, které pomáhají k dobré informovanosti o organizačních věcech státní služby na celém ministerstvu.

Posuzovány budou žádosti[1] o přijetí do služebního poměru (dále jen „žádost“) podané ve lhůtě do 31. května 2021, tj. v této lhůtě

 • zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Ministerstva kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 00 Praha 1
 • podané osobně na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese,
 • podané v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty služebního úřadu gabriela.bukorova@mkcr.cz nebo
 • podané v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky ID 8spaaur

Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo ministerský rada č. 375 – Kancelář státního tajemníka“. Totéž platí pro případ označení přihlášek zaslaných na uvedenou emailovou adresu.

Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se v souladu se zákonem o státní službě může zúčastnit žadatel/ka, který/á splňuje základní předpoklady stanovené zákonem o státní službě, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru;

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. platným průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství ne starším než 12 měsíců. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství[2], popř. prostou kopií průkazu totožnosti opatřenou písemným souhlasem s jejím uložením pro účely výběrového řízení a podpisem žadatele; uvedenou listinu je žadatel v takovém případě povinen doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

Žadatel, který není státním občanem České republiky, musí zkouškou u osoby, která jako plnoprávný člen Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě uskutečňuje touto asociací certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka, prokázat znalost českého jazyka; to neplatí, doloží-li, že absolvoval alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. Splnění tohoto předpokladu se dokládá příslušnou listinou a to nejpozději před konáním pohovoru.

 1. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];
 2. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením[3];

 1. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce.

 1. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě], tj. vysokoškolského vzdělání v magisterském studijním programu.

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službědokládá příslušnými listinami, Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání[6]; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 1. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě];

Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením[7]. U nejvhodnějšího žadatele vybraného podle § 28 odst. 2 nebo 3 zákona o státní službě služební orgán ověří splnění tohoto předpokladu zajištěním vstupní lékařské prohlídky podle zákona o specifických lékařských službách;

K žádosti dále žadatel přiloží:
1. strukturovaný profesní životopis,
2. motivační dopis

Ministerstvo kultury podporuje rovnost žen a mužů a diverzitu v rámci svých služebních a pracovních míst.

Ing. Jana Machová

státní tajemnice
Ministerstvo kultury

Bližší informace poskytne:
Bc. Gabriela Bukorová
Odbor řízení lidských zdrojů
Tel: 257 085 339
E-mail: gabriela.bukorova@mkcr.cz

https://www.mkcr.cz/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-v-ministerstvu-kultury-ministersky-rada-c-375-kancelar-statniho-tajemnika-2522.html

Autor článku: Převzato z: www.mkcr.cz