13.01.2021 09:46

Zapojte sa do súťaže DRÁMA 2020: uzávierka 21. ročníka súťaže je 31. januára 2021

Autorky a autori súčasnej drámy majú už len pár dní na to, aby mohli svoje súťažné texty prihlásiť do súťaže pôvodných divadelných hier v slovenskom a českom jazyku DRÁMA. Okrem lákavých inscenačných cien čaká na autorku alebo autora víťazného textu odmena v hodnote 1 000 €.

21. ročník súťaže DRÁMA vyhlásili Divadelný ústav, Slovenské národné divadlo a Divadlo Jána Palárika v Trnave. K organizátorom súťaže DRÁMA 2020 sa po prvýkrát pridali aj Štátne divadlo v Košiciach a Štúdio 12, platforma Divadelného ústavu pre novú drámu a nové divadlo. Partnerom súťaže je Rozhlas a televízia Slovenska – Rádio DEVÍN. Texty finalistov súťaže, ktorá je anonymná, budú na jej konci publikované v podobe elektronickej knihy. Autorky a autori súčasnej drámy môžu prihlásiť svoje divadelné hry do súťaže najneskôr do 31. januára 2021.

Okrem finančnej odmeny aj lákavé inscenačné ceny

Okrem toho, že na autorku či autora víťazného textu čaká finančná odmena, o tie najdôležitejšie – inscenačné ceny sa postarali partneri súťaže.

  • Činohra Slovenského národného divadla: udelí cenu, ktorou bude naštudovanie nimi vybranej divadelnej hry vo forme scénického čítania v Modrom salóne SND.
  • Divadlo Jána Palárika v Trnave: udelí cenu, ktorou je naštudovanie vybraného textu v rámci podujatia #stagestream.
  • Štátne divadlo v Košiciach: udelí Cenu Činohry ŠDKE, ktorá spočíva v naštudovaní nimi vybraného textu formou scénického čítania v nasledujúcej divadelnej sezóne.
  • RTVS – Rádio DEVÍN: udelí Cenu RTVS, ktorou bude naštudovanie textu v podobe rozhlasovej hry alebo inscenovaného čítania.
  • Štúdio 12, divadelná platforma Divadelného ústavu: udelí Cenu Štúdia 12, ktorou bude naštudovanie textu formou scénického čítania v nasledujúcej divadelnej sezóne.

Informácie o prihlasovaní dramatických textov do súťaže DRÁMA 2020

NOVINKA: Z dôvodu súčasnej epidemiologickej situácie môžu autorky a autori posielať svoje dramatické texty nielen poštou, ale aj e-mailom.

Inštrukcie pre posielanie súťažných textov e-mailom

Prihlasované texty bez označenia mena a iného identifikátoru môžu autorky a autori poslať priamo e-mailom na adresu: lenka.cepkova@theatre.sk. E-mail musí okrem súťažného textu obsahovať naskenovanú prihlášku, ako aj doklad o zaplatení registračného poplatku v sume 15 €.

Inštrukcie pre posielanie súťažných textov poštou

Prihlasované texty v troch tlačených vyhotoveniach a jednom vyhotovení textu na CD nosiči alebo USB kľúči spolu s prihláškou v zalepenej obálke a dokladom o zaplatení registračného poplatku v sume 15 € zašle autor alebo autorka na adresu:

Divadelný ústav
Jakubovo nám. 12
813 57 Bratislava
heslo „DRÁMA 2020“

Uhradenie registračného poplatku:
Štátna pokladnica, IBAN: SK34 8180 0000 0070 0007 1011

Koordinátorka súťaže:
Lenka Čepková, lenka.cepkova@theatre.sk

Štatút súťaže spolu s prihláškou a podmienkami je k dispozícii na webovej stránke Divadelného ústavu.

Autor článku: Eva Fačková