23.03.2015 14:27

Seminár mladej kritiky na festivale Nová dráma/New Drama 2015

Termín: 10. – 15. máj 2015

Seminár je určený študentom divadelnej vedy a ďalších príbuzných umenovedných odborov umeleckých a filozofických fakúlt na Slovensku a v Čechách. Študenti sa pod odborným vedením filmového a divadelného teoretika a kritika Martina Ciela budú venovať reflexii inscenácií hlavného súťažného programu festivalu. Popri analýzach sa budú zaoberať problematikou definovanou v tematických blokoch. Účastníci seminára sú zároveň členmi študentskej poroty, ktorá na záver festivalu udelí Cenu študentskej poroty.
 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na e-mailovej adrese dominika.zatkova@theatre.sk.
Súčasťou prihlášky musí byť krátky životopis a akákoľvek recenzia alebo kritika z oblasti divadla.

Uzávierka prihlášok: 20. apríla 2015. Počet účastníkov je obmedzený.
Účastníci seminára majú zabezpečené voľné vstupenky na festivalové predstavenia.

Mimobratislavským účastníkom festival uhradí ubytovanie a cestovné náklady.
 

doc. PhDr Martin Ciel, PhD. (1963) vyštudoval odbor filmová a divadelná veda na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pôsobil v Slovenskej akadémii vied, neskôr vo Filmovom ústave Bratislava ako vedúci Oddelenia výskumu. V rokoch 1998 – 2004 bol prorektorom VŠMU, v súčasnosti  zabezpečuje výučbu dejín filmových teórií a súčasnej problematiky filmovej vedy na Katedre audiovizuálnych štúdií VŠMU. Zaoberá sa semiotikou filmu a súčasnými teóriami aplikovateľnými na analýzu umeleckého diela. Realizoval prednáškové cykly v zahraničí (FAMU Praha, Univerzita Karlova Praha, Masarykova univerzita Brno, Lincoln Center New York, National Film Archive New York, Filmothèque Tel-Aviv, Bieloruská štátna univerzita Minsk). Publikuje teoretické štúdie v rôznych odborných časopisoch a v zborníkoch, je spoluautorom výskumno-vedeckého projektu Divadelného ústavu „Slovenská dráma“. Je autorom knižných publikácií Film. Ilúzia a akcia (1992), Odborná reflexia filmu na Slovensku (1997), Pohyblivé obrázky (2007) a Metódy a možnosti analýzy filmového obrazu (2011).
 

Tematické bloky diskusií:

  • Teórie fikčných svetov
  • Neoformalizmus a analýza
  • Semiotika a analýza
  • Exploatačný proces
  • Hans-Thies Lehmann a postdramatické divadlo
Autor článku: Klára Kadlecová