07.02.2020 12:42

Výzva na podporu prezentace současných českých scénických umění na akcích v zahraničí

Institut umění – Divadelní ústav vyhlašuje výzvu pro festivaly, profilové přehlídky, konference, sympozia a podobné formáty konané v zahraničí, jejichž součástí je prezentace současných českých scénických umění pro zahraniční experty a publikum. Cílem výzvy je podpořit prezentaci současných scénických umění v zahraničí, šířit informace o něm, rozvíjet kontakty se zahraničními profesionály a poskytovat zpětnou vazbu umělcům působícím v oblasti českých scénických umění k jejich dílům včetně konfrontace s děním v této oblasti v zahraničí. Českým scénickým umění se rozumí tvorba v oblasti činohry, loutkového divadla, hudebního divadla, tance, nového cirkusu a multidisciplinárních projektů s významnou divadelní/taneční složkou.

Výzva je určena pro:
Pořadatele festivalů, profilových přehlídek, konferencí sympozií a podobných formátů, které se konají v zahraničí a jejichž hlavní součástí je prezentace současného českého scénického umění pro zahraniční experty a publikum.

Základní podmínky pro udělení podpory
V případě akcí v zahraničí je podpora určena na náklady spojené s účastí individuálních zástupců českého scénického umění na zahraničních akcích (člen inscenačního týmu, člen uměleckého vedení souboru/divadla, teoretik apod.). Podpora je primárně určena na cestovní náklady, titulkování inscenací a překlady podkladů z ČJ, PR a komunikaci. Podpora není určena na hostování uměleckých souborů a nemůže mít charakter stáže, workshopu, studijního či rezidenčního pobytu. Lze žádat na akce, které probíhají v období 1.1.-31.12.2020.

Příklady podpory z minulých let:

  • Ein Stück Tschechien: financování účasti českých dramatiků na diskusích po představení
  • Přehlídka českého divadla Csekkold!: financování překladů současné české dramatiky do maďarštiny
  • Edinburgh Festival Fringe: příspěvek na PR kampaň k českému showcase

Výběr projektů k podpoře:
Výběr projektů určených k podpoře provádí Dramaturgická rada PerformCzech. (Kritéria viz níže). S úspěšnými žadateli, kteří dodrží podmínky výzvy a jejich žádosti budou vybrány k realizaci s podporou IDU, budou uzavřeny smlouvy o spolupráci, které mimo jiné upraví podmínky, výši smluvní ceny, formu zpracování závěrečné zprávy a způsob vyúčtování. Podpora bude podpořeným subjektům vyplacena až po realizaci akce a řádném odevzdání všech požadovaných podkladů. Vybraný subjekt bude uvádět logo IDU a logo informačního portálu PerformCzech včetně internetové adresy ve všech oficiálních tištěných i elektronických propagačních materiálech k akci.

Výše podpory:
Výše příspěvku na jednotlivé akce se pohybuje v rozmezí cca 20-30.000 Kč. Celková částka k rozdělení podpory je pro rok stanovena na 120 000 Kč. Finanční prostředky na tuto agendu jsou stanoveny Ministerstvem kultury ČR jako účelově vázané prostředky. Tyto prostředky podléhají ročnímu zúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. IDU jako zadavatel se zavazuje postupovat v rámci výběrového řízení transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu rovného zacházení.

Výběr podpořených akcí:
Výběr provádí Dramaturgická rada PerformCzech (kritéria viz níže). S úspěšnými žadateli, kteří dodrží podmínky výzvy a budou vybráni k podpoře, budou uzavřeny Smlouvy o spolupráci. Podpora bude vyplacena na základě faktury po konání akce a řádném vyúčtování podpory a dodání závěrečné zprávy.

Podávání žádostí a uzávěrka
Písemné žádosti jsou přijímány na e-formuláři ZDE.
Termín pro podání žádostí 15. března 2020 (23:59).

Kontaktní osoba pro podání dalších informací je Martina Pecková Černá, Oddělení mezinárodní spolupráce IDU (martina.peckova-cerna@idu.cz).

Autor článku: IDU