20.04.2023 17:51

Zveme na sérii debat: Divadlo a destigmatizace duševních poruch

SÉRIE DEBAT: DIVADLO A DESTIGMATIZACE MENTÁLNÍCH PORUCH

Debaty pořádá český nezávislý divadelní Kolektiv Nesladim, který se kontinuálně zaměřuje na destigmatizaci psychických poruch skrze divadelní tvorbu, v koprodukci se španělským festivalem L´altre - mezinárodním divadelním festivalem o duševním zdraví. Cílem debat je hledání průsečíků mezi divadelní praxí a širokým polem témat duševního zdraví, duševní hygieny a etiky. Východiskem projektu je zmapování evropské divadelní sítě, která se této problematice věnuje a následné sdílení zkušeností a strategií pro divadelní tvorbu. Debaty jsou určeny odbornému publiku, ale i širší veřejnosti  se zájmem o dokumentární divadlo a jeho podoby.

Naslouchání příběhům: Strategie sběru materiálu pro projekty dokumentárního divadla. 

Různé sociální skupiny a jejich příběhy vyžadují od tvůrců specifickou schopnost hlubokého naslouchání a pozorování. Zajímá nás, jaké nástroje a postupy jako divadelníci a divadelnice ve své praxi nacházíme k nutnému zcitlivění a otevřenosti při rozhovorech. Chceme sdílet zkušenosti ze sběru příběhů. Existují vůbec všeobecná pravidla, která jsou aplikovatelná na divadelní projekty pracující s dokumentárním materiálem?  Kterým chybám je těžké se vyvarovat a čím se naopak můžeme inspirovat?

https://www.facebook.com/events/617719359893424

https://www.kolektivnesladim.cz/


The debates are organised in co-production with the independent Czech Nesladim Collective, which works constantly to destigmatise mental illness through theatre, and the Spanish L’altre international festival of Performing Arts and Mental Health. The aim of the debates is to find areas of overlap between theatrical productions and a wide range of topics covering mental health, mental hygiene and ethics. The starting point for this project is to map out a network of European theatres dealing with these issues and, subsequently, to share theatre-related experiences. The debates are aimed at a professional, as well as a wider audience, with an interest in documentary theatre and its various forms.

Listening to stories: Strategies for gathering material for documentary theatre projects.

Different social groups and their stories require that creators have a specific capacity for listening and close observation. Which processes should we develop in order to uncover marginalised issues, of which we are often unaware, because they are not immediately obvious. We are interested in the methods and tools we can use in our theatrical work to ensure the sensitivity and openness needed during interviews. We want to share the experience of collecting stories. Are there any general rules that are applicable to theatre projects working with documentary material? What mistakes are difficult to avoid and what, on the other hand, can inspire us?

Autor článku: Magdalena Malinová