02.09.2021 10:55

Výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky Klicperova divadla

Správní rada KLICPEROVA DIVADLA o.p.s., se sídlem v Hradci Králové, Dlouhá 99/9, PSČ 500 03, identifikační číslo: 27504689, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl O, vložka 142, vyhlašuje na základě čl. IX. odst. 1 zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti KLICPEROVO DIVADLO o.p.s.

výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ky divadla

Požadované předpoklady:

 • ukončené vysokoškolské, minimálně magisterské či odpovídající vzdělání
 • znalost právního řádu České republiky, zvláště právní problematiky v oblasti kultury a veřejné správy, znalost obecných, právních i ekonomických principů, na nichž funguje obecně prospěšná společnost
 • orientace v oboru a kulturní přehled
 • aktivní znalost minimálně jednoho světového jazyka
 • minimálně 3 roky manažerské praxe, nejlépe v oblasti kultury
 • manažerské a komunikační dovednosti
 • bezúhonnost

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat:

 • označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní adresu, telefon, e-mail, datum a vlastnoruční podpis

K přihlášce je nutno dále připojit:

 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi, odborných znalostech a dovednostech, přehled publikační, přednáškové či pedagogické činnosti, kontakty na alespoň 2 osoby, které mohou poskytnout referenci
 • uchazečem formulovanou definici základního poslání Klicperova divadla o.p.s.
 • koncepci řízení ekonomiky a rozvoje divadla na období příštích 5 let; koncepce musí v rozsahu maximálně 10 stran řešit představu uchazeče o uměleckém vedení divadla (doporučujeme předložit i návrh na obsazení pozice uměleckého šéfa), o řízení jeho ekonomiky včetně případných investic, o zaměření repertoáru divadla a spolupracujících umělcích
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas se zpracováním osobních údajů
 • originál výpisu z rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce

Přihlášku, strukturovaný profesní životopis a koncepční dokumenty požadujeme předložit v písemné podobě v zalepené obálce na níže uvedenou doručovací adresu.

Zároveň požadujeme do obálky vložit paměťové médium, na němž budou uloženy všechny předané dokumenty elektronicky.

Nabízíme:

Manažerskou smlouvu na období 6 let

Platové podmínky odpovídající významu a složitosti vykonávané práce
Základní podklady pro zájemce o výběrové řízení (tzn. zakládací smlouvu, statut, výroční zprávy divadla) – k dispozici na webových stránkách divadla (www.klicperovodivadlo.cz) nebo ve veřejném rejstříku na adrese www.justice.cz.

Upozorňujeme:

Předpokládaný nástup 1. 7. 2022

Výběrové řízení se uskuteční v prosinci 2021 a lednu 2022 podle pravidel schválených správní radou KLICPEROVA DIVADLA o.p.s.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení (včetně výsledků) kdykoliv v jeho průběhu, případně si od uchazeče vyžádat některé další dokumenty či prohlášení.

Uchazeči zašlou své přihlášky s přílohami doporučeně nebo předají osobně na níže uvedenou doručovací adresu tak, aby byly doručeny nejpozději do pátku 3. 12. 2021 do 10:00. Obálka s přihláškou musí být označena „Výběrové řízení – ředitel Klicperova divadla – NEOTVÍRAT“.

Základní pravidla výběrového řízení:

Správní rada o.p.s. jmenuje výběrovou komisi, která od okamžiku jmenování přebírá odpovědnost za realizaci výběrového řízení.

Výběrové řízení probíhá v souladu s jednacím řádem výběrové komise na základě těchto principů:

 • Komise posoudí přihlášky uchazečů do výběrového řízení z hlediska požadovaných formálních a obsahových náležitostí. Uchazeče, jejichž přihlášky nesplňují náležitosti požadované ve výzvě k podávání přihlášek, komise z výběrového řízení vyřadí.
 • Uchazeče, jejichž přihlášky splňují náležitosti požadované ve výzvě k podávání přihlášek, pozve komise k osobnímu jednání a prezentaci záměrů uchazeče ve funkci ředitele společnosti. Komise poskytne každému z uchazečů pro představení jeho záměrů ve funkci ředitele společnosti stejný časový prostor.
 • Komise hodnotí uchazeče podle následujících kritérií:
  a. obsah a úroveň koncepčních materiálů požadovaných ve výzvě k podávání přihlášek s ohledem na jejich přínos k naplňování poslání společnosti a k jejímu rozvoji
  b. formální a obsahová stránka prezentace uchazeče; v rámci formální stránky komise hodnotí úroveň projevu a jednání uchazeče, jeho vyjadřovací i argumentační schopnosti, v rámci obsahové stránky komise hodnotí soulad prezentovaných záměrů uchazeče s posláním a rozvojovými cíli společnosti
  c. schopnost uchazeče reagovat na dotazy, jeho připravenost a znalost problematiky.

Uveřejnění výsledků:

Výsledky výběrového řízení budou každému uchazeči sděleny doporučeným dopisem a zároveň budou uveřejněny na webových stránkách Klicperova divadla o.p.s., Statutárního města Hradec Králové a Královéhradeckého kraje.

Autor článku: Martin Sedláček