14.04.2006 00:00

Výběrové řízení na ředitele Slezského divadla v Opavě

Rada města Opavy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky Slezského divadla v Opavě, příspěvkové organizace. Uzávěrka přihlášek je 15. května.

Podmínky výběrového řízení

I. Požadované předpoklady pro výkon funkce:

• ukončené vysokoškolské vzdělání (magisterský studijní program)

• manažerské, organizační, komunikační a řídící schopnosti

• znalost fungování příspěvkové organizace

• nejméně 3 roky praxe v řídící funkci

• všeobecný kulturní přehled

• aktivní znalost anglického nebo německého jazyka výhodou

• občanská bezúhonnost

• negativní lustrační osvědčení (platí jen pro občany České republiky)

II. Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

• označení výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní telefonní číslo, datum a vlastnoruční podpis uchazeče.

III. Požadované doklady:

• životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech

• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

• výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce, cizí státní příslušník obdobný doklad

• lustrační osvědčení nebo potvrzení o jeho vyžádání (platí jen pro občany České republiky)

• čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb

• písemně zpracovaná představa o další činnosti organizace

Platové zařazení: platová třída 12, stupeň dle prokázané praxe, možnost přiznání osobního příplatku.

Přihlášky do výběrového řízení:

doručte osobně na podatelnu Magistrátu města Opavy nebo zašlete doporučeně na adresu:

Magistrát města Opavy

Mgr. Jana Mrkvičková

vedoucí odboru prezentace a zahraničních vztahů města

Horní náměstí 69

746 26 Opava

do 15. dubna 2006

Na obálku uveďte: "Neotvírat, výběrové řízení".

Vyhlašovatel má právo výběrové řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

Zdroj: jana.mrkvickova@opava-city.cz

Autor článku: příspěvky veřejnosti