25.01.2023 09:47

Východočeské divadlo Pardubice: konkurz (ředitel/ka)

Konkurzní řízení na pozici ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Východočeského divadla Pardubice 

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání (nejlépe uměleckého směru),
 • nejméně pětiletá praxe v oblasti divadelní produkce nebo divadelní tvorby (v ČR
  i v zahraničí),
 • osobnostní a manažerské předpoklady (zkušenosti v oblasti řízení pracovního týmu
  a vedení divadelního souboru vítány),
 • znalost základních principů a právních předpisů týkajících se příspěvkových organizací
  výhodou,
 • orientace v oboru a všeobecný kulturní přehled,
 • znalost jednoho světového jazyka, další cizí jazyk vítán,
 • schopnost komunikace s odbornou veřejností a s médii,
 • občanská a morální bezúhonnost

Obsah přihlášky do konkurzního řízení:

 • motivační dopis,
 • strukturovaný životopis včetně údajů o dosavadní praxi, odborných znalostech
  a dovednostech uchazeče,
 • návrh koncepce rozvoje Východočeského divadla Pardubice, včetně záměru jeho
  financování v letech 2023–2028 (max. 6 stran formátu A4).

Povinné přílohy přihlášky do konkurzního řízení:

 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • výpis z evidence rejstříku trestů, který ke dni podání není starší tří měsíců – ORIGINÁL,
 • písemný souhlas se zpracováním, uchováváním a poskytnutím osobních údajů třetím
  osobám pro účely konkurzního řízení, a to po celou dobu jeho trvání,
 • potvrzení finančního úřadu o bezdlužnosti,
 • kopie odborných osvědčení, pokud jsou k dispozici

Doplňující informace:

 • funkční období ředitele je šestileté,
 • předpokládaný termín nástupu: dohodou po ukončení konkurzního řízení,
 • místo a termín konání konkurzního řízení bude sděleno písemně,
 • konkurzní řízení může být i vícekolové,
 • platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízením vlády č.
  341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a
  nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu ve veřejných službách a veřejné správě,
  vše ve znění pozdějších předpisů,
 • koncepce vítězného uchazeče bude zveřejněna,
 • zaslané podklady budou po ukončení konkurzního řízení vráceny,
 • možnost využívání služebního bytu

Vyhlašovatel má právo konkurzní řízení kdykoliv zrušit bez udání důvodů.

Lhůta, způsob a místo doručení přihlášek:

Přihlášky, včetně všech příloh, budou odevzdány jednou ve vytištěné podobě a jednou v elektronické podobě – pouze část „Obsah přihlášky do konkurzního řízení“!

Přihlášku podá uchazeč v neprůhledné, uzavřené a zcela neporušené obálce zřetelně označené: „KONKURZ – ředitel/ ka Východočeského divadla Pardubice“ (NEOTVÍRAT)
Lhůta pro doručení přihlášek vč. elektronické podoby končí dne 31. března 2023 v 15:00 hodin. Na přihlášky doručené po tomto termínu nebude brán zřetel.

Přihlášky ke konkurznímu řízení mohou uchazeči doručit osobně nebo poštou na adresu:
Mgr. Bc. Kristýna Macková
Magistrát města Pardubic
odbor školství, kultury a sportu – oddělení kultury a cestovního ruchu
Pernštýnské nám. 1
530 21 Pardubice

Elektronickou podobu části přihlášky – „Obsah přihlášky do konkurzního řízení“ budou uchazeči zasílat na emailovou adresu: kristyna.mackova@mmp.cz, v předmětu emailu bude uvedeno: „KONKURZ – ředitel/ ka Východočeského divadla Pardubice“

Autor článku: převzato z: https://www.culturenet.cz/