12.05.2022 13:30

Go and See – 2. kolo výzvy v roce 2022

Na základě pověření Ministerstva kultury vyhlašuje IDU jako zadavatel výběrové řízení na podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního umění - individuální výjezd na profesní akci v zahraničí. Přihlášení je možné do 6. června 2022.

Cílem programu je posílení mezinárodní spolupráce a profesní růst umělců a kulturních pracovníků prostřednictvím individuálních výjezdů na akce v zahraničí.

Finanční prostředky na tuto agendu jsou stanoveny Ministerstvem kultury jako účelově vázané prostředky. Tyto prostředky podléhají ročnímu zúčtování a finančnímu vypořádání se státním rozpočtem. IDU jako zadavatel se zavazuje postupovat v rámci výběrového řízení transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu rovného zacházení.

Základní podmínky

Žádosti lze předkládat pouze za tyto obory, popřípadě jejich kombinaci:

 • scénická umění: divadlo, tanec, nový cirkus
 • hudba
 • literatura
 • výtvarné umění včetně designu
 • architektura
 • kulturní management

Žadatel může být podpořen v jednom kalendářním roce žádat pouze 1x a nemůže kombinovat více podprogramů výzvy (např. podporu výjezd do zahraničí a podporu tvorby portfolia v anglickém jazyce). Výzva je výhradně určena na podporu jednotlivce, nikoliv organizace.

Obvyklá podpora na jednu akci se pohybuje v rozmezí mezi 10 – 30 tisíci Kč.

Program není určený pro přímé financování vzniku uměleckého díla (např. na transport a nákup materiálu v případě výstav; financování zkoušení k již domluvenému projektu).

Termíny výzvy – 2. kolo 2022

 • Výzva je otevřena pro akce konané od 1.5. 2022 do 31. 12. 2022
 • Uzávěrka výzvy je 6. 6. (23:59 CET).
 • Zahraniční cesty realizované od 1.1. 2022 do 31.12. 2022 musí být účetně ukončeny do 31. 12. 2022.

Výběrové řízení je určeno:

 • pro fyzické osoby starší 18 let v den podání žádosti, které mají trvalý nebo přechodný pobyt na území ČR
 • fyzická osoba je povinna doložit své zkušenosti a znalost oboru formou popisu svých aktivit:
 • CV - zkušenosti a znalost oboru formou popisu svých aktivit
 • motivační dopis
 • specifikace akce, další dokumenty dokládající význam akce (web, propagační materiály)
 •  kopie dokladu o trvalém, nebo přechodném bydlišti v ČR (platí pouze pro cizí státní příslušníky)

Podmínky pro žádosti na individuální výjezdy na profesní akce v zahraničí 

 • Zahraniční cesta musí mít charakter účasti na prestižní akci v zahraničí.
 • Zahraniční cesta musí mít nekomerční charakter.
 • Zahraniční cesta nemůže mít charakter stáže, studijního či rezidenčního pobytu a nesmí být součástí studentské nebo pedagogické mobility (např. doktorská studia a další). Podpora se nevztahuje na dlouhodobé pobyty, např. na výjezd na měsíční workshop, stáž či rezidenční pobyt v zahraničí.
 • Program není určený k financování hostování souboru na akci v zahraničí. Na podporu výjezdů do zahraničí slouží jiné grantové nástroje Ministerstva kultury ČR.
 • V souladu s principy udržitelné mobility musí žadatel pro cesty mezi 100 až 700 km použít vlak nebo autobus. Jiné dopravní prostředky lze použít pouze v případě politické nestability či nefunkční dopravní infastruktury v daném regionu, a to na základě řádného zdůvodnění.
 • Z této výzvy jsou vyloučeny cesty zástupců mezinárodních nevládních organizací se sídlem v IDU, pro které je určeno separátní výběrové řízení.
 • Vzhledem k omezeným finančním prostředkům komise zpravidla nepodporuje výjezd více zástupců jedné organizace na jednu akci. Pokud takový případ nastane, je nutné doložit podrobné zdůvodnění, kde bude vyspecifikován (např. rozdílný účel cesty, jiná aktivita apod.).
 • Mobilita zaměstnanců příspěvkových organizací státu bude podpořena pouze ve výjimečných případech. Žadatel musí prokázat, že jeho výjezd přesahuje náplň jeho práce v organizaci.
 • Žadatel je povinen sledovat stránky MZV ČR, konkrétně aktuální seznam bezpečných zemí v posledním týdnu uzávěrky. IDU jako poskytovatel podpory si vyhrazuje právo na úpravu schválených žádostí v návaznosti na doporučení Ministerstva zahraničních věci ČR a Ministerstva kultury ČR v souvislosti s epidemií COVID-19.

Online formulář najdete ZDE

Podrobné zásady a potřebné informace k úspěšnému vyplnění přihlášky naleznete v tomto dokumentu.

O programu

Kontaktní osoba
Pavel Štorek
E: pavel.storek@idu.cz 
T: 224 809 116

Autor článku: IDU