09.06.2021 13:44

Výběrové řízení na ředitele/ředitelku divadla Činoherní klub, o.p.s.

Správní rada společnosti Činoherní klub, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele divadla Činoherní klub se sídlem Ve Smečkách 26, 110 00 Praha 1.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení k dispozici zde

Požadované předpoklady

 • ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně
 • praxe v řídící funkci kulturní organizace
 • aktivní znalost českého a anglického jazyka (znalost dalších světových jazyků je výhodou)
 • manažerské a organizační schopnosti

Přihláška do výběrového řízení musí obsahovat

 • označení výběrového řízení
 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu resp. označení a číslo dokladu o povolení k pobytu cizího státního příslušníka
 • kontaktní adresu, telefon, e-mail
 • datum, jméno a vlastnoruční podpis

Povinné přílohy přihlášky

 • motivační dopis
 • strukturovaný profesní životopis s údaji o všech dosavadních zaměstnáních, praxi a odborných znalostech a dovednostech
 • originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (cizí státní příslušník přiloží obdobný doklad osvědčující jeho bezúhonnost vydaný jeho domovským státem, případně čestné prohlášení o vlastní bezúhonnosti, pokud mu požadovaný doklad jeho domovský stát nevydá)
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání nebo nostrifikační potvrzení příslušné české oborové VŠ v případě zahraničního vysokoškolského studia
 • koncepci činnosti a rozvoje divadla Činoherní klub (oficiální podklady a informace o společnosti Činoherní klub o.p.s. využitelné pro zpracování koncepce jsou dostupné na www.cinoherniklub.cz a v rejstříku listin na www.justice.cz)
 • výslovný a nepodmíněný souhlas se zveřejněním celé koncepce vypracované a předložené do výběrového řízení podle předchozího bodu tohoto ustanovení a to včetně jejich případných obrazových, audiovizuálních nebo jiných příloh; pokud by byly součástí koncepce jakákoli díla třetích osob požívající autorské ochrany, je účastník výběrového řízení povinen takovou skutečnost uvést a příslušná díla označit

Termín odevzdání přihlášky

 • uchazeči doručí své přihlášky se všemi požadovanými přílohami nejpozději do 15. října 2021 do 14 hodin na adresu Činoherní klub o.p.s., Ve Smečkách 26, 110 00 Praha 1
 • doručení přihlášky je možné: osobně, provozovatelem poštovních služeb s datem podání nejpozději 15. 10. 2021 nebo datovou schránkou s konverzí všech příloh
 • přihlášky doručované způsobem podle předchozích bodů 1. a 2. musí být doručeny v zalepené obálce výrazně označené textem „Výběrové řízení - neotvírat“

Termín nástupu vybraného uchazeče do funkce

 • 1. ledna 2023
Autor článku: Převzato z: https://kultura.praha.eu/