12.04.2006 00:00

Výběrové řízení na obsazení ředitele plzeňského Divadla Alfa

Statutární město Plzeň zastoupené Odborem kultury MMP, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň

----------vyhlašuje----------

v souladu s usnesením Rady města Plzně č. 339 ze dne 23. března 2006 výběrové řízení na obsazení místa ředitele DIVADLA ALFA, P.O.

Vyhlašovatel:
Statutární město Plzeň, Odbor kultury Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň

Podmínky:
- bezúhonný občan ČR způsobilý k právním úkonům
- vysokoškolské vzdělání (příp. konzervatoř)
- nejméně pětiletá praxe v oblasti kultury, zkušenosti v loutkoherectví, divadelní produkci nebo divadelní tvorbě pro děti a mládež apod. výhodou
- aktivní znalost alespoň 1 světového jazyka
- zkušenosti v oblasti řízení pracovního týmu a vedení divadelního souboru
- znalost základních principů, na nichž jsou založeny příspěvkové organizace

Obsah přihlášky do výběrového řízení:
- motivační dopis s uvedením jména a příjmení (titulu), adresy, č. telefonu, e-mailu
- strukturovaný životopis
- písemný souhlas se zpracováním, uchováváním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám po celou dobu trvání výběrového řízení a následně za účelem projednání ve všech orgánech města Plzně včetně zveřejnění celých znění přijatých usnesení

Povinné přílohy přihlášky do výběrového řízení:
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- údaje o dosavadní praxi, odborných znalostech a dovednostech uchazeče
- lustrační osvědčení
- platný výpis z rejstříku trestů
- písemný návrh strategie činnosti organizace na období 4 let v rozsahu 3 – 5 stran

Funkční období ředitele je čtyřleté s předpokládaným nástupem do funkce od 1. září 2006.

Přihlášky k výběrovému řízení v zalepené obálce zřetelně označené „VŘ Divadlo Alfa“ lze zaslat poštou nebo podat osobně Odboru kultury Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11, 306 32 Plzeň (3. patro, č. dveří 332). Lhůta pro poštovní podání přihlášek končí nejpozději dne 5. 5. 2006, lhůta pro osobní podání přihlášek na OK MMP končí dne 5. 5. 2005 do 15.00 hodin.

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Zdroj: ksirova@mmp.plzen-city.cz  

Autor článku: příspěvky veřejnosti